ΑΣΕΠ: Υπολογίστε τα μόρια σας στις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού

Ο υπολογισμός των μορίων βοηθάει τους υποψήφιους να γνωρίζουν τις πιθανότητες πρόσληψης που έχουν σε κάθε προκήρυξη. Η πολλαπλή συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ο υψηλός βαθμόςτου πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι η «συνταγή» της επιτυχίας για τον διορισμό σε θέσεις του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Βέβαια στις ειδικότητες όπου  ζήτηση είναι αρκετά υψηλή, ανταγωνισμός των υποψηφίων ανεβάσει κατά πολύ τον πήχη των κριτηρίων.

Ισοβαθμία μορίων

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

Με βάση τον νόμο 2190/1994 μοριοδοτούνται ο βαθμός του απολυτηρίου, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων που έχει ο υποψήφιος, ο χρόνος ανεργίας, ο οποίος υπολογίζεται σε εξάμηνα και δεν ξεπερνά τα 800 μόρια, η ηλικία του υποψηφίου, καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία Η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (Α’ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με 7 μονάδες (17 μονο για την προκηρυξη 3Κ/2018) ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες (24 για την προκήρυξη 3Κ/2018).

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ βεβαιώνουν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας για διορισμό στο Δημόσιο αυξάνονται σημαντικά αν η ειδικότητα των υποψηφίων έχει υψηλή ζήτηση, εάν δηλαδή γι΄ αυτήν προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός θέσεων.

Δείτε παρακάτω τα κριτήρια κατάταξης για το μόνιμο προσωπικό και υπολογίστε τα μόρια σας ανάλογα την εκπαιδευτική σας βαθμίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Ε. – Τ.Ε.Δ.Ε.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)

1Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1)Βαθμός χ 110
2Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντι­κείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών. (2)150
3Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (3)150

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (4)

4Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης400
5Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο200
6Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντι­κείμενο της θέσης200
7Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) (5)

8Εμπειρία έως και 84 μήνες7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία εως 24 μήνες (μόνο για την προκήρυξη 3Κ/2018)17 ανά μήνα

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (6)

9Άριστη γνώση ξένης γλώσσας70
10Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας50
11Καλή γνώση ξένης γλώσσας30

(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής (βάση 5, άριστα 10) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

(2)          Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο με 150 μονάδες, θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι.(ΠΕ) προκειμένου για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι. (ΤΕ) προκειμένου για τις θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

(3)          Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. 12μηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη. Για τους υποψηφίους πλήρωσης θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών Δ.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις, σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον ο δεύτερος τίτλος σπουδών κριθεί συναφής, βαθμολογείται με 150 μονάδες.

(4)          Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον με ποσοστό 30% των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο (2) μεταπτυχιακοί και δύο (2) διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία (μετ/διδ).

(5)          Η εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες

(6)         Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
1 ΑριθμόςΤέκνωνΑνήλικα τέκναΓα καθένα από τα δύο πρώτα100
Γία καθένα από τα επόμενα.200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας01200
2 Χρόνος ανεργίας, για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά50

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ

α. Εμπειρία έως και 84 μήνες.

7 ανά μήνα
β. Ειδική εμπειρία έως και 24 μήνες (μονο για την προκηρυξη 3Κ/2018)17 ανά μήνα
Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες (εμπειρία και ειδική εμπειρία).
5 ΗλικίαΕως και 24 ετών.

Άνω των 24 έως και 30 ετών

50
75

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών, καθώς και των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close