Αιτησεις τωρα για 940 εποχικούς σε δήμους, ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική

47 καθηγητές  στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών της όπως το ωδείο, η σχολή χορού τα εικαστικά κλπ, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, προκηρύσσει την πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή ανά ενότητα όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στον τοπικό τύπο έως τις : 9/8/2021. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραστούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εάν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση υποψηφιότητας – Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία της ΚΕΠΑ (Μπιζανίου και Π. Μελά γωνία, 3ος όροφος, τ. 2331078100). 2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 3) Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων όπου αυτό απαιτείται 5) Βεβαίωση με την αριθμητική βαθμολογία του τίτλου σπουδών όπου αυτό απαιτείται. 6) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται: Α. Είτε με βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη όπου να αναφέρεται η διάρκεια της σύμβασης και το αντικείμενο (αντίστοιχο μουσικό όργανο, θεωρητικά κλπ) Β. Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. Γ. Είτε με βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ.3 του Ν.2527/1997 6) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ εφόσον ζητηθούν.

50 εποχικοί στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 8 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB), 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων και 40 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα, Τ.Κ. 55132, Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Μαρίνου Σοφίας και κ. Σιώτα Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (τηλ. επικοινωνίας: 2313314230 και 2313314202, αντίστοιχα). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

34 θέσεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχιλ.Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, Τ.Κ.69100 – Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, υπόψιν Κου Αστυνόμου Β΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή (τηλ. επικοινωνίας: 25310-57021, 25310-57014, 25310-57008).

7 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου και 4 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας- Συνοδοί Απορριμματοφόρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2261350833 και 2261350858 κος Λ. Γκικόπουλος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15, Τ.Κ. 32131 Λιβαδειά απευθύνοντας την υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Γκικόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2261350833, 2261350858).

40 καθαριστές στο Δήμο Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Θα προσληφθουν: 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδοί απορριμματοφόρων και 10 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά : 1.Αίτηση 2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: proslipsis@dchalkideon.gr Τα προς αποστολή έγγραφα ( με ηλεκτρονικό τρόπο αποστολής) πρέπει να είναι της μορφής PDF και η ανάλυσή τους όχι μεγαλύτερη των 200 DPI. (για λόγους συμβατότητος και χώρου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα , τηλ.2221355129 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29/07/2021 έως και 04/08/2021.

12 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου],  10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (ως συνοδοί απορριμματοφόρων και στον οδοκαθαρισμό). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (hrdep@dafni-ymittos.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δάφνης–Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 17235, Δάφνη, υπόψιν κου Δημητράντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132037870).

150 προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινωνει την πρόσληψη 150 ιδιωτών στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα. Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία: Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις, Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις, Μετεωρολογίας 19 θέσεις, Νομικής 18 θέσεις, Οικονομικών 32 θέσεις. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος/πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 23/08/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και την Τρίτη 07/09/2021, έως ώρα 14:00΄, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

124 αρχαιολόγοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Με 124 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Ζητούνται 24 αρχαιολόγοι και 100 εργάτες. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 30 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021.

14 τεχνίτες στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάρου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 2 ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικών, 1 ΔΕ Οδηγών επαγγελματικών οχημάτων [με άδεια Γ΄(C) κατηγορίας και Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 3 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και 3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου Νομού Κυκλάδων, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, Πάρος, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Φραγκούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2284025300).

14 οδηγοί στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Φορτωτή Εκσκαφέα), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Μικρό Φορτωτή), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Καλαθοφόρου), 1 ΔΕ Υδραυλικών και ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας εξωτερικών χώρων. τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182.

12 εργάτες στο Δήμο ∆ίου-Ολύµπου

Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου, και συγκεκριµένα: 1 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου και 11 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριµµατοφόρου). Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε µε φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού (σύµφωνα µε τα ισχύοντα µέτρα) είτε ηλεκτρονικά, στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου (Τηλέφωνα ∆ηµαρχείου, τηλ: 2352350159,102,136,150) τα παρακάτω δικαιολογητικά στα εξής mail: prosopiko1@dion-olympos.gr και protokollo@dion-olympos.gr, 1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 2. Βασικό τίτλο σπουδών 3.Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση. 4.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.3584/07. 5. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 6. Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

34 τεχνίτες στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 34 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμενου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB), 8 ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και ψηφιακό ταχογράφο, 18 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, 2 ΔΕ Τεχνίτες (Υδραυλικοί) και 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Νεκροταφείου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας, υπόψη κας Μάρκου Μαρίας, κας Ζωγράφου Νικολέττας και κου Πατράλη Θωμά (τηλ. επικοινωνίας: 2106604728, 2106604632, 2106604631).

4 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται: 1 ΔΕ-Χειριστής μηχανήματος έργου (Εκσκαφέας – Φορτωτής) Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄, 1 ΥΕ Τεχνίτης οικοδόμος και 2 ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 115, Τ.Κ. 71414, Γάζι, Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Μπορμπουδάκη Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 2810824625). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

3 εργατες στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Θα προσληφθούν: 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου) και 1 ΔΕ Οδηγών 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (info@xylokastro.gov.gr). Σελίδα 9 από 12 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

21 χειριστές στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρεϊντερ), 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων- (εκσκαφέα-φορτωτή), 15 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότηταςΣυνοδών απορριμματοφόρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 63200 Νέα Μουδανιά, (τηλ. επικοινωνίας: 23730.25887 ή 23730.25533).

204 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τεσσάρων (204) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ          ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ          4

ΔΕ          ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ        50

ΔΕ          ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ   12

ΔΕ          ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ    2

ΔΕ          ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ               2

ΔΕ          ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ)   4

ΔΕ          ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ)              4

ΔΕ          ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)        4

ΔΕ          ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ)  2

ΥΕ           ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ             120

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ  2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο ΤµήµαΠροσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 56).

117 στο Δήμο Χανιων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 117 ατόμων για την καθαριοτητα των σχολικων κτιριων.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr

53 στο Δήμο Ηλιούπολης

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηλιούπολης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Proslipsis.sk@ilioupoli.grΗ αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υποβολή των αιτήσεων δηλαδή θα γίνει από την Τρίτη, 3/8/2021 έως και την Δευτέρα, 9/8/2021.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close