Πότε και πόσο εφάπαξ θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Στον «πάγο» βρίσκονται οι διαδικασίες για το εφάπαξ για περισσότερους από 48.000 συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι κατέθεσαν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης τους τα τελευταία 2 χρόνια.

Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το Ταμείο Πρόνοιας Δημόσιων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) αποτελεί το γεγονός ότι αυτές τις ημέρες διεκπεραιώνονται τα αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2010!

Οι δικαιούχοι δε του εφάπαξ οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο ’10 θα το λάβουν μειωμένο κατά 15% με βάση τις περυσινές νομοθετικές αλλαγές. Οσοι υπέβαλαν αίτημα το 2011 –όταν θα- το πάρουν, το ποσό θα είναι μειωμένο κατά 20% σε σχέση με αυτά τα οποία θα δικαιούταν να λάβουν το 2009 και, φυσικά, έπονται ακόμη πιο δραματικές περικοπές για όσους εξέλθουν από την υπηρεσία τους μέσα στο 2013.

Σε σχέση με το Ταμείο Πρόνοιας Δημόσιων Υπαλλήλων, ο  γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ Ηλίας Ηλιόπουλος εκτιμά ότι η συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών πολύ σύντομα θα οδηγήσει τον εν λόγω φορέα στην καταστροφή. «Με βάση τις απαιτήσεις της τρόικας οι αποχωρήσεις από το δημόσιο θα είναι πολλαπλάσιες των προσλήψεων. Αυτό σημαίνει ότι το ΤΠΔΥ θα στηρίζεται όσο περνά ο χρόνος σε ακόμη λιγότερους εργαζομένους, ενώ αντιθέτως οι υποχρεώσεις τους θα αυξάνονται αφού θα συνταξιοδοτούνται όλο και περισσότερα άτομα (υπολογίζεται ότι μαζί με τις εκκρεμείς αιτήσεις, στο σύνολο τους θα φτάσουν στις 200.000 μέχρι το 2015).

Ποιοι ασφαλίζονται στο ΤΠΔΥ

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Στο ΤΠΔΥ ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι (Τακτικοί, Μόνιμοι, Δόκιμοι, Έκτακτοι και επί θητεία), οι εκ του Δημοσίου Ταμείου και οι βάρος αυτού μισθοδοτούμενοι με μηνιαίο μισθό).
Η τακτική μηνιαία εισφορά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι οποίοι είχαν ασφαλισθεί σε κύριο φορέα ασφάλισης πριν την 1η/1ου/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του Βασικού Μισθού και του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας όπου το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 2.055 ευρώ μηνιαίως μέχρι και το έτος 2005, τις 2157,75 ευρώ για το 2006 , τις 2265,64 ευρώ για το 2007, τις 2378,92 ευρώ για το 2008, τις 2497,87 ευρώ για το 2009 και τις 2.622,76 ευρώ για το 2010 και εφεξής. Η ίδια κράτηση διενεργείται και στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο Επίδομα Αδείας. Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε κύριο φορέα ασφάλισης μετά την 1η/1ου/1993, υπολογίζεται στο ίδιο ποσοστό επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών χωρίς τον περιορισμό του πλαφόν. Σε αυτήν την περίπτωση η κράτηση διενεργείται εξίσου και στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο Επίδομα Αδείας.

Μνημονιακή εισφορά

Με τον πρόσφατο νόμο 3986/2011 («Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015») περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων, διάταξη με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ. Η ειδική εισφορά η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ από την 1η Ιουλίου του 2011 αφορά σε όλους τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου και υπολογίζεται σε ποσοστό ένα 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «η ειδική αυτή εισφορά ενεργείται από τους εκάστοτε εκκαθαριστές των φορέων όχι μόνο επί των τακτικών αποδοχών αλλά και ανεξαιρέτως χωρίς διάκριση επί όλων των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος κάθε τομέα του ΤΠΔΥ και θα αποδίδεται με την αυτή διαδικασία με την οποία παρακρατείται και αποδίδεται και η τακτική εισφορά των ασφαλισμένων υπέρ των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας του ΤΠΔΥ για την χορήγηση εφάπαξ παροχής».

Δικαιούχοι Αναγνώρισης

Δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας με εξαγορά έχουν οι υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι του Ταμείου, το οποίο ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ.
Εξαγορά Προϋπηρεσίας
α) Προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης κάθε προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο εφόσον η μισθοδοσία του υπαλλήλου βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική του ένταξη με την προυπόθεση ότι δεν είχε κράτηση σε άλλο φορέα πρόνοιας.
β) Δεν προσμετράται η στρατιωτική θητεία.
γ) Δεν προσμετράται χρόνος απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα.

Υπολογισμός Εξαγοράς

Η οφειλόμενη μηνιαία εισφορά για εξαγορά της προς αναγνώριση προϋπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης χωρίς τον περιοσριμό του πλαφόν. Για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο υπολογίζονται 14 μήνες ασφάλισης. Το ποσό της οφειλής εξοφλείται σε 12 άτοκες, ισόποσες, εξαμηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, ή εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι

Στην ασφάλιση του Τομέα υπάγονται όλοι οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑΔΚΥ:
α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων και λοιπών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου.
β) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις μέχρι 31-3-1999.
γ) Οι αιρετοί Νομάρχες και οι πρόεδροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1/1/1995.
δ) Οι Δήμαρχοι.
ε) Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των ΟΤΑ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή.
στ) Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΟΤΑ, Συνδέσμων, ΚΑΠΗ και λοιπών ΝΠΔΔ των ΟΤΑ (αθλητικών οργανισμών, λιμενικών ταμείων, δημοτικών βιβλιοθηκών, δημοτικής αστυνομίας, πολιτιστικών οργανισμών κ.ά.), καθώς και οι νεοδιοριζόμενοι τακτικοί υπάλληλοι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, που ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ.
ζ) Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στο πρώην ΤΣΚΥ και ενσωματώθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εφόσον επέλεξε την ασφάλισή του στο Ταμείο.
η) Το τακτικό προσωπικό της ΚΕΔΚΕ
θ) Το προσωπικό των ΤΕΔΚ που κατείχε τακτικές οργανικές θέσεις και υπηρετούσε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την ημερομηνία ισχύος του Ν.2676/1999, εφόσον δεν είχε επιλέξει την παραμονή του στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αλλά και το εφεξής του άνω νόμου διοριζόμενο προσωπικό.
ι) Το τακτικό προσωπικό του ΤΑΔΚΥ και το τακτικό προσωπικό του ΤΥΔΚΥ, που υπηρετούσε κατά την ένταξη των Ταμείων αυτών στα αντίστοιχα Ταμεία των Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3655/2008, και εφόσον επέλεξε την παραμονή στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΔΚΥ.
ια) Οι μηχανικοί που διορίστηκαν στους ΟΤΑ ή είχαν προϋπηρεσία στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση μέχρι 31/12/1992 και είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ για κύρια σύνταξη.
ιβ) Οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων εφόσον υποβάλουν αίτηση υπαγωγής τους στην ασφάλιση σε προθεσμία 6 μηνών από του διορισμού τους.
ιγ) Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο από 1/11/1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/1953 εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου.

Πόροι

Οι εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών πλην του κινήτρου απόδοσης και των εξόδων μετακίνησης. Γίνονται στις πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα ή αποζημιώσεις, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται, καθώς και στα Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας και καταβάλλονται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των μονίμων υπαλλήλων μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής τους από την υπηρεσία.
Οι ενιαίες εισφορές 4% των παλαιών ασφαλισμένων διαχωρίστηκαν κατά ποσοστό 75% και 25% αντίστοιχα, δηλαδή σε 3% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης που αποδίδεται στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) του ΤΕΑΔΥ και σε 1% για τον κλάδο πρόνοιας που αποδίδεται στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτ. και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ. Οι δε εισφορές των νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο πρόνοιας ανέρχονται σε ποσοστό 4% που βαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο και αποδίδονται στον Τομέα ΤΠΔΚΥ του ΤΠΔΥ.

Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΑΔΚΥ, ενεργείται κράτηση 2%:
Στην αξία των έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ με εργολαβία, ανεξάρτητα αν το έργο έγινε κατόπιν διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση.
Στα έργα που εκτελούνται από το ΕΑΠΤΑ (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και μόνο κατά το μέρος του ποσού που προέρχεται από τους ίδιους πόρους των φορέων.
Στα έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση των ΟΤΑ μέσω της ΣΑΤΑ.
Για την εκτέλεση προγραμμάτων που γίνονται με χρηματοδότηση της ΕΟΚ και όταν αυτή δίνεται απευθείας στους ΟΤΑ.
Στο ποσό των ενοικίων που καταβάλλουν οι ΟΤΑ σε ιδιώτες ιδιοκτήτες ενεργείται επίσης κράτηση 2%, η οποία βαρύνει είτε τον ιδιώτη είτε τον ΟΤΑ, ανάλογα με τη μεταξύ τους συμφωνία κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εξαγορά προϋπηρεσίας

Λόγω του ότι για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους το εφάπαξ βοήθημα είναι πολλαπλάσιο του μηνιαίου βοηθήματος και επομένως εξαρτάται άμεσα απ΄αυτό, προσμετράται με εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης και εξομοιώνεται με χρόνο πραγματικής υπηρεσίας κάθε χρόνος που προσμετράται και για την επικουρική σύνταξη, όπως:
-Ο χρόνος υπηρεσίας στον ιδιωτικό Τομέα, όταν ο χρόνος αυτός συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης που προσμετράται στην κύρια σύνταξη και δεν καλύπτεται επικουρικά ή για πρόνοια σε άλλο Ταμείο,
-Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας,
-Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,
-Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη,
-Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας και
γενικά κάθε χρόνος ο οποίος είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και κατά τη διάρκειά του δεν υπήρχε ασφάλιση σε άλλο επικουρικό οργανισμό.

Η σχετική απόφαση εξαγοράς εκδίδεται από τον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ), στην οποία προβλέπεται η προκαταβολική απόδοση στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του 75% του ποσού και στον Τομέα μας (ΤΠΔΚΥ) του 25% του ποσού της οφειλής, προκειμένου να λάβει ο δικαιούχος τα βοηθήματα (μηνιαίο και εφάπαξ). Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης και ισούται με την εισφορά του μήνα αυτού επί τους μήνες της εξαγοραστέας υπηρεσίας.

Για τους μετά την 1η Ιανουαρίου του 1993 ασφαλισμένους δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και εκδίδεται χωριστή απόφαση εξαγοράς από τον Τομέα μας. Το δε ύψος της υπολογίζεται με τις αποδοχές του μήνα υποβολής της αίτησης, πολλαπλασιάζοντας το ποσό της εισφοράς 4% για τον κλάδο πρόνοιας του μήνα αυτού επί τους εξαγοραστέους μήνες και φυσικά αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον Τομέα μας.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close