8.091 προσλήψεις μονίμων και εποχικών μέσα στο καλοκαίρι

Μέσα στους επομένους μήνες αναμένεται να γίνουν 8.091 προσλήψεις μονίμων και εποχικών δεδομένου ότι ξεκινάει η θερινή περίοδος και οι ανάγκες για προσωπικό στους δήμους και στους δημοσίους φορείς είναι αυξημένες. Θα ζητηθούν ειδικότητες όπως διοικητικοί, τεχνικοί, μηχανικοί, στατιστικοί, ναυαγοσώστες, υπάλληλοι καθαριότητας, πυροσβέστες, οδηγοί, γεωπόνοι, δασολόγοι, επαλλεγματίες οπλίτες, κ.α. Δειτε παρακάτω αναλυτικα:

87 θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού σε οκτώ φορείς

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκονται τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 87 θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού σε φορείς όπως ερευνητικά κέντρα, Γενική Γραμματεία Έρευνας, Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αναλυτικά με την 2Ε/2021 προκήρυξη θα προσληφθούν συνολικά τριάντα τρεις (33) άτομα ως Ειδικό Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ε.Ι.Ε., στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ι.Τ.Ε. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 58, του ν. 4765/2021. Θα προσληφθεί προσωπικό διοικητική υποστήριξης, μηχανικοί, τεχνικοί, κ.α. Τις επόμενες μέρες η προκήρυξη θα πάρει ΦΕΚ και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Με την 3Ε/2021 Προκήρυξη που απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση θα προσληφθούν είκοσι επτά (27) άτομα Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4765/2021. Τέλος το ΑΣΕΠ έστειλε μια ακόμα προκήρυξη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αυτή είναι η 4Ε/2021, που αφορά στην πλήρωση 11 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ.)» ΝΠΙΔ και 16 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”» Ν.Π.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

766 μόνιμοι σε σωφρονιστικά καταστήματα και Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων

Εντός Ιουνίου θα προκηρυχθεί διαγωνισμός πρόσληψης 381 υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, για τη στελέχωση των 34 σωφρονιστικών καταστημάτων της Χώρας και του Ιδρύματος Ανηλίκων Βόλου. Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα ζητηθούν είναι, κάλυψης θέσεων εσωτερικής φύλαξης, γενικών ιατρών, εγκληματολόγων, υγείας, πρόνοιας – κοινωνικής εργασίας, πληροφορικής διοικητικού – λογιστικού, νοσηλευτών κ.α. Επιπλέον, στον διαγωνισμό θα υπάρχει και το κριτήριο της εντοπιότητας. Παράλληλα, ετοιμάζεται και δεύτερος διαγωνισμός από το υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο οποίος περιλαμβάνει 385 μόνιμες προσλήψεις σε Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Οι υποψήφιοι για το Προσωπικό Φύλαξης θα κληθούν από τις αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να υποβληθούν διαδοχικά σε Υγειονομικές εξετάσεις και σε Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις. Η επιτροπή αρχικά θα διαπιστώσει την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων (που έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα άνδρες 1,70 – γυναίκες 1,60, όπως αποδεικνύεται από Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού, ιδιώτη ή δημοσίου).

306 θέσεις στο υπουργείο Παιδείας

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας για 306 μόνιμες θέσεις σε 12 φορείς. Οι φορείς στους οποίους θα γίνουν οι νέες προσλήψεις είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου , Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ανήκει διοικητικά στο υπουργείο Παιδείας), Καποδιστριακό Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (υπ. Παιδείας), ΑΣΠΑΙΤΕ και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Οι περισσότερες θέσεις θα διατεθούν για διοικητικό προσωπικό (ΠΕ διοικητικού, ΔΕ Γραμματέων). Επίσης θα καλυφθούν θέσεις για τεχνικούς, εργάτες, καθαριστές και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων. Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θα ζητηθούν: Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Γραμματέα Διεύθυνσης ή Γραμματέα Νομικών Επαγγελμάτων ή Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία Ι.Ε.Κ. , ή Πτυχίο ή δίπλωμα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ και Β΄ Κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ή απολυτήριος τίτλος τομέα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης Τ.Ε.Λ., ή Υπαλλήλων Οικονομίας ή Στελέχους Διοίκησης ή Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Π.Λ., ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

138 μόνιμοι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Το «πράσινο φως»  έλαβε η προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά 138 προσλήψεις μονίμων πολιτικών υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών. Από τις θέσεις αυτές, οι 79 (τεχνικών ειδικοτήτων) αφορούν στο ΓΕΣ και στο ΓΕΑ, καθώς στο ΓΕΝ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης 73 ατόμων. Οι υπόλοιπες 59 θέσεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων και των τριών Γενικών Επιτελείων. Το εξειδικευμένο αυτό πολιτικό προσωπικό των τεχνικών ειδικοτήτων που υπέδειξαν τα Γενικά Επιτελεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό υγείας και πρόνοιας, η καταλληλότητα του οποίου εξασφαλίζεται μέσω των διαδικασιών πρόσληψης του ΑΣΕΠ, θα συνδράμει καθοριστικά τόσο στην τεχνική υποστήριξη των εργοστασίων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), όσο και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

168 μόνιμοι σε ΕΛΣΤΑΤ και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες

Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού εκ των οποίων σαράντα μία (41) θέσεις τακτικού προσωπικού στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας και εκατόν είκοσι επτά (127) υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για τις προκηρύξεις αυτές καθορίστηκαν οι θέσεις που θα διατεθούν στα προστατευόμενα άτομα του ν. 2643/1998 που πρακτικά σημαίνει ότι ξεκινάει η διαδικασία των προκηρύξεων. Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού εκ των οποίων σαράντα μία (41) θέσεις τακτικού προσωπικού στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας (Υπουργείο Δικαιοσύνης) ενώ, καθορίζεται και ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας (Υπουργείο Δικαιοσύνης), που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε τρεις (3). Παράλληλα σύμφωνα με την απόφαση για την ΕΛΣΤΑΤ κινείται η διαδικασία πρόσληψης εκατόν είκοσι επτά (127) υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ενώ, καθορίστηκε και ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε οκτώ (8).

1.033 ειδικοί φρουροί στα ΑΕΙ

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ίδρυσης της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εντός Μαϊου αναμένεται να βγει στον αέρα η προκήρυξη για την πρόσληψη των 1.033 ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία.  Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέσω μοριοδότησης θα ενισχυθούν οι υποψηφιότητες των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στόχος είναι την ομάδα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) να στελεχώσουν άτομα εξοικειωμένα με το πανεπιστημιακό περιβάλλον. Αναφορικά με τα τυπικά προσόντα, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ως προαπαιτούμενο είναι η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου. Μοριοδοτούνται όμως καθοριστικά και με 10 επιπλέον μονάδες οι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Προαπαιτούμενο θα είναι η ηλικία των υποψηφίων να είναι έως 28 έτη, η άρτια σωματική διάπλαση, η ψυχική και νοητική ισορροπία, ενώ δεν πρέπει να έχουν τατουάζ σε εμφανή σημεία.Αναφορικά με το σωματικό ύψος, αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,70μ. για άντρες και γυναίκες. Στα μοριοδοτούμενα προσόντα είναι η ολοκληρωμένη προϋπηρεσία ως ΕΠ.ΟΠ ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (1 μονάδα) ενώ 2 επιπλέον μονάδες έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά, ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις. Αυξημένη μοριοδότηση θα λάβουν και όσοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες (3 μονάδες για άριστη γνώση, 2 πολύ καλή και 1 για καλή γνώση) ενώ επιπλέον μία μονάδα λαμβάνουν οι υποψήφιοι οι οποίοι γνωρίζουν και δεύτερη ξένη γλώσσα. Τέλος, η κατοχή τίτλου σπουδών από Δημόσιο Ι.Ε.Κ. με ειδικότητα «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» προσθέτει δύο ακόμα μονάδες στον υποψήφιο, η κατοχή άδειας οδήγησης δικύκλου ή αυτοκινήτου, επιπλέον μία μονάδα και το πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών δύο μονάδες.

115 μόνιμες θέσεις στο υπουργείου Οικονομικών

Με 115 μόνιμου υπαλλήλους θα ενισχυθεί το υπουργείο Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα η Γεν. Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα  ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την 6K/2021 προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών. Ζητούνται αποκλειστικά υπάλληλοι Πανεπιστημιακής μόρφωσης και οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από Δημοσιονομικούς. Οι θέσεις αφορούν στην Αττική, στην Μεσσηνία, στην Πρέβεζα και στην Πιερία. Για τις θέσεις των Δημοσιονομικών θα γίνουν δεκτά τ απαρακάτω πτυχία: Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής.

144 μόνιμοι διοικητικοί στα ΚΕΠ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 7Κ/2021 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Οι θέσεις ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα είναι: ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 59, ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 32 και ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 53.  Για τις θέσεις πανεπιστημιακή εκπαιδευσης ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για τις θέσεις Τεχνολογικής εκπαιδευσης ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Τέλος για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης γίνονται δεκτά Πτυχία ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Παράλληλα όλοι οι υποψήφιοιι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

300 προσλήψεις από την ΕΛΣΤΑΤ σε 48 πόλεις

Το πράσινο φως «άναψε» το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 300 θέσεων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή με στόχο να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες για την επικειμένη απογραφή του πληθυσμού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας σε 48 πόλεις. Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Στατιστικών, ΔΕ Οδηγών, ΤΕ Πληροφορικής, κ.α.

2.000 προσλήψεις σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις

Στην έγκριση σύναψης 1.227 προσλήψεων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών με πέντε αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αφορούν 159, 207, 53, 487 και 321 προσλήψεις αντιστοίχως. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει η αυλαία των εποχικών προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ της θερινής περιόδου. Οι εν λόγω προσλήψεις αφορούν προσωπικό που προσλαμβάνεται με οκτάμηνες συμβάσεις. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: γυμναστές, καθαριστές, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικό προσωπικό, οδηγοί κ.α. Ωστόσο αναμένεται να γίνουν και άλλες 773 προσλήψεις για διαστημα 2 μηνών σε ειδικότητες όπως ναυαγοσώστες, υπάλληλοι παραλίας, υδρονομείς. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

77 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Στην πρόσληψη 77 ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα προχωρήσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο μετά από κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ.  Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού το οποίο θα γίνουν προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου με το ΝΠΔΔ «Ελληνικο Κτηματολογιο» προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, καθώς και την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διάρκεια των συμβάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

700 θέσεις στο το υπουργείο Περιβάλλοντος

Προχωρά με γοργούς ρυθμούς η υλοποίηση της προκήρυξης 700 εποχικών θέσεων, κυρίως για δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες και διοικητικούς προκειμένου να συμβάλλουν στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.Σύμφωνα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, αναμένεται να προσληφθούν «350 δασολόγοι, 200 δασοπόνοι και 150 διοικητικοί» οι οποίοι «θα στελεχώσουν τις δασικές υπηρεσίες, για την κάλυψη άμεσων αναγκών». Οι διαδικασίες πρόσληψης 700 εποχικών υπαλλήλων, θα ολοκληρωθούν μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το υπουργείο Ανάπτυξης.

957 θέσεις για τη Δακοκτονία

Ενίσχυση του προγράμματος δακοκτονίας με την πρόσληψη 957 ατόμων προγραμματίζεται για μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα με αίτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα προσληφθούν: Για 6,5 μήνες 209 γεωπόνοι, ή ελλείψει αυτών, κατά σειρά, τεχνολόγων φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Για 34 ημερομίσθια ανά άτομο, για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών 334 εργατοτεχνίτες. Για 60 ημερομίσθια ανά άτομο, για διάστημα 6,5 μηνών, 414 εργατοτεχνίτες.

1.300 πυροσβέστες

Σύντομα αναμένεται να ανακοινώσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία τον νέο διαγωνισμός για τους εποχικούς πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθεί θα είναι ίδιος με πέρσι. Οι 1.300 προσλήψεις θα γίνουν για να καλυφθούν οι ανάγκες το επόμενο διάστημα εν όψει και του καλοκαιριού. Οι προσλήψεις θα καλύψουν ανάγκες του Σώματος ως και τις 31 Οκτωβρίου.

106 στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Με προσωπικό ορισμένου χρόνου θα ενισχυθεί σύντομα το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. Η νέα προκήρυξη εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις εργασίας. Oι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Βοηθού Φαρμακοποιού 1, Βοηθών Νοσηλευτών 4, Γενικών Καθηκόντων (επιστασίας κτιρίων- τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων)     6, Γενικών Καθηκόντων (μεταφοράς- διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) 13, Δημοσιογραφου (μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.)1, Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας    2, Κοινωνικών Λειτουργών 5, Κοινωνικών Λειτουργών 25, Κοινωνιολόγων 2, Νοσηλευτών 4, Οδηγών 4, Οδοντίατρων1, Ψυχίατρων 2, Ψυχολόγων 7, Κοινωνικων φροντιστών 4, Αποθηκαριων 4, Τραπεζοκόμων            8, Βοηθων αποθηκαριων 4, Καθαριστών/στριων 7, Πλυντων/τριων 2.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close