Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Αυτη είναι η κατανομή για τις 34.520 θέσεις ανέργων

Στις αρχές Ιανουαρίου του νέου έτους θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους 34.520 άνεργους σε όλους τους Δήμους.Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Δειτε παρακάτω την αναλυτική κατανομή των θέσεων ανα φορέα

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν, επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους αφορούν:

-στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,

-στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών,

-στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,

-στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

  1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
  4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
  5. Ηλικία.
  6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
  7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
  9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα

-Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια

-Ηλικία από 18 έως 29 ετών:15 μόρια

– Ηλικία από 30 έως 44 ετών: 25 μόρια

– Ηλικία από 45 έως 54 ετών: 35 μόρια

– Ηλικία από 55 ετών και άνω: 45 μόρια

– Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο

– Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια

– Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια

– Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια

– Εντοπιότητα: 20 μόρια

– Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

– Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ – 30 μόρια

– Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ – 25 μόρια

– Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ – 20 μόρια

– Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ -10 μόρια

– Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ – 0 μόρια

Δικαιολογητικά

– Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης

– Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)

– Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος

– Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους

– Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης

– Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ

– Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Για ΠΕ, όπου απαιτείται)

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι άνεργοι πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς ή Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Bl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά: τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19° έτος).

Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν και να προσκομίζουν (κατά: την τοποθέτηση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά: όπου απαιτείται π.χ απασχόληση σε σχολικές δομές κλπ.

Κατά: τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά: τον χρόνο τοποθέτησης:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά: της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά: τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά: τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

ΦΟΡΕΑΣ
(Δήμος / Περιφέρεια)
Θέσεις
ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 55
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 135
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 28
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 19
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 291
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 46
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 253
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 73
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ 60
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 19
ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 55
ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ 52
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 244
ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 64
ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 118
ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 73
ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 55
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 186
ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 28
ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 64
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 55
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 235
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 55
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 248
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 83
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 73
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 55
ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 82
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 91
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 73
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 90
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 91
ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 153
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 172
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 73
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 109
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 190
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 64
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 91
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 181
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 91
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 100
ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 82
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 208
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 226
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 91
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 64
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 83
ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 253
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 76
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 127
ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 156
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 174
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 392
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 105
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 136
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1027
ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 181
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 172
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 100
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 217
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 217
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 136
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 446
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 100
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΝΗΣΩΝ 19
ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ 37
ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΣΩΝ 19
ΠΟΡΟΥ ΝΗΣΩΝ 19
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΝΗΣΩΝ 69
ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΗΣΩΝ 19
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΝΗΣΩΝ 28
ΥΔΡΑΣ ΝΗΣΩΝ 11
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 208
ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 127
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 172
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 145
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 296
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 87
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 87
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 163
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 183
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 229
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 413
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 177
ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 37
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 15
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 97
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 165
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 186
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 7
ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 85
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 52
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 13
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 145
ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 9
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 267
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 73
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 82
ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 64
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 145
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 73
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 55
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 109
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 46
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 100
ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 519
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 310
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 100
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 73
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 69
ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 46
ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 85
ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 55
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 130
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 62
ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 37
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 87
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 9
ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 46
ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 114
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 208
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 30
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270
ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 80
ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 125
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ 28
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 37
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ 42
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 91
ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 37
ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 28
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28
ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19
ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 422
ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46
ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 312
ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46
ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 64
ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 46
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 73
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 162
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 55
ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 64
ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 69
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 46
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 96
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 82
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 609
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 456
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 54
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 100
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 73
ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 64
ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 307
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 46
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 46
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 19
ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 28
ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 28
ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 91
ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 160
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 73
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 136
ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ 28
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 48
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 168
ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 51
ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 186
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 49
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18
ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 82
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 69
ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 118
ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 63
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 276
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109
ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 84
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 96
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 244
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 600
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 167
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 256
ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 96
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 201
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 268
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 571
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 316
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 112
ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 75
ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 118
ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 136
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 172
ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 91
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 118
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 379
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 73
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 46
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 82
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 46
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 100
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 55
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 127
ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 53
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 82
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 82
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 163
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 91
ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 64
ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45
ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28
ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 442
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 72
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 311
ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 64
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 19
ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 55
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28
ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 37
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 46
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 145
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 28
ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 19
ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 19
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 28
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 46
ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 19
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 280
ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 37
ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ 11
ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ 37
ΙΗΤΩΝ ΘΗΡΑΣ 11
ΣΙΚΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ 11
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ 9
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 11
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 19
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 37
ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 15
ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 46
ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 24
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 19
ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 19
ΚΕΑΣ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 19
ΚΥΘΝΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 19
ΚΩ ΚΩ 73
ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΩ 19
ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 9
ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΣΙΦΝΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 35
ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ 15
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥ 55
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 15
ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 37
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 208
ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 222
ΣΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥ 19
ΤΗΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 11
ΧΑΛΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 11
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 91
ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ 19
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 110
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 28
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 37
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 91
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 28
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 28
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 281
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 132
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 55
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 97
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 64
ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 46
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 64
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 19
ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 55
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 64
ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 91
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 181
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 64
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 37
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 55
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 73
ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 28
ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19
ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 82
ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 78
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 28
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 46
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 37
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 55
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 61
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 217
ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 25
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 33
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28
ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28
ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 165
ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 46
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 37
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 288
ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 37
ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 64
ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close