Αποσπάσεις 116 υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καταγραφή-817x404_c.png

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 116 αποσπάσεις υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Συγκεκριμένα προκηρύσσονται εκατόν δεκαέξι (116) θέσεις προσωπικού ως εξής :

α. πενήντα μία (51) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού

β. είκοσι τρεις (23) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών

γ. έξι (6) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Θετικών Επιστημών

δ. τρεις (3) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Ιατρών, Ιατρών ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας

ε. μία (1) θέση κατηγορίας /βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής

στ. επτά (7) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού

ζ. δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών

η. δύο (2) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Υγείας

θ. τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού

ι. δύο (2) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Τεχνικών

ια. δύο (2) θέσεις κατηγορίας /βαθμίδας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Τεχνικών Οδηγών

Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ανά Υπηρεσία, κατηγορία/βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπ’όψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’) όπως ισχύει.

  1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης της παρ. 6 και της παρ. 9 , αρ. 68 του ν. 3528/2007, ως ισχύει, και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη.
  2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Αθήνα – 1ος όροφος – γραφείο 101), κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 08.00 έως 14.00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με απόδειξη στην παρακάτω διεύθυνση :

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα

  1. Η αίτηση θα συνοδεύεται από :

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται λεπτομερειακά η επαγγελματική εμπειρία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει.

β) Υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος

γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο θα προκύπτουν βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δεν προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυταπάγγελτα από την υπηρεσία μας κατ’εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-7-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171 Β’).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close