Προσλήψεις 44 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στη Λάρισα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 13
ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών 8
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Γ’ ειδικότητας 2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων 1
ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ’ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 5
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 1
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων Γ’ ειδικότητας 4
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή) 1
ΔΕ Καταμετρητών 1
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 1
ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητών 1
ΥΕ Υπονομοποιών (Εργατών Υπονόμων) 5

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Λάρισα, Τ.Κ. 41222, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κας Θωμαιδου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2410687104, 103, 112).

Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Λάρισας
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close