Μόνιμες προσλήψεις στην ΑΕΜΥ

Μόνιμες προσλήψεις θα κάνει η ΑΕΜΥ ΑΕ και με ΚΥΑ καθορίστηκαν τα προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια, η μοριοδότηση και η διαδικασία πρόσληψη του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού (Π.Ο.Χ.), το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας (Κ.Υ.Α.Α.) – Κ. Πρίφτης, ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής) πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά ως κύριο προσόν τον τίτλο σπουδών που θα απαιτηθεί με την προκήρυξη και ο οποίος ορίζεται ανά ειδικότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001, όπως ισχύει και τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα με δυο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110).

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής), εκτός των ιατρικών ειδικοτήτων, πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά ως κύριο προσόν την καλή τουλάχιστον, γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν.

Η βαθμολόγηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα είναι α) για άριστη γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση: πενήντα (50) μονάδες και γ) για καλή γνώση: τριάντα (30) μονάδες. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ιατρικών ειδικοτήτων υποχρεούνται να προσκομίσουν α) Άδεια άσκησης ιατρικού/οδοντιατρικού επαγγέλματος, β) Άδεια χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας, γ) Βεβαίωση Ιδιότητας μέλους Ιατρικού/οδοντιατρικού Συλλόγου, δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας. Σε όσες ειδικότητες προβλέπεται βάσει γενικού ή ειδικού νομικού πλαισίου, άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας, τότε υποχρεούται ο υποψήφιος να την προσκομίσει καθώς αποτελεί κύριο προσόν για την αξιο λόγηση της αίτησής του. Ενδεικτικά αναφέρονται α) Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Τάξης Α ή Β, β) Άδεια άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας, γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, ε) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών/Τριών Υγείας, στ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτών, ζ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή κ.λπ.

Ο τρόπος απόδειξης των απαιτούμενων αδειών/βεβαιώσεων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν.

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής) υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ κατ΄ ελάχιστο στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένου β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν.

Ειδικότερα για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων, λόγω των ειδικών καθηκόντων με βάση τα σχετικά περιγράμματα εργασίας όπως ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, εκτός των προηγούμενως οριζόμενων προβλέπονται τα εξής:

Για τη μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού θα ζητούνται ως αποδεκτοί τίτλοι πτυχία από τα παρακάτω: Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και σαν επιπλέον κύριο προσόν η άριστη γνώση αγγλικών.

Για τη μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού θα ζητούνται ως αποδεκτοί τίτλοι πτυχία από τα παρακάτω: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και σαν επιπλέον κύριο προσόν η πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Για τη μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού θα ζητούνται ως αποδεκτοί τίτλοι πτυχία από τα παρακάτω: Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και σαν επιπλέον κύριο προσόν η πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Για τη μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού θα ζητούνται ως αποδεκτοί τίτλοι πτυχία από τα παρακάτω: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και σαν επιπλέον κύριο προσόν η πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Για τις δύο (2) θέσεις ΤΕ Λογιστικής θα ζητούνται ως αποδεκτοί τίτλοι πτυχία με κατεύθυνση Οικονομικών ή Λογιστικής ή Διοίκησης και σαν επιπλέον κύριο προσόν η εμπειρία δύο (2) ετών και άνω σε μηχανογραφημένο λογιστήριο. Για τη μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής θα ζητείται ως αποδεκτός τίτλος Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ως επιπλέον κύριο προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά ως κύριο προσόν τον τίτλο σπουδών που θα απαιτηθεί με την προκήρυξη και ο οποίος ορίζεται ανά ειδικότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001, όπως ισχύει και τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110).

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα βαθμολογηθούν για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ (8) συνολικά, είκοσι (20) μονάδες. Ο τρόπος απόδειξης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας 24 έως 40 ετών θα βαθμολογηθούν με πενήντα (50) μονάδες, ενώ οι ηλικίας άνω των 40 ετών θα βαθμολογηθούν με εβδομηντα πέντε (75) μονάδες.

• ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα βαθμολογηθούν με εκατόν εβδομήντα (170) μονάδες εάν είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Ο τρόπος απόδειξης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν.

• ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα βαθμολογηθούν με εκατόν είκοσι (120) μονάδες εάν είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ο τρόπος απόδειξης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν.

Οι υποψήφιοι θα στέλνουν την αίτησή τους με τα συνημμένα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετων προσόντων της ειδικότητας-θέσης που αιτούνται, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σε κλειστό φάκελο με συστημένη αλληλογραφία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. Από τις παραληφθείσες αιτήσεις, θα αξιολογηθούν όσες παραληφθούν αυστηρά εντός του χρονικού διαστήματος που θα προβλέπεται από την πρόσκληση ενώ οι εκπρόθεσμες δεν θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι θα περιληφθούν στον πίνακα απορριπτέων για τυπικούς λόγους. Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το ειδικό έντυπο αίτησης και την αναλυτική προκήρυξη από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. Επίσης, το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση θα μπορεί να τα παραλάβει ο υποψήφιος από το προαναφερθέν σημείο κατάθεσης των αιτήσεων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο εκπαιδευτικής κατηγορίας προσωπικού και μίας ειδικότητας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη που κατέχουν αποδεδειγμένα προϋπηρεσία σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα θα βαθμολογηθούν με δέκα επτά (17) μονάδες για κάθε μήνα έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close