ΑΣΕΠ: Τρεις διαγωνιμοί για 159 μόνιμους σε υπουργεία, ιδρύματα, επιμελητήρια

Τρεις διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ θα «τρέξουν» μέσα στην άνοιξη για 159 μόνιμες θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. Δειτε παρακάτω:

33 θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 2Ε/2021 προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση συνολικά τριάντα τριών (33) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ε.Ι.Ε., στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ι.Τ.Ε. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 58, του ν. 4765/2021. Θα προσληφθεί προσωπικό διοικητική υποστήριξης, μηχανικοί, τεχνικοί, κ.α. Τις επόμενες μέρες η προκήρυξη θα πάρει ΦΕΚ και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Οι ειδικότητες ανά φορέα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔ/ΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧ/ΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2 θέσεις)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ι.Τ.Ε.

(ΤΕ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔ/ΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔ/ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΝΑΝΟΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ή ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ/ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΤΕ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

76 μόνιμες προσλήψεις σε 9 φορείς του Δημοσίου

Νέα προκήρυξη βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση από την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για την 4Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Ζητούνται ειδικότητες όπως διοικητικοί, μηχανικοί, γιατροί, νοσηλευτές, κ.α. Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο με σειρά προτεραιότητας, κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Τα κριτήρια τα οποία συνήθως ζητούνται από την εν λόγω προκήρυξη και προλαβαίνετε να εξασφαλίσετε άμεσα μόρια έως ότου λήγει η προθεσμία της προκήρυξης είναι τα εξής: άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΙΔΑΧ)
 • ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και Μ.Μ.Ε.
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ / ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
 • ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικ. Σχεδιασμού & Εφαρμογών
 • ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

50 μόνιμοι διοικητικοί στο Υπουργείο Εξωτερικών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση εστειλε το ΑΣΕΠ την 3Κ/2021 προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναλυτικά θα προσληφθούν 9 άτομα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, 9 άτομα Υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως επιμελητές και 32 άτομα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως διοικητικό προσωπικό προξενείου. Για τις θέσεις ΠΕ ζητηθούν εκτός από το πτυχίο τα εξής: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των βάσεων δεδομένων, αριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close