1.104 προσλήψεις σε δήμους, ΚΕΠ, Αεροπορική Βιομηχανία, Κατασκηνώσεις, ΔΕΗ, Κτηματολόγιο

131 τεχνικοί και χειριστές μηχανημάτων στη ΔΕΗ

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 131 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΗΣ Αθερινόλακκου. Για τις θέσεις ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν: Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριος Τίτλος Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών των ΤΕΕ Μηχ/κού ή Ηλεκτρ/κού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών ζητούνται: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει και ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών Μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

48 υπάλληλοι στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής για τη στελέχωση παιδικών κατασκηνώσεων στη Δηµοτική Ενότητα Κερατέας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη 48 ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 έως και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρες 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Λαυρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292320176.

15 εργάτες στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Οδηγών και 11 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 4. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Πέμπτη 22-07-2021.

144 μονίμοι διοικητικούς στα ΚΕΠ

Λήγει στις 23 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2021 στα ΚΕΠ με στοχο την πρόσληψη 144 υπαλλήλων. Ζητούνται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ). Θα προσληφθούν: 59 άτομα ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.),  32 άτομα ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και 53 ατομα ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.). Σημειώνεται ότι, στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών. Ειδικότερα, για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά πτυχία οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδεκτά γίνονται πτυχία, διπλώματα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Εως 29 Ιουλίου οι αιτήσεις για 77 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικο Κτηματολογιο», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 έως 65 ετών. Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της εργασίας τους, αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων του Φορέα και συνοψίζεται στα ακόλουθα:Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών/προμηθειών. Καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ. Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των διαγωνισμών που γίνονται , με ηλεκτρονικό τρόπο. Παρακολούθηση πορείας διαδικασίας αναθέσεων. Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων των Κτηματολογικών Γραφείων που θα ασχολούνται με τις διαδικασίες ανάθεσης. Συνεχής επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των Κτηματολογικών Γραφείων. Διαχείριση σχετικών ερωτημάτων και θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου. Ο αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εως τις 29 Ιουλίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2021@ktimatologio.gr. Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ …… ΟΝΟΜΑ ……. Υποβολή αίτησης της προκήρυξης Α 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ …….». Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου supportkta2021@ktimatologio.gr.

36 εργάτες στο Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 36 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΔΕ Εποπτών καθαριότητας, 3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄ ή C και 31 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Τ.Κ. 45332, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ.Διαμάντη Ευανθίας (τηλ. επικοινωνίας: 2651361336).

10 εργάτες στο Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Ταφών-Εκταφών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (sox@volos-city.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.:38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ελένης Γελαδά (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124).

75 καθαριστές στο Δήμο Κω

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 75 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 55 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 17 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (χορτοκοπτικά μηχανήματα), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτές αλυσότροχοι), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σάρωθρα). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά (v.ntakoumis@kos.gr ή d.panou@kos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κου Ντακούμη Βασιλείου ή κας Πάνου Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2242360481, 489, 450).

20 οδηγοί στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), 6 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης και 4 ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).

8 υπάλληλοι στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 2 ΔΕ Οδηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Λιαπάκη Εμμανουέλας (τηλ. επικοινωνίας: 2842340363).

18 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Σίφνου

Ο Δήμος Σίφνου ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις είναι: 6 ΔΕ Οδηγών φορτηγών, 10 ΥΕ Εργατών, 1 ΠΕ Χημικών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά ( info @sifnos .gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σίφνου, Τ.Κ.84003, Απολλωνία Σίφνου Ν.Κυκλάδων, υπόψιν κου Κορακή Νίκου (τηλ. επικοινωνίας: 2284360311).

13 στη Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις είναι: ΔΕ Υπάλληλος Αναψυκτηριου 4, 1 ΔΕ Χειριστής Γεωργικου Ελκυστήρα, 3 ΔΕ Υπάλληλοι Εσόδων,1 ΔΕ Υπαλλήλων Γενικών καθηκόντων,  και 4 ΔΕ Προσωπικό παραλιας, Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ », Παλαίκαστρο Σητείας, Τ.Κ. 72300, Ν. Λασιθίου, Κρήτη, υπόψιν κας Κουνελάκη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2843061177).

7 υπάλληλοι στο Δήμο Σκύρου

Ο Δήμος Σκύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων, 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και 1 ΥΕ Βοηθός υδραυλικού 6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκύρου, Τ.Κ. 34007, Σκύρος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Βαλασσοπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2222093308).

3 πτυχιούχοι στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, με δικαίωμα παράτασης. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Νευρολόγων, 1 ΠΕ Ψυχολόγων και 1 ΤΕ Νοσηλευτών/τριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν. Καβάλας, Άγιος Σίλας, Τ.Κ. 65500, Καβάλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Παπάκη Ζωής και κας Καρακάση Αικατερίνης (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2513501543-1596).

4 οδηγοί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 4 οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά ( efaath_asep @culture.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

333 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών (333) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών& Διοικητικών Υπηρεσιών του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας). Οι υποψήφιοι για θέσεις μηχανικών αεροσκαφών θα πρέπει να διαθέτουν: α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf) στη διεύθυνση (eab.asep.sox3_2021@haicorp.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κας Μαρίας Απτόγλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016).

50 θέσεις στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινωνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 7 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων Γ κατηγορίας (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 3 ∆Ε Οδηγών Γ + Ε κατηγορίας (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (καλαθοφόρο), 2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (σάρωθρο) και 36 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Τµήµατος ∆ιοικητικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν Κου Μπαβέλα Ι. (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.202, 213.2020.203, 213.2020.204, 213.2020.205, 213.2020.206 και 213.2020.207).

7 εργάτες στο Δήμο Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΥΕ Εργατών Γενικών Νεκροταφείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλκιδέων, Ληλαντίων και Μεγασθένους, Τ.Κ.34133 Χαλκίδα Ν.Ευβοίας, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ.Κληματσάκη Αλεξάνδρας τηλ. επικοινωνίας:2221355129.

10 καθαριστές στο Δήμο Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ηλεκτρονικά στο mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ.37002 Σκιάθος απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού,υπόψη της κας Μπαλαλά Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2427 3 50137) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα (16/7/2021) της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης για την πρόσληψη του προσωπικού, δηλ. έως 29/7/2021.

5 εργάτες στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΥΕ Εργατων Νεκροταφειου και 3 ΥΕ Ταφων/Εκταφων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

6 εισπράκτορες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΔΕ Εισπρακτόρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπιε να διαθέτουν: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. γ) Γνώση χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (dltl@lefkada.gov.gr) έως και την 26η Ιουλίου 2021.

33 εργάτες στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 2 ΔΕ Οδηγων (απορριμματοφορων) [Γ (C) κατηγοριας – με καρτα ψηφιακου ταχογραφου] και 30 ΥΕ Εργατων Καθαριοτητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας περ. Ξηρόκαμπος , Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Αικ. Ανδρουλάκη ή Μ. Μαυρικάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28413 40110 -2841340111).

10 άτομα στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Οδηγων απορριμματοφορων [Γ (C) Κατηγορίας – με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου], 1 ΔΕ Χειριστων Μηχανηματων Εργου, 1 ΔΕ τεχνιτών ύδρευσης και 5 ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κου Χρήστου Ζηλεμένου (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21057).

6 στο Δήμο Κασσάνδρας

Ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εσκαφέα –Φορτωτή) και 1 ΔΕ Οδηγών ανατρεπόμενου φορτηγού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημος Κασσανδρας, Τ.Κ. 63077 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Δημητρίου Αμοιρίδη (τηλ. επικοινωνίας:2374350159,133).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close