ΚΕΕΛΠΝΟ: 24 προσλήψεις για τα νοσοκομεία του Ανατολικού Αιγαίου

assets_LARGE_t_183761_53727774.jpg

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες,στακάτωθι Γενικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνηο «Βοστάνειο»

>             Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ιατροδικαστικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας καρδιολογίας ή χειρουργικής ή αναισθησιολογίας ή εντατικολογίας ή ΩΡΛ.

>             Έναν (1) ΤΕ Νοσηλευτή

>             Μία (1) Μαία, ΤΕ κατηγορίας

>             Έναν      (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

>             Έναν      (1) ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

Π.Ε.Δ.Υ. Μυτιλήνηο

>             Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικήςή Παθολογίας ή παιδιατρικής ή ψυχιατρικής.

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

>             Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Νεφρολογίας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της   θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας πνευμονολογίας ή νευρολογίας  ή αιματολογίας.

>             Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ  ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας. Σε περίπτωση μη  πλήρωσης της   θέσης, δύναται να καλυφθεί    από ιατρό ειδικότητας πνευμονολογίας-φυματιολογίας ή ΩΡΛ ή παιδιατρικής ή ψυχιατρικής ή νευρολογίας ή ακτινολογίας.

>             Έναν      (1) Ψυχολόγο

>             Έναν      (1) Κοινωνικό Λειτουργό

>             Έναν      (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιοο Παντελεήμων»

>             Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ιατροδικαστικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας καρδιολογίας ή χειρουργικής ή εντατικολογίας ή αναισθησιολογίας ή γαστρεντερολογίας ή ορθοπεδικής ή παθολογίας ή γυναικολογίας ή ΩΡΛ.

>             Έναν (1) ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου

>             Έναν      (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Αναισθησιολογίας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας χειρουργικής ή ιατροδικαστικής ή νευρολογίας ή παθολογίας ή γενικής ιατρικής ή ψυχιατρικής ή ΩΡΛ ή παιδιατρικής ή πνευμονολογίας ή βιοπαθολογίας.

>             Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών

Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

>             Έναν      (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Αναισθησιολογίας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής ή γυναικολογίας ή ορθοπεδικής ή ΩΡΛ ή παιδιατρικής ή πνευμονολογίας.

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»

>             Έναν  (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας χειρουργικής ή νευρολογίας ή παθολογίας ή γενικής ιατρικής ή ψυχιατρικής ή ΩΡΛ ή βιοπαθολογίας ή καρδιολογίας.

>             Έναν  (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»

>             Έναν  (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας χειρουργικής ή νευρολογίας ή ψυχιατρικής ή αναισθησιολογίας ή εντατικολογίας ή παιδιατρικής ή ορθοπεδικής.

>             Έναν      (1) ΤΕ Νοσηλευτή

>             Έναν      (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών

>             Έναν      (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών Τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου

>             Δύο (2) Ιατροί, ΠΕ ιατρών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στον τομέα των αεροδιακομιδών.

H αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. H επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. H επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που κρίνει απαραίτητη. H επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει μοριοδότησης.

H διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα επιτυχόντων» στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν προσωπικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Κέντρο Ελέγχου Και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι

Για την:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαεπτά (17) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέχρι τις 29/02/2016 και ώρα 15:00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στο τηλέφωνο 210 52 12 890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close