Αιτησεις – εξπρες για 1.470 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις σε Υγεία, ΟΤΑ, υπουργεία

25 μηχανικοί και τεχνίτες στην Ελληνική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής: 11 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων, 3 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων, 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, 4 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών, 1 ΔΕ Οικοδόμων, 1 ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων, 1 ΔΕ Σιδεράδων Αλουμινάδων, 1 ΔΕ Ψυκτικών και 1 ΔΕ Ξυλουργών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).

21 μηχανικοί στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης) 3, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων 2, ΠΕ Πληροφορικής 2 , ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης) 3 , ΤΕ Δομικών Έργων 1 , ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 , ΤΕ Πληροφορικής 1 , ΔΕ Διοικητικού 2 , ΔΕ Οδηγών 2  και ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 2 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός δύο (2) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στο γραφείο προσωπικού του δήμου Αγίου Νικολάου – περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου Ελούντας – περιοχή Ξηρόκαμπος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2841 3 40110/40111.

2 φαρμακοποιοί στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Φαρμακοποιων και 1 ΔΕ Βοηθων Φαρμακειου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

16 άτομα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δεκαέξι (16) θέσεων, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Οι θέσεις της Προκήρυξης είναι: Ε.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κωδ. 10001): Οι τρεις (3) θέσεις Μηχανικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Συντονισμού – Τμήμα Εκπαίδευσης, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Μελετών και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών. Ε.Ε.Π. ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ. 10002): Οι επτά (7) θέσεις Νομικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Γνωμοδοτήσεων/Μελετών, Ελέγχου – Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου και Συντονισμού – Τμήμα Συντονισμού. Ε.Ε.Π. Οικονομολογων (κωδ. 10003). Οι δύο (2) θέσεις Πληροφορικής θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. Ε.Ε.Π. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ (κωδ. 10005): Μέριμνα για την τήρηση, την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, υποβολή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο της Αρχής σχετικά με θέματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου της στατιστικής. Ε.Ε.Π. Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιαυτολόγων (κωδ. 10006). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

32 καθαριστές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) καθαριστών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 8 και να την υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστημιο Αιγαιου, Κεντρικη Διευθυνση Διοικητικων Υποθεσεων, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, υπόψιν κας Ε. Γιακουμάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2251036131).

29 μηχανικοί στο Δήμο Μακρακώμης

Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 2 Π.Ε. Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, 1 Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, 1 Τ.Ε. Μηχανικός πολιτικών έργων και υποδομών, 4 ΔΕ Οδηγοί, 1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων, 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 10 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, 7 ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρων και 1 ΠΕ Φαρμακοποιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 23/02/2021 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου – Γραφείο Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα).

6 εργάτες στη ΔΕΥΑ Κύμης-Αλιβερίου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης-Αλιβερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Δ..Ε.Υ.Α.Κ.Α. (Δ/νση: Κ. Μπακόλα 30- 1ος όροφος , τηλ: 2223025276) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο , μόνο αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας για τον καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας και ώρας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης ( αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπαϊρακτάρη Σοφία). Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα μέχρι και 24/02/2021.

11 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κω

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ροισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 9 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: k.mouras@deyakos.gr Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

939 ειδικευμένοι γιατροί στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αιτήσεις στην προκήρυξη 939 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από αυτές, οι 847 αφορούν Νοσοκομεία και οι υπόλοιπες 92 Κέντρα Υγείας. Για τις θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης. 2.Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3.Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας. 4.Χρόνος άσκησης στην ειδικότητα για το βαθμό Επιμελητή Β’ η κατοχή του τίτλου ειδικότητας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Αγγειοχειρουργικής, Αιματολογίας, Ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, Ακτινολογίας, Αναισθησιολογίας, Γαστρεντερολογίας, Γενικής / οικογενειακής ιατρικής, Γενικής/ οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, Δερματολογίας και αφροδισιολογιας, Ενδοκρινολογίας, Εσωτερικής παθολογίας, Ιατρική βιοπαθολογιας – εργαστηριακής ιατρικής, Καρδιολογίας, Μαιευτική – γυναικολογία, Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής, Νεφρολογίας, Οδοντιατρικής, Ορθοπεδικής και τραυματολογίας, Ουρολογίας, Οφθαλμολογίας, Παιδιατρικής ή πνευμονολογίας- φυματιολογίας ή αναισθησιολογίας, Παθολογικής ανατομική, Παθολογικής ογκολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας – φυματιολογίας, Πυρηνικής ιατρικής, Ρευματολογίας, Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, Χειρουργικής παιδων, Χειρουργικής, Χειρουργικής θώρακα, Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου και Ωτορινολαρυγγολογίας. Για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική εμπειρία, για να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός την ανάλογη μοριοδότηση θα πρέπει να υποβάλλει αρχεία pdf ή jpg με τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία θα την αποδεικνύουν. Εάν δεν διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρία, μπορεί να δηλώσει και να λάβει τα μόρια που αντιστοιχούν στη προϋπηρεσία που διαθέτει μετά την λήψη της ειδικότητάς του. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00

68 μόνιμοι στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 68 θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως ακολούθως: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 6 άτομα και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 59 άτομα. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 1ΠΕ Μηχανικών / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, 1ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγος Μηχανικός, 1ΠΕ Περιβάλλοντος/ Χημικός Ναυτιλίας, 2 ΤΕ Μηχανικών / Ηλεκτρονικής, 1 ΤΕ Μηχανικών/ Μηχανολογίας, 2 ΤΕ Μηχανικών / Ναυπηγικης, 1 ΤΕ Ναυτικών / Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, 1 ΔΕ Ναυτικών / Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, 3 ΔΕ Τεχνικού / Δομικών Έργων / Ξυλουργικών Εργασιών, 1 ΔΕ Τεχνικού / Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων, 7 ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Αμαξωμάτων, 4 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων, 13 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Ναυπηγικής Βιομηχανίας, 4ΔΕ Τεχνικού / Συγκολλήσεων και Μηχανικών Κατασκευών (Αμμοβολιστής), 3 ΔΕ Τεχνικού / (Βαφέας Μετάλλων – Υφαλοχρωματιστής), 12 ΔΕ Τεχνικού / (Ελασματουργός), 2 ΔΕ Τεχνικού / (Ηλεκτροσυγκολλητής) και 3 ΔΕ Τεχνικού / Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 1 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

36 οδηγοί και εργάτες στο Δημο Σπατων Αρτεμιδος

Ο Δημος Σπατων Αρτεμιδος ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Οι θέσεις είναι: 5 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων / Γ’ κατηγορίας, με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, 5 ΔΕ Οδηγών Αυτοκίνητων (μέχρι 3,500 τόνους), 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων, 1 ΔΕ Χειριστων Μ.Ε. (JCB), 1 ΔΕ Χειριστων Μ.Ε. (καλαθοφορου), 1 ΤΕ Εποπτων Δημοσιας Υγείας, 4 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων / Εναέριων, 5 ΥΕ Καθαριστήρων /στριων Σχολικών Μονάδων, 2 ΥΕ Κλητήρων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη 23- 02-2021 στις 14:00.

50 θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνων, συνολικά πενήντα (50) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής: ΠΕ Γεωπόνοι 19, ΠΕ Οικονομικοί 6, ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 5, ΤΕ Διοικητικοί Λογιστικοί 3, ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 και ΠΕ Κτηνίατροι 16.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2108802856, 2108802837 και 2108802374).

19 εργάτες στο Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και συγκεκριµένα : Α. ∆έκα έξι(16) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και Β. Τριών (3) ατόµων, ειδικότητας ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση). Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο mail : mayor@koropi.gr ή µε αυτοπρόσωπη παρουσία , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000780- 781(Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού).

5 διοικητικοί στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών από την ημερομηνία της πρόσληψης, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στον πίνακα Α’, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξ’ αιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού Covid 19. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 2, ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού 2 και ΔΕ Διοικητικού 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με τους εξής τρόπους: α) είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Δημοτικό Κατάστημα Αργυράδων) ή β) είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: halidia@1424.syzefxis.gov.gr, ή info@1406.syzefxis.gov.gr.

8 χειριστές στο Δήμο Ληξουρίου

Ο Δήμος Ληξουρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19. Οι θέσεις είναι: 5 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(χειριστής γκρέιντερ) και 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(χειριστής γεωργικών ελκυστήρων- τρακτέρ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο προσωπικού του Δήμου Ληξουρίου, (οδός Παπά Χαρ.Γραικούση- Α’όροφος), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού και από τις ώρες 10:00-11:00π.μ. και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2671360960 & 2671360962.

13 εργάτες στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών στην Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Περιβάλλοντος καθώς και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του κορωνοϊού και της προάσπισης της δημόσιας υγείας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων: 5 ΥΕ εργατών καθαριότητας, 3 ΥΕ εργατών οικοδομικών εργασιών, 1 ΠΕ γεωπόνων, 2 ΥΕ εργατών πράσινου και 2 ΥΕ εργατών νεκροταφείου (ταφη – εκταφη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr, ή εναλλακτικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα19009, (τηλ: 22943 –21029, – 21056).

13 θέσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης), 1 ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός, 4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής), 1 ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης), 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος και 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, (τηλ. επικοινωνίας: 2410-687112, 104, 103).

23 εποχικοί στο Δήμο Δωρίδος

Ο Δήμος Δωρίδος ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξης: 4 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΤΕ Νοσηλευτών, 3 ΔΕ χειριστών ΜΕ (JCB), 13 ΥΕ Εργατων Καθαριότητας /Γενικών Καθηκόντων και 2 ΔΕ οδηγών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος 33058 Ερατεινή, απευθύνοντάς την στο τμήμα διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. Επικοινωνίας 2266350300) μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της ήτοι από εως 24/2/2021.

7 εργάτες στο Δήμο Ερμιονίδας

Ο Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα – φορτωτή ομάδας Β΄ τάξης Δ΄) και 3 ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν , εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών έως και 24/02/2021 , ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : protokolo.ermionida@gmail.com Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή . Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2754360022-2754360020 .

15 τεχνίτες στο Δήμο Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 10 ΔΕ Οδηγων Αυτοκινητων, 1 ΔΕ Χειριστων Μηχανηματων Εργου (Χειριστης Φορτωτη – Εκσκαφεα), 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστων, 1 ΔΕ Πλακαδων, 1 ΔΕ Σιδεραδων και 1 ΥΕ Εργατων Γενικων Καθηκοντων. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grprosopikouhaidari@gmail.com έως και Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Πληροφορίες αποκλειστικά στα τηλέφωνα 2132047304-305-306-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

30 υπάλληλοι στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι θέσεις είναι: 6 ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών χώρων, 6 ΥΕ Εργατών πρασίνου, 1 ΔΕ Διοικητικού, 2 ΔΕ Τεχνιτών Γενικά, 1 ΔΕ Νοσηλευτών, 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 9 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών, 2 ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών, 1 ΔΕ Τεχνιτών Σιδήρου και 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Πλ. Ελευθερίας 1 – Ρόδος) μέχρι και την 24η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekariofyllis@rhodes.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ρόδου στον Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 61214).

4 εργάτες στο Δήμο Γόρτυνας

Ο Δήμος Γόρτυνας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και β) ότι συντρέχουν στο πρόσωπό σας, οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 έως 10 του Ν. 3528/2007 . Καλούµε όσους επιθυµούν να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να τα καταθέσουν έως την Πέµπτη 25/2/2021 στις 12:00 το µεσηµέρι µε ηλεκτρονικό τρόπο και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, επειδή εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 . Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2894340311.

12 θέσεις στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν:  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1, ΤΕ Γεωπόνων 1, ΤΕ Νοσηλευτών / τριών 1, ΔΕ Νοσηλευτών / τριών 1, ΔΕ Διοικητικού 3 και ΥΕ Καθαριστών / στριών Σχολικών Μονάδων (πλήρους απασχόλησης) 2. Αιτησεις με τους εξής τρόπους: α) είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Δημοτικό Κατάστημα Αργυράδων) ή β) είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: halidia@1424.syzefxis.gov.gr, ή info@1406.syzefxis.gov.gr. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και Τετάρτη 24-02-2021 μέχρι 14:30 μετά το μεσημέρι.

12 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παγγαίου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, πλήρης απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών , για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου , για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και συγκεκριμένα τους εξής: 6 Δ.Ε Υδρομετρητών Καταμετρητών, 3 Υ.Ε Εργατών Εργατριών Ύδρευσης Αποχέτευσης και 3 Δ.Ε Διοικητικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας), με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου (Φιλελλήνων και Βενιζέλου Γωνία- Ελευθερούπολη ).

28 υπάλληλοι στο Δήμο Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα ως εξής, ανά κωδικό θέσης, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 4 ΠΕ Διοικητικού, 1 ΤΕ Διοικητικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Λογιστικού, 7 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, 1 ΔΕ Οδηγών, 8 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: zasimak@1489.syzefxis.gov.gr ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ. 27 131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών και έως 25/2/2021, τηλ. 26213-62611.

17 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα έως 31η Μαΐου 2021 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Οι θέσεις είναι: 3 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών, 1 ΠΕ Οικονομικού και 12 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών. Αιτησεις α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efakef@culture.gr β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, 28100 Αργοστόλι (τηλ. επικοινωνίας: 26710 27546) έως 25/ 02/2021.

15 εποχικοί στο Δήμο Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: 2 ΔΕ Οδηγών, 1 ΔΕ Χειριστων Μηχανήματων Έργων, 6 ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας και 6 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζας, (τηλ. επικοινωνίας: 2682360633).

10 θέσεις στο Δήμο Δελφών

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2021 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ωρομίσθιας απασχόλησης), 1 ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, 1 ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών, 1 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών, 1 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, 1 ΔΕ Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής, 1 ΔΕ Οδηγών και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Δελφών, Ρ. Κοντορήγα 12, Τ.Κ. 33100, ΄Αμφισσα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, (τηλ. Επικοινωνίας: 2265072077).

4 πτυχιούχοι στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης ως ακολούθως: 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος, 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 2 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, τηλ. επικ.: 2132074639, κα Δέσποινα Δάιου.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close