73 θέσεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 73 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης.

Θα προσληφθούν: ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)  2, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής) 3, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 2, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η/Υ 1, ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1, ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 11, ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών 10, ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] 2, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 3, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων 2, ΔΕ Ηλεκτρολόγων – Συντηρητών 9, ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικού Μηχανήματος (Εκσκαφέα – Φορτωτή) 4, ΔΕ Καταμετρητών 4, ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 2, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων 1, ΔΕ Υπονομοποιών Οικοδόμων 10, ΥΕ Καθαριστές/ριες 2.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κου Τζουραμάνη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2410687197, 103).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close