Αιτήσεις τώρα για 709 μόνιμους και εποχικούς σε 21 φορείς του Δημοσίου

393 μηχανικοί και τεχνίτες και διοικητικοί στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (396) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) και της Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών. Ζητούνται άτομα ειδικοτήτων όπως: διοικητικοί, μηχανικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μηχανικοί, τεχνίτες, κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 / 2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν: Αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους της ΔΛΚΔΜ κα Αικατερίνη Ναούμ (A.Naoum@dei.com.gr) και κα Βαλασία Σεβεντεκίδου (V.Seventekidou@dei.com.gr). Επισημαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγγράφων κατά προτίμηση να είναι σε μορφή pdf και ο συνολικός όγκος τους να μην ξεπερνά τα 5MB. Κατ΄ εξαίρεση, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E. / ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας ΝΑΟΥΜ Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 24630 52218) ή κας ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας (τηλ. επικοινωνίας 24630 52317). Για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρούν εδω

23 μόνιμοι σε 6 φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 23 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-ΔΕΔΔΗΕ A.E.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις Γενικες Οδηγιες Συμπληρωσης-Υποβολης Ηλεκτρονικων Αιτησεων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

5 στο Δήμο Σπετσών

Ο Δήμος Σπετσών ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαριστές) και 1 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Σπετσών Τ.Κ. 180 50 Σπέτσες απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού στην Κα Κωνσταντίνα Μουζάκη (Τηλ. Επικοινωνίας: 22983 20025).

96 θέσεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 ΤΚ 54630 – Θεσσαλονίκη, (απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: Αιτηση και δικαιολογητικά για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού Στο ΚΚΠΠΚΜ).

6 μηχανικοί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 09/07/2021. Θα προσληφθούν: ΠΕ Πληροφορικής 1, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2, ΠΕ Γεωλόγων 2 και ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β’) και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (katrin@crete.gov.gr). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και ορίζεται έως και Τετάρτη 13.01.2021 και ώρα 14:00.

5 στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Ζητούνται: 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 2 ΥΕ εργατών Καθαριότητας και 1 ΠΕ Διοικητικού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 3. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. 4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών όπου απαιτείται. 5. Βιογραφικό σημείωμα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Διαγοριδών 3 – Ρόδος) μέχρι και τις 13/1/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μμ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollodopar@gmail.com (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2241026385 εσωτερικό 2).

4 εργάτες στο Δήμο Αριστοτέλη

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη 4 εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail d.argyrou@dimosaristoteli.gr (τηλ. επικοινωνίας: 2372350104).

3 φύλακες στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΔΕ Φυλάκων Κτιρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δικαίωμα παράτασης ή ανανέωσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ. 26221, Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Κοτσάλου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2613610235 ή 291).

54 διοικητικοί στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2021. Οι θέσεις είναι: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χιου- ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 11,  Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου -ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 7, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου – ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού12 , Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω -ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 10 , Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λερου -ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 6 , Κεντρική Υπηρεσία -ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού         8. Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων εμπίπτουν στον Τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης και στον Τομέα Διεθνούς Προστασίας και συνίστανται κυρίως στις εξής διαδικασίες: α) την παραλαβή και καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, την λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, την παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, την τήρηση αρχείου, τον χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και β) την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η οποία περιλαμβάνει διαρκή επαφή με τους αιτούντες, την διαχείριση αυτών των πληθυσμών, την λήψη συνέντευξης, την εξέταση των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο καθεστώς διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες και τέλος την λήψη της απόφασης επί αυτών σε α΄ βαθμό, όπως περιγράφεται στο νόμο 4375/2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (asylum.sox@migration.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Λ. Θηβών 196-198, T.K. 18233 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης – Νίκαια και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, με την ένδειξη: «Για την ΣΟΧ1A/2020», (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2128114).

6 υπάλληλοι πληροφορικής στην ΕΡΤ

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΠΕ Πληροφορικής και 4 ΤΕ Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε./Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφ. Μεσογείων 432 – Αγία Παρασκευή, Αθήνα – Τ.Κ. 153 42, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού, υπόψη κ. Δήμητρας Κούβαλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 609 2420).

6 θέσεις σε εφορείες αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως εξής: 1 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών και 2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων. Πληροφιρίες: 210 3250148.  Παράλληλα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. Πληροφορίες: 22710 44238, 44738, 44650.

3 στο Δήμο Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ψυχολόγος, 1 ΠΕ Διαμεσολαβητής και 1 ΠΕ Νομικός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θηβαίων, Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200 Θήβα Ν. Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Γαρυφαλλιάς Κυρίκου (τηλ. επικοινωνίας:2262350684).

12 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Ε/2020, που αφορά στην πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) και έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει. Αναλυτικά στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία θα προσληφθούν: Ένα στέλεχος στη Διαχείριση Ποιότητας, Μία θέση στελέχους για την Αξιολόγηση Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συντημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ένα στελεχος Εσωτερική Κλινική Αηιολόγηση, δύο θέσεις για την Αξιολόγηση Τεχνικών φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊοόντων και Μία θέση στη Διοικηση Επιχειρήσεων. Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή θα προσληφθούν: Δυο θέσεις στελεχών για τις Οικονομικές Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών, 2 θέσεις για τις Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων, Μία θέση στη Στατιστική Μεθοδολογία και Μία θέση στελέχους Πληροφορικής. Για τη θέση Πληροφορικής θα ζητηθεί Εμπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQL Server), στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με τεχνολογίες Net ή/και Javascript, στον προγραμματισμό (Oracle PL/SQL), διαχείριση συστημάτων Unix, Linux, Windows και διαχείριση δικτύων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021.

93 θέσεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 93 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Αναλυτικά θα προσληφθούν: ΠΕ Οδοντίατρων 1, ΠΕ Διοικητικού 2, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2, ΔΕ Κλητήρων /Γενικών Καθηκόντων 5, ΔΕ Οδηγών  5, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  39 και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων  39. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοίού COVID-19.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dad- may@dad.gr .Η αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και 12-01-2021 στις 13:00 το μεσημέρι.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close