Δ. Αθηναίων: Έκτακτο Δ.Σ. για την πρόσληψη 200 συμβασιούχων σε παιδικούς

Συνεδριάζει το μεσημέρι, στις 3, εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων, «λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την ομαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών και κατόπιν των εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. Οικ. 33003/31-8-2012 και οικ. 33098/31-8-2012».

Στην Ημερήσια Διάταξη του Σώματος, αποφάσεις για την πρόσληψη 100 ατόμων ΙΔΟΧ με ετήσια σύμβαση εργασίας, επιπλέον 100 ατόμων με 11μηνη σύμβαση εργασίας, αλλά και η ανάκληση της απόφασης για την πρόσληψη 240 καθαριστών-καθαριστριών σχολικών κτηρίων, επειδή η συγκεκριμένη αρμοδιότητα παραμένει στο κράτος και «έρχεται» στους δήμους με τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Αναλυτικότερα τα θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων, σχετικά με την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως ενός έτους για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» / ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. ΔΑ 33098/31-8-2012 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων σχετικά με την έγκριση πρόσληψης εκατό (100) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. ΔΑ 33003/31-8-2012 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ .
  3. Ανάκληση της με αριθμ. 546/2012 ΑΔΣ που αφορά την πρόσληψη διακοσίων σαράντα (240) καθαριστών – καθαριστριών σχολικών κτηρίων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013, επειδή οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4076/10-8-2012 ορίζουν μεταξύ άλλων και τα εξής: ι) « Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών, ιι) από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014 και εφόσον οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x