47 θέσεις σε φορείς της Ανατ. Αττικής

Ο φορέας Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ-Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Εκφραση Θεσμοί ανακοινώνει την πρόσληψη 47 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο Δημοσιο Οργανισμό Περιβάλλοντος Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΕΠΑΠ, Εξωραϊστικός Σύλλογος Μάτι και στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.  

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ), Ομήρου 54, Τ.Κ. 10672 Αθήνα, υπόψη κας Ανδρωνά Κατερίνας.

Ως ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και ώρες 09.00 -14.00.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Οι θέσεις είναι:

(ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)
TΕ Η ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1
ΠΕ Η ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 4
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΟΠΑΠ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 3
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
(ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΙ)
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ- ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΕ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΤΕΧΝΗΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ MANAGEMENT 1
(ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x