Προκήρυξη για 500 γιατρούς και νοσηλευτές στις ΜΕΘ όλης της χώρας

medical-assistant-schools-Copy.jpg

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ανακοινωνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη:

Ι. Εκατό (100) ατόμων κατηγορίας Π.Ε Ιατρών και

ΙΙ. Τετρακοσίων (400) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών:

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων, παίδων, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1)          Για τις υπό στοιχείο Ι προσλήψεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 • Τίτλο ιατρικής ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • ΤίτλοΕξειδίκευσης, όπου απαιτείταικαι ειδικότερα:

Για την πλήρωση των θέσεων στη ΜΕΘ- ΜΑΦ Παίδων απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης στις ΜΕΘ Παίδων και εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές από υποψηφίους που κατέχουν εξειδίκευση, είναι δυνατόν να πληρωθούν από υποψηφίους που έχουν ειδικότητα παιδιατρικής ή παιδοχειρουργικής και 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που αυτή αποκτήθηκε) σε ΜΕΘ Παίδων και εν ελλείψει των ανωτέρω ιατροί με τίτλο ειδικότητας παιδιατρικής ή παιδοχειρουργικής.

Για την πλήρωση των θέσεων στη ΜΕΝΝ απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης στη νεογνολογία και εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές από υποψηφίους που κατέχουν την ως άνω εξειδίκευση, είναι δυνατόν να πληρωθούν από υποψηφίους που έχουν ειδικότητα παιδιατρικής και 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που αυτή αποκτήθηκε)σε MENN και εν ελλείψει των ανωτέρω ιατροί με τίτλο ειδικότητας παιδιατρικής.

Για την πλήρωση των θέσεων στη ΜΕΘ-ΜΑΦ ΕΝΗΛΙΚΩΝ απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης στηνεντατικολογία και εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές από υποψηφίους που κατέχουν την ως άνω εξειδίκευση, είναι δυνατόν να πληρωθούν από υποψηφίους που έχουν ειδικότητα αναισθησιολογίας, χειρουργικής, παθολογίας, πνευμονολογίας, καρδιολογίας ή νεφρολογίας και 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που αυτή αποκτήθηκε) σε ΜΕΘ-ΜΑΦ και εν ελλείψει των ανωτέρω ιατροί με τίτλο ειδικότηταςαναισθησιολογίας, χειρουργικής, παθολογίας, πνευμονολογίας, καρδιολογίας ή νεφρολογίας.

Για την πλήρωση των θέσεων σε λοιπές Μονάδες και Τμήματα Νοσοκομείων καθώς και στο Κέντρο Υγείας Περιστερίουαπαιτείται η κατοχή της αναφερόμενης ειδικότηταςκαι 2 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που αυτή αποκτήθηκε) σε αντίστοιχα/ ανάλογα Τμήματα της Π.Φ.Υ.

Για την ύπαρξη ισοτιμίας όλων των κατηγοριών πτυχίων απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.

 

(2)          Για τις υπό στοιχείο ΙΙ προσλήψεις

 • Για τους κατηγορίας ΠΕ, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
 • Για τους κατηγορίας ΤΕ, πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
 • Για τους κατηγορίας ΔΕ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών τεχνικού/ επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Για την ύπαρξη ισοτιμίας όλων των κατηγοριών πτυχίων απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
 • Δύο (2) έτη αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ- ΜΑΦ- ΜΕΝΝ ή αντίστοιχα τμήματα (βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που αυτή αποκτήθηκε ή ασφαλιστικού Φορέα)
 • Λόγω αυξημένων αναγκών στο σύνολο της επικράτειας, σε  περίπτωση μη   ύπαρξης σχετικής υποψηφιότητας νοσηλευτών κατηγορίας ΠΕ ή/και λόγω μη  αποδοχής εκ των υποψηφίων συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαίδευσης, οι θέσεις θα πληρωθούν από υποψηφίους νοσηλευτές κατηγορίας ΤΕ χωρίς να ξεπερνούν το συνολικό αριθμό των θέσεων σύμφωνα με την ως άνω ΠΥΣ.

Όλα τα ζητούμενα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται νόμιμα, με υποβολή αντιγράφων εκ των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει επίσης να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών
 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία της κατοικίας (διεύθυνση, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή, αριθμός σταθερού ή/και φορητού τηλεφώνου, εάν υπάρχει)

Για το Ιατρικό Προσωπικό

 1. Αντίγραφο πτυχίου
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού συλλόγου
 4. Τίτλος ειδικότητας
 5. Τίτλος εξειδίκευσης
 6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου εφόσον υπάρχει

Για το Νοσηλευτικό Προσωπικό

 1. Άδεια άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος
 2. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας για τις κατηγοριές ΠΕ και ΤΕ
 3. Τίτλος ειδικότητας.
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου εφόσον υπάρχει
 5. Για του μόνιμους κατοίκους των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Ημαθίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Δωδεκανήσων και τους νομούς των Ιονίων Νήσων βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (κριτήριο της εντοπιότητας).
 6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)

18.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.

 1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τον οικείο δήμο ή τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β’/25-2-2014)],πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
 2. Δικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας ανάλογα με την περίπτωση στην οποία εμπίπτουν (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαστική απόφαση κλπ).

Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τους υποψηφίους, σύμφωνα με την αποδεδειγμένη ικανότητα τους για την άσκηση των καθηκόντων τους βάσει μοριοδότησης (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διατηρεί το δικαίωμα επανασχεδιασμού των ως άνω προσλήψεων ως προς την γεωγραφική κατανομή μετά την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας και πάντοτε εντός των πλαισίων της ως άνω ΠΥΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν την αίτηση τους με όλα τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής) μέχρι και την 23η Φεβρουαρίου 2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις, γεωγραφική κατανομή κ.λ.π παρέχονται μόνο από το Τμήμα Διοικητικού Συντονισμού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., τηλ 210¬5212854, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ

 

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

7 προσλήψεις στη Λάρισα

7 προσλήψεις στη Λάρισα

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 53/2018…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close