ΕΛΑΣ: Εξετάσεις για 30 Ανθυπαστυνόμους γενικών καθηκόντων

O Αρχηγός της ΕΛΑΣ προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή τριάντα (30) ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων  στο  Τμήμα  Επαγγελματικής  Μετεκπαίδευσης  Ανθυπαστυνόμων  (Τ.Ε.Μ.Α),  της  Σχολής  Μετεκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης  Ελληνικής  Αστυνομίας,  της  εκπαιδευτικής  περιόδου  2018 ­ 2019.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

α) Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εξετάσεις  για  την  εισαγωγή  στο  Τ.Ε.Μ.Α.,  της  εκπαιδευτικής  περιόδου 2018-2019,  έχουν  οι ανθυπαστυνόμοι  γενικών  καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στο  βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i)  Έχουν  συμπληρώσει  αφενός  τρία  (3)  έτη  στο  βαθμό  τους,  αφετέρου  το  τριακοστό  δεύτερο  (32ο) έτος  της  ηλικίας  τους  και  δεν  υπερβαίνουν  το  τεσσαρακοστό  όγδοο (48ο) έτος, κατά την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.   Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ανθυπαστυνόμοι οι  οποίοι  αφενός  μεν  έχουν  προαχθεί  στο  βαθμό  τους  προγενέστερα  της  31/12/2015, αφετέρου δε  έχουν γεννηθεί μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 01/01/1971 έως και  την 31/12/1986. (ii) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την  οποία να  προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Επισημαίνεται ότι:

  • Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εξετάσεις  για  εισαγωγή  στο  Τ.Ε.Μ.Α.,  έχουν  και  οι  ανθυπαστυνόμοι  οι  οποίοι  τελούν  σε  κατάσταση  Υπηρεσίας  Γραφείου,  υπό  την  προϋπόθεση ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι ανθυπαστυνόμοι «Υπηρεσίας  Γραφείου»  που  θα  επιτύχουν  στις  εξετάσεις,  πριν  κληθούν  για  φοίτηση  στη  Σχολή,  θα  παραπεμφθούν  στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 55  του π.δ. 584/1985,  για να  αποφανθεί  αν  η  υγεία  τους,  τους  επιτρέπει  ακινδύνως  την  παρακολούθηση  του  προγράμματος.  Σε  περίπτωση  που  δεν  κριθούν  ικανοί  ή  αρνηθούν  την  εξέταση,  δεν  καλούνται για φοίτηση.
  • Δεν  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εξετάσεις  του  Τ.Ε.Μ.Α.  οι  ανθυπαστυνόμοι  που  προήχθησαν,  μέχρι  την  παραμονή  των  εξετάσεων,  στο  βαθμό  του  Υπαστυνόμου  Β΄,  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν.  3686/2008  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Δικαίωμα εισαγωγής στο Τ.Ε.Μ.Α., καθ’ υπέρβαση του καθοριζόμενου αριθμού  εισακτέων, χωρίς εξετάσεις και άνευ προτάσεων  ικανότητας, κατά την πρώτη μετά  την  προαγωγή  τους  εκπαιδευτική  περίοδο,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υποβάλλουν  σχετική  αίτηση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  6  του  άρθρου  7  του  ν.  3686/2008, έχουν και οι κατωτέρω κατηγορίες:

(i)  Υπαστυνόμοι  Β΄,  που  προήχθησαν  στο  βαθμό  τους  επ’  ανδραγαθία,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.δ. 649/1970.

(ii) Υπαστυνόμοι Β΄, που προήχθησαν στο βαθμό τους ως αθλητές, σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 8 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α΄‐23).

Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά.

α)  Οι  υποψήφιοι/ες  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  1  εδάφ.  α΄  της  παρούσας  και  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στις  εξετάσεις,  πρέπει  να  υποβάλουν  αυτοπροσώπως  στις  Υπηρεσίες  τους,  επιπέδου  τουλάχιστον  Αστυνομικού  Τμήματος,  μέχρι την 28/02/2018, Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί σύμφωνα  με  το  προσαρτημένο  υπόδειγμα  «Α». Στην  ίδια  αίτηση  δηλώνουν  επίσης  την  επιθυμία  τους  να  διαγωνισθούν  σε  μία  ή  περισσότερες  από  τις  προς  διαγωνισμό  ξένες  γλώσσες:  Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τουρκική και Αραβική.

β)  Οι  υποψήφιοι/ες  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  1  εδάφ.  β΄  της  παρούσας  και  επιθυμούν  να  εισαχθούν  στο  Τ.Ε.Μ.Α. (προαχθέντες  επ’  ανδραγαθία  ή  ως  αθλητές  στο  βαθμό  του  Υπαστυνόμου  Β΄),  κατά  την  πρώτη  μετά  την  προαγωγή  τους  εκπαιδευτική περίοδο,  πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες τους, στον  προαναφερόμενο χρόνο (28/02/2018), σχετική αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα «Δ».

Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.

α) Οι εισιτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες από 02/06/2018 έως και 05/06/2018  στην Αθήνα και στη Βέροια, με μέριμνα και  ευθύνη  της  Σχολής  Μετεκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης  Ελληνικής  Αστυνομίας,  υπό  την  εποπτεία  και  γενική  ευθύνη  του  Γενικού  Επόπτη  Εξετάσεων  και  το  συντονισμό  της  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης  και  Ανάπτυξης  Ανθρωπίνων  Πόρων/Α.Ε.Α

β)  Επισημαίνεται  ότι,  στη  Βέροια  θα  διαγωνισθούν  όλοι/ες  οι  υποψήφιοι  των  Υπηρεσιών που υπηρετούν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης και  όσοι/ες  επιθυμούν  από  αυτούς  που  υπηρετούν  στην  Περιφέρεια  της  Ηπείρου  και  των  νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας και Λήμνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close