ΑΣΕΠ: Μπαράζ αιτήσεων για 4.575 προσλήψεις μονίμων και εποχικών τον Απρίλιο

Μπαράζ αιτήσεων για προσλήψεις μόνιμων και εποχικών αναμένεται μέσα στον Απρίλιο. Συνολικά θα γίνουν αμεσα 4.575 προσλήψεις. Δειτε παρακάτω ποιες προκηρύξεις είναι σε εξέλιξη.

76 υπάλληλοι φρούρησης στην Τράπεζας της Ελλάδος

Διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε εβδομήντα έξι (76).Οι υποψήφιοι/ες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας, πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να συγκεντρώνουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις ως κατωτέρω: Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν τα έτη 1991 έως και 1999. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα). Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή. Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Να είναι κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του από 26/03/2021 έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

1.600 επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις. Θα γίνουν 1.000 προσλήψεις ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς, 300 προσλήψεις ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, 280 θέσεις ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία και 20 θέσεις ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση «epop.army.gr», την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή (pdf).Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: (1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. (2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1994 έως 31-12-2002). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες (γεννηθέντες από 1-1-1991 έως 31-12-2002). (3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ οι άνδρες και 1,55μ οι γυναίκες. (4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις (5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. (6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.  β. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα: (1) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανόμωτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών. (2) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω υποπαραγράφου της παρούσας, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. (3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση. (4) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Αιτήσεις έως 12 Απρίλιου για 1.935 προσλήψεις στις ΤΟΜΥ

Ξεκίνησαν χτες οι αιτήσεις για τη νέα μεγάλη προκήρυξη που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να επανδρώσει με προσωπικό τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των ΔΥΠΕ. Αυτή τη φορά προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίους εννιακοσίους τριάντα πέντε (1.935) υπαλλήλους ως εξής: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων και Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. Κάθε υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr και της πλατφόρμας που λειτουργεί σε αυτή αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με χρήση των διαπιστευτηρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την είσοδο στον κόμβο του TaxisNET. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικής Αίτησης» στη σελίδα του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. Ακολούθως οι υποψήφιοι, επιλέγοντας από τις καρτέλες στο περιθώριο της σελίδας την καρτέλα «Τα Στοιχεία Μου», προβαίνουν στη συμπλήρωση και την υποβολή όλων των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας. Μετά την ορθή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση των στοιχείων του, ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει στην συμπλήρωση των προσόντων (υποχρεωτικών και μη) και των λοιπών ιδιοτήτων που διαθέτει προκειμένου να υποβάλει αίτηση. Επιλέγοντας από το περιθώριο της σελίδας την καρτέλα «Αιτήσεις», εμφανίζεται οθόνη με την αίτηση που έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος και δεν έχει οριστικοποιήσει. Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα δεν εμφανίζεται καμία αίτηση. Για την συμπλήρωση νέας αίτησης επιλέγει το πεδίο «Νέα Αίτηση».

9 φύλακες στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών

Το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων πενθήμερης και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στην Καλλιθέα του ν. Αττικής και για το  Παράρτημα του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τεσσάρων  (4) ατόμων πενθήμερης (5ωρης ημερήσιας απασχόλησης) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 210, Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Οικονομικό Τμήμα (τηλ. επικοινωνίας: 2109531803).

6 νοσηλευτές στην Κοινωνική Πολιτική Δήμου Ρεθύμνης

Η Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΤΕ Νοσηλευτές και 4 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ.74132 Ρέθυμνο, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 2831020468, εσωτ. 17).

20 καθαριστές στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Εσταυρωμενος, 71004, Τ.Θ.1939, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, (τηλ. επικοινωνίας: 2810379171 ή 2810379113).

38 διοικητικές θέσεις στο ΑΣΕΠ

Ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 38 μόνιμες θέσεις στο το ΑΣΕΠ  (προκήρυξη 2Κ/2021). Θα προσληφθούν: ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 24, ΠΕ Πληροφορικής 5, ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού 2, ΤΕ Πληροφορικής 4, ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ 2 και ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στις ακόλουθες Διευθύνσεις: Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Οικονομικού , Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Προκηρύξεων.

27 εποχικοί στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Θερέτρου Αξιωµατικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΘΑΝ/Ν.Β.Ν.Ε.), που εδρεύει στο ∆ήµο Μαραθώνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ∆Ε μηχανολογίας/ θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 3 ∆Ε μάγειρών, 4 ΥΕ τραπεζοκόμων, 4 ΥΕ βοηθητικού προσωπικού/ πασσαδόροι, 8 ΥΕ βοηθητικού προσωπικού/ καθαριστών, 4 ΥΕ βοηθητικού προσωπικού/ λαντζιέρη και 2 ΥΕ εργατών Γενικών εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ. ΜαρίναΛοιµικού, ∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007, (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60008 και 22940- 60156).

25 στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Προνοιακων Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) /Γενικη Δ/νση Διοικητικης – Οικονομικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβερνησης – Διευθυνση Ανθρωπινου Δυναμικου & Οργανωσης – Τμημα Ανθρωπινου ΔυναμικοΥ, Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70 Αθήνα / 8ος όροφος, γραφεία 805 & 806, (τηλ. επικοινωνίας: 213 1519 240 και 213 1519 121).

10 μηχανικοί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/ Οικονομικού, 1 ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Εποπτών Υγείας, 1 ΠΕ Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων, 1 ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών/ Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΤΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Δομικών Έργων, 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 1 ΤΕ Εποπτών Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 -2ος όροφος, Τ.Κ. 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ, απευθύνοντας τη στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λέσβου (τηλ.επικοινωνίας: 22513-53623, 22513-53909, 22513-53624).

3 διοικητικοί στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής και 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), Λατούς 25, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία Σχολής, (τηλ. επικοινωνίας: 28410 28565, 28828).

10 τεχνίτες στο Δήμο Πειραιώς

Ο Δήμος Πειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 4 ∆Ε ηλεκτρολόγων εναεριτων/ ∆Ε ηλεκτρολόγων υπογείων και εναέριων ∆ικτυων, 1 ∆Ε Σιδεράδων, 3 ∆Ε χειριστών μηχανήματων έργων (γερανοφορων – καλαθοφορων) και 2 ∆Ε ψυκτικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566), από 24-03-2021 έως και 02-04-2021.

739 φύλακες και προσωπικό καθαριότητας στα μουσεία

Προσωπικό εποχικής απασχόλησης θα προσλάβουν τα μουσεία και οι εφορείες αρχαιοτήτων για να καλύψουν τις ανάγκες τους για τη θερινή περιοδο. Θα προσληφθούν 739 εποχικοί υπάλληλοι για οκτώ μήνες. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Δειτε στον παρακάτω πίνακα τις θέσεις:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (εως 5/4)      

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             46               2265082313

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          7

Νομισματικό Μουσείο                 

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             3               2103632057

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνων                   

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             177        210 9238724

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          29

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου                           

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             65               2810279210

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          8

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (εως 5/4)

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             70           26240 22529

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          5

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (εως 5/4)               

ΠΕ Αρχαιολόγων              1             28210 94487

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης   1

ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού       1

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών         5

Εθνικο Αρχαιολογικο Μουσείο                 

ΤΕ Λογιστικού    1             21 3214 4800

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             99

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          5

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης                  

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             28               2313310201

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (εως 3/4)                 

ΤΕ Λογιστικού    1             22413 65249

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             100

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          7

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (εως 2/4)                      

ΠΕ Αρχαιολόγων              1             210 3240563

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες           2

Βυζαντινο και Χριστανικο Μουσείο                        

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             40               2132139510

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας                

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             26               2331029737

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          3


25 υπάλληλοι στο Δήμο Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας. Οι θέσεις είναι: 10 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 3 ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων, 3 ΔΕ Ελεγκτών, 2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες, 2 ΔΕ Υπευθύνων Προμηθειών, 1 ΔΕ Αποθηκαρίων, 1 ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας κτιρίων, 1 ΥΕ Καθαριστών οχημάτων, 1 ΔΕ Υπάλληλος Λογιστηρίου και 1 ΥΕ Νυχτοφυλάκων. Διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως , Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, (τηλ. επικοινωνίας :2242022044).

5 υδραυλικοί στη ΔΕΥΑ Βορείου Αξονα Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα τους εξής:3 ΔΕ Υδραυλικοί και 2 ΥΕ Εργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων, Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84008).

21 γυμναστές στο Δήμο Πέλλας

Η Δημοτικη Κοινωφελης Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη, 21 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δια ζώσης, στην γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης του δήμου Πέλλας (βόρεια πτέρυγα Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών – 2ος όροφος) Κ. Ασμανίδη 2 – μέχρι και την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο πληροφοριών 23820 84371.

23 τεχνίτες στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο – Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ Οικονομικού, 1 ΠΕ Γεωπονικού, 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος, 2 ΤΕ Μηχανικός Αυτοματισμού, 1 ΔΕ Διοικητικών, 1 ΔΕ χειριστές Αποστραγγιστικών Αντλιοστασίων, 2 ΔΕ χειριστές Αρδευτικών Αντλιοστασίων, 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου, 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγος, 1 ΔΕ Πρακτικός Μηχανικός (Τεχνίτης Μηχανικός), 2 ΔΕ Βοηθός Πρακτικός Μηχανικός , 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής, 5 ΥΕ Υδρονομείς και 1 ΥΕ Εργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ1 και να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο, οι κωδικοί θέσης, τηλέφωνο ή και email: Στην Κεντρική Υπηρεσία, Εθνικής Αντιστάσεως 6–Αγρίνιο (τηλ.2641022938).

3 θέσεις στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα έως 31/12/2021 με δυνατότητα παράτασης, ως ακολούθως: 2 ΠΕ Φιλόλογοι και 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου, protocol.sykies@n3.syzefxis.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως και 07/04/2021 (10 ημερολογιακές ημέρες)

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close