ΑΣΕΠ 4Κ/2019: 1.587 αιτήσεις κατατέθηκαν για 62 μόνιμες θέσεις

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8-4-2019 & 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης), υποβλήθηκαν συνολικά 1.587 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 260 αιτήσεις για την κάλυψη 56 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 327 αιτήσεις για την κάλυψη 6 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 4.677 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 110
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 25
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 172
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3.616
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 237
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 41
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 411
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 65

 

Δείτε επίσης x

scroll to top