Προσλήψεις στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4οςόροφος), Τ.Κ. 18535,  ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την Π.Ε. Νήσων Αττικής», και ειδικότερα μέχρι 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

 • Έναν (1) Π.Ε. Οικονομολόγο
 • Έναν (1) Π.Ε. Πληροφορικής

Αντικείμενο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του προγράμματος, βάσει του σχετικού Κοινοτικού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να εκτελεστούν τα παρακάτω πακέτα εργασίας:

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ.

Ειδικότερα, τα Πακέτα Εργασίας περιλαμβάνουν τα κάτωθι αντικείμενα:

Α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 1. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος.
 2. Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
 3. Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (Διαχειριστικές Αρχές) αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Εφαρμογή του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

 • Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Πιστοποίησης (ΕΠ) ενταγμένων έργων.
 • Έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο υλοποίησης των έργων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας.
 • Έλεγχος επιμετρήσεων εργασιών.
 • Εξέταση αιτημάτων τροποποίησης έργων.
 • Πιστοποίηση εργασιών των ενταγμένων έργων και σύνταξη των σχετικών εντύπων.
 • Ενημέρωση του μηχανογραφικού – πληροφορικού συστήματος που θα εξυπηρετήσει τις επενδύσεις (ΟΠΣΑΑ / ΟΠΣ).
 • Εξόφληση αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων.
 • Αποστολή αιτημάτων εκκαθάρισης δαπανών στους αρμόδιους φορείς.
 • Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος.
 • Τήρηση κατάλληλης βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων προόδου των έργων.
 • Παραλαβή ολοκληρωμένων έργων του Τοπικού Προγράμματος.
 • Συγκρότηση Ομάδων Έργου για την υλοποίηση σχεδίων Διατοπικής / Διακρατικής Συνεργασίας.

2. Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψής τους.

 • Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων επενδυτικών σχεδίων.
 • Σύνταξη σχετικών εντύπων αξιολόγησης και εκδίκασης ενστάσεων.
 • Ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για τα αποτελέσματα αξιολόγησης / ενστάσεων.
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης / ενστάσεων.

3. Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του Τοπικού Προγράμματος.

 • Ένταξη έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα.
 • Συμβατοποίηση έργων του Τοπικού Προγράμματος.
 • Τροποποιήσεις έργων του Τοπικού Προγράμματος.
 • Σχετική ενημέρωση του μηχανογραφικού – πληροφορικού συστήματος που θα εξυπηρετήσει τις επενδύσεις (ΟΠΣΑΑ / ΟΠΣ).

4. Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων στο Τοπικό Πρόγραμμα πράξεων.

 • Παροχή διευκρινήσεων και συμβουλών στους δικαιούχους, σχετικά με την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
 • Παρακολούθηση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τους δικαιούχους κατά την ανάθεση εκτέλεσης των πράξεων, την επιβεβαίωση τήρησης των χαρακτηριστικών των πράξεων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμένου κόστους, την επεξεργασία και την υπόδειξη λύσεων σε περίπτωση που οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων.
 • Έκδοση και αποστολή στους δικαιούχους Οδηγού υλοποίησης των έργων, καθώς και των υποχρεώσεών τους.
 • Εξέταση τυχόν αποκλίσεων και προβλημάτων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και υπόδειξη λύσεων.
 • Διατύπωση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
 • Παρακολούθηση δικαιούχων σχετικά με την δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεών τους, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, της επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, την παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων.
 • Παρακολούθηση των δικαιούχων σχετικά με την δέσμευση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους, μετά την ολοκλήρωση των έργων.

5. Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

6. Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος.

7. Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα αυτών.

8. Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.).

9. Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.

10. Εφαρμογή σε συνεχή βάση πρακτικών αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του Τοπικού Προγράμματος με παράλληλη:

 • Τήρηση και παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση.
 • Συμμετοχή σε ημερίδες, συσκέψεις ή ομάδες που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ

1. Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.

 • Προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.
 • Προετοιμασία και συμμετοχή σε ημερίδες και συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το Τοπικό Πρόγραμμα.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για τους όρους του Προγράμματος, καθώς και σχετικά με την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων.
 • Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας (δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, δελτίων τύπου και έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων – συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της ΟΤΔ, προετοιμασία και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής του Τοπικού Προγράμματος κλπ.).
 • Αποστολή με e-mails και fax ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις του προγράμματος σε φορείς και ιδιώτες.
 • Ειδική πληροφόρηση και τεχνική στήριξη ενδιαφερομένων, σε καθημερινή βάση, στα γραφεία της ΟΤΔ.

Για τις ανάγκες υλοποίησης μέρους του έργου το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου τις παρακάτω συμβάσεις συνεργατών:

 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  
Πλήθος συνεργατών1
Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργουΟ/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί τα αντικείμενα των Πακέτων Εργασίας (Β) και (Γ). Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο των παρακάτω αντικειμένων ανά πακέτο εργασίας:Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Συγκεκριμένα τα καθήκοντα που θα αναλάβει είναι:

 1. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους δικαιούχους στο πρόγραμμα βάσει της επιστημονικής εξειδικευμένης κατάρτισης του.
 2. Συμμετοχή στην Επιτροπής Πιστοποίησης (ΕΠ) ενταγμένων έργων του προγράμματος.
 3. Έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
 4. Εξόφληση αιτημάτων πληρωμής δαπανών δικαιούχων.
 5. Αποστολή αιτημάτων εκκαθάρισης δαπανών στους αρμόδιους φορείς.
 6. Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του Τοπικού Προγράμματος.
 7. Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος.
 8. Τήρηση κατάλληλης βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων προόδου των έργων.
 9. Παραλαβή ολοκληρωμένων έργων του Τοπικού Προγράμματος.
 10. Συμμετοχή σε Ομάδες Έργου για την υλοποίηση σχεδίων Διατοπικής / Διακρατικής Συνεργασίας.
 11. Σύνταξη τεχνικών εισηγήσεων/γνωμοδοτήσεων προς τους αρμόδιους φορείς σε θέματα που αφορούν την επιστημονική του ειδίκευση.

Παραδοτέο: Τμηματική αναφορά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος.

 

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ

Συμμετοχή σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού και των δικαιούχων επενδυτών που πραγματοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος CLLD/LEADER. Συγκεκριμένα:

 1. Προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.
 2. Προετοιμασία και συμμετοχή σε ημερίδες και συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το Τοπικό Πρόγραμμα.
 3. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για τους όρους του Προγράμματος, καθώς και σχετικά με την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων με εξειδίκευση στους τομείς του επιστημονικού του αντικειμένου.
 4. Ειδική συνεχής πληροφόρηση και τεχνική στήριξη ενδιαφερομένων στο πεδίο της επιστημονικής του ειδίκευσης.

Παραδοτέο: Τμηματική αναφορά των ενεργειών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εμψύχωσης που πραγματοποιήθηκαν.

Χρονικά πλαίσια και συνολικό τίμημαγια τη σύμβαση συνεργάτηΗ συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης συνεργάτη θα είναι έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 22.000,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Χρονική Διάρκεια ΣύμβασηςΗ χρονική διάρκεια της σύμβασης του συνεργάτη θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, ως ισχύει.
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής ΣύμβασηςΗ συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 22.000,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%  (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Συντονιστή του έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή.
Τόπος εργασίαςΟι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Συντονιστή του έργου και τα υπόλοιπα μέλη των Ομάδων Έργου και των Επιτροπών στις οποίες θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του έργου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργουΓια το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά (μηνιαίες ή τριμηνιαίες) εκθέσεις παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών). Ο Συντονιστής του έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών) που έχει υποβάλλει σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από το Συντονιστή του έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης.
 Απαιτούμενα προσόντα
 1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης.
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
 1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 3. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον ενός έτους.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕ Μηχανικών και σε έλλειψη ΤΕ Μηχανικών
Πλήθος συνεργατών1
Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργουΟ/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί τα αντικείμενα των Πακέτων Εργασίας (Β) και (Γ). Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο των παρακάτω αντικειμένων ανά πακέτο εργασίας:Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Συγκεκριμένα τα καθήκοντα που θα αναλάβει είναι:

 1. Συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους δικαιούχους στο πρόγραμμα βάσει της επιστημονικής εξειδικευμένης κατάρτισης του.
 2. Συμμετοχή στην Επιτροπής Πιστοποίησης (ΕΠ) ενταγμένων έργων του προγράμματος.
 3. Πιστοποίηση κατασκευαστικών εργασιών των ενταγμένων έργων και σύνταξη των σχετικών εντύπων ελέγχου προόδου του έργου.
 4. Έλεγχος επιμετρήσεων εργασιών.
 5. Εξέταση αιτημάτων τροποποίησης έργων.
 6. Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του Τοπικού Προγράμματος.
 7. Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος.
 8. Τήρηση κατάλληλης βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων προόδου των έργων.
 9. Παραλαβή ολοκληρωμένων έργων του Τοπικού Προγράμματος.
 10. Συμμετοχή σε Ομάδες Έργου για την υλοποίηση σχεδίων Διατοπικής / Διακρατικής Συνεργασίας.
 11. Σύνταξη τεχνικών εισηγήσεων/γνωμοδοτήσεων προς τους αρμόδιους φορείς σε θέματα που αφορούν την επιστημονική του ειδίκευση.

Παραδοτέο: Τμηματική αναφορά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος.

 

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ

Συμμετοχή σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού και των δικαιούχων επενδυτών που πραγματοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος CLLD/LEADER. Συγκεκριμένα:

 1. Προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.
 2. Προετοιμασία και συμμετοχή σε ημερίδες και συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το Τοπικό Πρόγραμμα.
 3. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για τους όρους του Προγράμματος, καθώς και σχετικά με την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων με εξειδίκευση στους τομείς του επιστημονικού του αντικειμένου.
 4. Ειδική συνεχής πληροφόρηση και τεχνική στήριξη ενδιαφερομένων στο πεδίο της επιστημονικής του ειδίκευσης.

Παραδοτέο: Τμηματική αναφορά των ενεργειών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εμψύχωσης που πραγματοποιήθηκαν.

Χρονικά πλαίσια και συνολικό τίμημαγια τη σύμβαση συνεργάτηΗ συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης συνεργάτη θα είναι έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 24.000,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου) Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Χρονική Διάρκεια ΣύμβασηςΗ χρονική διάρκεια της σύμβασης του συνεργάτη θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, ως ισχύει.
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής ΣύμβασηςΗ συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 24.000,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%  (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Συντονιστή του έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή.
Τόπος εργασίαςΟι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Συντονιστή του έργου και τα υπόλοιπα μέλη των Ομάδων Έργου και των Επιτροπών στις οποίες θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του έργου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργουΓια το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά (μηνιαίες ή τριμηνιαίες) εκθέσεις παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών). Ο Συντονιστής του έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών) που έχει υποβάλλει σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από το Συντονιστή του έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης.
 1. Απαιτούμενα προσόντα
 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικού Περιβάλλοντος  Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
 4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

σε περίπτωση έλλειψης Μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των παραπάνω ειδικοτήτων γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά Προσόντα για Π.Ε. και σε έλλειψη Τ.Ε.
 1. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της ειδικότητας.
 2. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 3. Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών.

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535 μέχρι την 29/12/2017 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κα Χριστίνα Λομβάρδου, στα τηλέφωνα 2104120002-4-9.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής: www.atticalag.gr, και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της ΟΤΔ Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της αναλυτικής Πρόσκλησης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης, εδώ.

Τα Παραρτήματα της ανακοίνωσης, με την αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και την υπεύθυνη δήλωση, μπορείτε να τα βρείτε σε doc μορφή, εδώ.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close