Δημόσιο: 109.175 μόνιμες προσλήψεις εως το 2025 – Τι προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο σχέδιο

Συνολικά 109.175 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο και 74.187 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, εντάσσονται στις εκτιμήσεις του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου  για την περίοδο 2021-2025.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, βασίζεται για όλη την περίοδο στον κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), αναλογία που εφαρμόζεται ήδη από το 2019. Κύριες εξαιρέσεις στον κανόνα, αποτελούν οι προσλήψεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η αντικατάσταση έκτακτου προσωπικού από τακτικό (με παράλληλη αντίστοιχη μείωση του έκτακτου προσωπικού, πχ. αναπληρωτές καθηγητές, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), καθώς και οι προσλήψεις για θέσεις με ειδικώς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (από ανταποδοτικά έσοδα, από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κλπ).

Ειδικότερα, η κατανομή των προσλήψεων σε υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2021 και 2022, βασίζεται στον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έμφαση να δίνεται κυρίως στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Ασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά υποτομέα, μπορεί να διαφοροποιηθούν σε σχέση με αυτές που τελικά θα πραγματοποιηθούν. Η κατανομή των προσλήψεων ανά φορέα, εντός των ορίων του ανώτατου συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού, αποφασίζεται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα και με γνώμονα τις προτεραιότητες πολιτικής, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Η κατανομή αυτή, επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αναγκαίες αναθεωρήσεις των αποχωρήσεων και ενσωματώνοντας την ιεράρχηση των μεταβαλλόμενων αναγκών και προτεραιοτήτων.

Παρατίθεται ο αριθμός αποχωρήσεων και προσλήψεων τακτικού προσωπικού:

Για το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 32.870 προσλήψεις, εντός και εκτός κανόνα. Επισημαίνεται ότι στις συνολικές προσλήψεις της περιόδου λαμβάνεται υπόψη και η ύπαρξη θετικού υπολοίπου προς υλοποίηση από προηγούμενα έτη, ενώ στις εκτιμήσεις των εκτός κανόνα, συμπεριλαμβάνονται 10.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών και 2.909 προσλήψεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σε αντικατάσταση αντίστοιχων έκτακτων θέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν θετική ή αρνητική διαφορά προσλήψεων του κανόνα κατά την υλοποίηση, μεταφέρεται στο επόμενο έτος, προκειμένου κατά την περίοδο του ΜΠΔΣ να τηρείται ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε συνολικό επίπεδο.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close