485 προσλήψεις εξπρες σε δήμους, ΕΛΓΑ, νοσοκομεία, Κτηματολόγιο

Δειτε παρακάτω τις προσλήψεις που είναι σε εξέλιξη αυτην την περιοδο. Συνολικά θα γίνουν 485 προσλήψεις σε δήμους, ΕΛΓΑ, νοσοκομεία, Κτηματολόγιο

30 στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 10 ΠΕ Κτηνιάτρων, 6 ΠΕ Γεωπόνων, 4 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 2 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Ζωικής Παραγωγής, 2 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 4 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64 – Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Αναστασίας Αμοιρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319152).

40 εργάτες και οδηγοί στο Δήμο Αλίμου

Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικα θα προσληφθούν: 23 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων), 8 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων [Γ+Ε (CE) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 3 ΔΕ Οδηγών [Δ΄ (D) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Εκσκαφέα – Φορτωτή), 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (σαρώθρου), 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455, Άλιμος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Αγοραστοπούλου Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 213 2008063-8065).

150 γεωπόνοι και κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό πενήντα (150) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων. Οι υποψήφιοι γεωπόνοι οφείλουν να προσκομίσουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 – Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μ. Ματαράγκα (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490497, 506).

15 γυμναστές στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 15 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία απαζημίωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr ) και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση npdd .11@ gmail. com από 27/12/2021 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες έως και την 10/01/2022.

24 γυμναστές στον Οργανισμό Πολιτισμού Δήμου Αθηναίων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 24 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αποζημίωση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής. 2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.3.   Δήλωση του ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο των αντικειμένων ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates, yoga (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά και αφορά όσους θα επιλέγουν να εργαστούν στη συγκεκριμένη εξειδίκευση).

14 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 6 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 3 ΔΕ Μαγείρων και 4 ΥΕ Καθαριστών/στριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450, Νίκαια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού, υπόψη κας Κατσιματίδου Ανθούσας και κας Καπλάνη Αιμιλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).

4 πτυχιούχοιστο Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου για την εκτέλεση του έργου: «Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 4 ΠΕ Φυσικής Αγωγής για χρονικό διάστημα 12 μήνες. Αιτήσεις υποβάλλονται εως τις 0 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2030126.

4 στον Οργανισμό Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων

Ο Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2022.Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων και 1 ΥΕ Καθαριστών/στριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (proedrosotad@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Κάτω Αχαΐα ΤΚ 25200, υπόψιν κας Λίγκα Νίκης (τηλ. επικοινωνίας:26930-22059).

24 μηχανικοί στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 1 ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αυτοματισμού, 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή), 4 ΔΕ Υδραυλικών (ύδρευσης – αποχέτευσης), 3 Δ.Ε. Οδηγοί και 10 ΥΕ Εργατών (ύδρευσης – αποχέτευσης). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 3ο χλμ. Καρδίτσας – Τρικάλων, Τ.Κ. 43131, Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κου Νάτση Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 2441071711).

10 γυμναστές στη Δημοτική Επιχείρηση Πέλλας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 10 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αποζημίωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ταχυδρομικά ή δια ζώσης, στην γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης του δήμου Πέλλας (βόρεια πτέρυγα – Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών – 2 ος όροφος) Κ. Ασμανίδη 2 – κ. Αρχιτεκτονίδου 2382084371 – μέχρι και την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή test 24 ωρών ή με εξουσιοδότηση σε πρόσωπο που διαθέτει ένα από αυτά. Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα του νομού Πέλλας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πέλλας, στα ΚΕΠ του νομού και στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

4 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΤΕ Νοσηλευτικής και 1 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Τρανταλλίδου 17, Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματεία – Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Αποστολάκη Νικολέτας (τηλ. επικοινωνίας: 28313-42241).

12 γυμναστές στη Δηµοτική Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας

Η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 12 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αποζημίωση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00, στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών.

25 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα παράτασης. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 1 , ΤΕ Νοσηλευτικής 1, ΤΕ Εργοθεραπείας 1, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων  9, ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών 2,  ΔΕ Μαγείρων1, ΥΕ Εργατών 1, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού 4, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης 2, ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων 1. Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αν. Τσόχα 5, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα, (απευθύνοντάς την στη Γραμματεία και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΑ). ή ηλεκτρονικά, στην ηλ. Διεύθυνση dilosi@0280.syzefxis.gov.gr Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2031034 και 213-2031035.

28 γυμναστές στο Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 25 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αποζημίωση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου, και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παναγή Τσαλδάρη 10, Νίκαια, Τ.Κ. 18450, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου – Έκτακτου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).

101 μόνιμοι σε Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο

Ξεκινά στις 13 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 101 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Όσοι υποψήφιοι κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν την σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π., να υποβάλουν σεηλεκτρονική μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄) σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση που θα εκδοθεί τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς στους πίνακες κατάταξης, ήτοι: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως. 2. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς. Η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. με σχετική προς τούτο ανακοινωση. Υποψήφιος ο οποίος δεν υποβάλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μετά τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, σε ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close