21 προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2…