Αναγνωρίζονται και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από κολέγια στην Ελλάδα

Αναγνώριση και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που εκδίδονται από κολέγια στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με τις οποίες έκλεισαν…