18 προσλήψεις στη ΔΕΗ – Διεύθυνση Πληροφορικής Αττική

Η ΔΕΗ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα. Οι θέσεις ειναι:

1 ΠΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ
1 ΤΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ
6 Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
1 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ψυκτικοί)
1 ΥΕ Κλητήρες
1 ΥΕ Τραπεζοκόμοι (Προσωπικό κυλικείου)
3 ΥΕ Εργάτες/τριες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψη κας. Μίχου Παρασκευής ή κας Μπαρτσώκα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210 8206115). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων από 5.10.2013 έως 14.10.2013

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x