Αιτησεις – εξπρές για 519 μόνιμους και εποχικούς σε υπουργεία, δήμους, ΕΥΑΘ, παιδ. σταθμούς

Με 519 μόνιμους και εποχικούς θα ενισχυθούν υπουργεία, δήμους, ΕΥΑΘ, παιδ. σταθμούς. Το e-dimosio.gr συγκέντρωσε όλους τους διαγωνισμούς αυτης της εβδομάδας.

Δειτε παρακάτω για ποιους φορείς γίνονται αιτήσεις τώρα.

66 φύλακες στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΕ Φυλάκων/Νυκτοφυλάκων (ημερήσιοι) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξει των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021. Οι υποψηφιοι θα πρεπει να διαθετουν : α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 1 1 7 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνία$: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου, 2021.

14 εργάτες στο Δήμο Χίου

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, 10 ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας. Πληροφορίες κ. Ματρώνα Ασπρούλη & κ. Γεώργιο Ντόσκα (τηλ. επικοινωνίας: 2271350817 & 2271350887).

6 διοικητικοί στο Δήμο Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, 1 ΠΕ Αγρονομων Τοπογραφων, 2 ΤΕ Διοικητικου Λογιστικου, 2 ΔΕ Διοικητικων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ μαζι με τα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@mvkonos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μυκόνου, Παραλία Μυκόνου Τ.Κ. 84600 Μύκονος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Τηλ. Επικοινωνίας 2289360125).

5 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 5ατόμων για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Γυμναστής – Ναυαγοσώστης, 4 ΤΕ Νοσηλευτών. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Μαρίνα Φλοίσβου» , Τ.Κ. 17561, Παλαιό Φάληρο (τηλ. επικοινωνίας: 2109816367 εσωτ. 7).

4 στο Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας Δήμου Ηλιούπολης

Το Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης «Παύλος Πεντάρης» ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Ζητούνται: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση:Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό, Γραφείο Διοίκησης Προσωπικού, Νικομάχου 18, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, υπόψη κας Κυρ. Δεσύπρη και κου Δημ. Χρόνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9958084, 210-9958089).

4 Βοηθοί Νοσηλευτές στο Δήμο Ηλιούπολης

Το Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης «Παύλος Πεντάρης» ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικα, είτε ηλεκτρονικά (kafadil@ilioupoli.gr). είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό, Γραφείο Διοίκησης Προσωπικού, Νικομάχου 18, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, (τηλ. επικοινωνίας: 210-9958084, 210¬9958089).

Εως σήμερα οι αιτήσεις για 48 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ

Ληγει σήμερα 21 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 48 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ). Οι διοικητικοί υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με θέματα λογιστηρίου, όπως παρακολούθηση κυκλώματος εσόδων – εξόδων, συμφωνίες τραπεζών, εξόφληση προμηθευτών, σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού, σύνταξη διαφόρων δηλώσεων προς τις φορολογικές αρχές, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Με θέματα προμηθειών, όπως διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας και διαχείρισης υλικού, εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας αποθηκών. Επίσης με υποστήριξη των οργανικών μονάδων της εταιρείας σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: ΠΕ Διοικητικου- Οικονομικού 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2,ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού 2, ΠΕ Πληροφορικής 1, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού 4, ΠΕ Χημικού Μηχανικού 2, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού 5, ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1, ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού 3, ΤΕ Τεχνολόγου Τροφίμων 1, ΤΕ Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικης 1, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2, ΔΕ Οδηγών Οχημάτων 2, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2, ΔΕ Τεχνικού 8, ΔΕ Τεχνικού- Τομέα Ηλεκτρολογικού 5, ΔΕ Τεχνικού- Τομέα Μηχανολογικού 4 και ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανήματων 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Αιτησεις εως 30 Δεκεμβρίου για 50 μόνιμες προσλήψεις

Σε εξελιξη είναι οι αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 11κ/2021 για 50 προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) ως εξής: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τρεις (3) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Καλλιτεχνων-Γλυπτων, ΠΕ Μηχανικων (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και ΠΕ Τεχνικων ΕΚΔΟΣΕΩΝ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι επτά (27) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφικων Τεχνων (Εκτυπωτων – Βιβλιοδετων), ΤΕ Γραφικων Τεχνων (Φωτοστοιχειοθετων), ΤΕ Γραφιστων, ΤΕ Ηλεκτρολογων, ΤΕ Ηλεκτρονικων,ΤΕ Μηχανικων (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού),ΤΕ Μηχανικων (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ/ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ και ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις Γενικες Οδηγιες Συμπληρωσης – Υποβολής Ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

15 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Οικονομικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 15 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και ειδικότερα Πέντε (5) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και δέκα (10) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης  – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

59 θέσεις γιατρών στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 59 Ιατρούς, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, μόνον ως προς την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων ιατρών, παρατείνεται για δέκα (10) επιπλέον ημέρες εως 25/12. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr και στο τηλέφωνο 210 8898272 (10:00 – 14:00).

29 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι θέσεις είναι:10 ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 t), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (διαμορφωτές οδών γαιών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου – γκρέϊντερ), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (προωθητήρες γαιών παντός τύπου – μπολτόζες), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB), 12 ΥΕ Εργατών και 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ddoikisis@pste.gov.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης με τα δικαιολογητικά στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr

5 γιατροί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη με το Κ.Κ.Π.Π.Α. που εδρεύει στην Αθήνα, προκειμένου και καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες του και μέχρι της πλήρωσης της αντίστοιχης θέσης από τακτικό ή επικουρικό ιατρικό προσωπικό. Απαιτουμενα Προσοντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής, αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και αδεια χρήσης τίτλου ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς.

4 καθαριστές στο Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Πληροροφίες στο τηλ: 2132014722.

2 στον Οργανισμό Νεολαίας Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Ο Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης» ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Διοικητικού και 1 ΥΕ Καθαριστών/τριών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ‘‘Γρηγόρης Λαμπράκης’’, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ. 16452, υπόψη κας Τατιάνας Καρατζά (τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042).

3 Βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Ζητούνται: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μήλου Πλάκα Τ.Κ.84800, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Μήλου, υπόψη κου Κωνσταντίνου Νίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2287360122).

5 μηχανικοί στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 2 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας/Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων/Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης/Μητροπόλεως 44/Τ.Κ. 59132, υπόψιν κας Πεντεφούντα Χρυσάνθης ή κας Σούμπουρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50112, 50116).

2 δενδροκηπουροί στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Δενδροκηπουρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (protokollo@likovrisipefki.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15α , Τ.Κ. 15121 Πεύκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Κορνηλίας Αργυροπούλου ή κας Βρεττού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6145103 & 210-6145124).

10 άτομα στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Ζητούνται:  ΥΕ καθαριστών/ τριων 1, ΔΕ Φυλάκων 2, ΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 1, ΠΕ Καλων Τεχνών 2ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών 1, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 και ΠΕ Μουσειολογιας 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕήΕΝΤΥΠθΑΣΕπΣΟΧ2ΔΕ/γΔ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικάταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ. 26221, Πάτρα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Κοτσάλου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2613610235 ή 291).

7 εργάτες στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 4 ΥΕ Εργατών ταφής εκταφής και 3 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34 Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Ανδρέα Κακαρούχα (τηλ. επικοινωνίας: 210.57.01.106, 210.57.01.099).

8 εποχικοί στο Δημο Χαλκίδας

Ο Δημοτικός Οργανισμό Παιδείας, Προστασίας & Αλληλεγγύης Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Φυσικης Αγωγης, 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΤΕ Εργοθεραπευτων, 1 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, 2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Καμάρες (πλησίον Γηροκομείου), Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. υπόψιν κας. Μπενέτου Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 22210-20241)

11 θέσεις στο Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Ζητούνται: 2 ΠΕ Φυσικής Αγωγή, 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΔΕ Φροντιστών – Συνοδών ΑΜΕΑ, 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών, 1 ΠΕ Εικαστικών, 1 ΠΕ Θεατρολόγων – Θεατρικής Αγωγής/ Θεατρικών Σπουδών, 1 ΠΕ Μουσικών και εν ελλείψει ΤΕ Μουσικών, 1 ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, 1 ΔΕ Οδηγών. Τηλ. επικοινωνίας: 27136θ0431, 2713600432.

9 εργάτες στο Δήμο Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναεριτών), 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΥΕ Εργατών ύδρευσης – αποχέτευσης, 5 ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά (protokollo@karpathos.gr).

32 προσλήψεις στο Δήμο Μαντουδίου –Λίμνης –Αγίας Άννας

Ο Δήμος Μαντουδίου –Λίμνης –Αγίας Άννας πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και έκτακτων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, που έχουν προκύψει από τα έκτακτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, πλημμύρα) τα οποία και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Οι θέσεις είναι: 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων, 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικου, 2 ΤΕ Φυτικής Παραγωγής, 1 ΤΕ Δομικών Έργων, 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 3 ΔΕ Διοικητικών, 13 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και μέχρι την 28-12-2021.

5 γυμναστές στο Δήμου Γλυφάδας

Η Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας για τα Προγράμματα Άθληση για Όλους περιόδου 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αποζημίωση. Τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130.

15 γυμναστές στο Δημο Κομοτηνής

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού Κομοτηνής για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2021 – 2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 15 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αποζημίωση. Υποβολή δικαιολογητικών στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. Γρ. Μαρασλή 4 (δίπλα στο Δημοτικό κολυμβητήριο Κομοτηνής), από τις 17-12-2021 ημέρα Παρασκευή μέχρι και τις 30-12-2021. Πληροφορίες: τηλ. 25310- 36783.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close