Κοινωφελής εργασία: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 25.000 θέσεις εργασίας

Εως την Παρασκευή 18 Μαρτίου θα γίνονται δεκτες οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που προβλέπει 25.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους  εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης θα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία. Η δράση αποσκοπεί: α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου. Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia- kai-asphalise/apozemiose is-kai-parokhes/programmata-koinophelouskharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ. Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ». Οι άνεργοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την ειδική αίτηση συμμετοχής «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» , η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάχουν

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από 12 μήνες και άνω.
 4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 29 ετών
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ),
 8. εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Τα κριτήρια συμμετοχής ανέργων

Οι άνεργοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
 4. Ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020 ατομικό ή οικογενειακό.
 5. Ηλικία.
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 8. Δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ).
 9. Άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

10.Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ15
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ3
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ96
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ9
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ41
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ11
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ97
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ48
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ118
ΒΙΟΛΟΓΩΝ12
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ25
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ83
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ665
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ104
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ273
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ64
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ675
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ6375
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1035
ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ39
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ8
ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ39
ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ88
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ305
ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ13
ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ57
ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ121
ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ83
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ316
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ583
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ318
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ3
ΓΕΩΛΟΓΩΝ31
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ80
ΓΕΩΠΟΝΩΝ167
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ24
ΔΑΣΚΑΛΩΝ13
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ12
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ70
ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ14
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ24
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ11
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ3
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ10
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ21
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ23
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ42
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1522
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1791
Ειδικότητα0
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ13
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ207
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ4
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ10
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ41
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ49
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ1679
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ45
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ20
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ1
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ27
ΗΘΟΠΟΙΟΙ4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ172
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ76
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ45
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ32
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ180
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ244
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ28
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ12
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ22
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ3
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ2
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ8
ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ2
ΚΗΠΟΥΡΩΝ214
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ165
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ251
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ17
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ88
ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ247
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ33
ΜΑΓΕΙΡΩΝ155
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ6
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ8
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)4
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ21
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ13
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ31
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ8
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ36
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ30
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ255
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ104
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ8
ΜΟΥΣΙΚΗΣ8
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΟΛΙ1
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ4
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΑΝΟ4
ΜΟΥΣΙΚΩΝ8
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ30
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ47
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ11
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ482
ΞΕΝΑΓΩΝ9
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ309
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ602
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ135
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ72
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ204
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ238
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ7
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ1
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ15
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ52
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ687
ΠΛΥΝΤΩΝ29
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ26
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ443
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ79
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ4
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ95
ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ3
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ13
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ17
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ10
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ13
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ3
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ87
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ124
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ133
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ112
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ22
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ10
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ20
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ160
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ7
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ23
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ157
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ21
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ68
ΦΥΣΙΚΩΝ9
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ13
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ8
ΧΗΜΙΚΩΝ14
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ14
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ1
ΨΥΚΤΙΚΩΝ16
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ99

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοριοδότηση κριτηρίων

Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΡΙΑ
 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)1 μόριο ανα πλήρη μήνα
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ 15
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020α) Ατομικό 0­3.500,00 ευρώ30
β) Οικογενειακό 0­7.000,00 ευρώ 
α) Ατομικό 3.500,01 -5.000,00 ευρώ25
β) Οικογενειακό 7.000,01 -10.000,00 ευρώ 
α) Ατομικό 5.000,01 – 8.000,00 ευρώ20
β) Οικογενειακό 10.000,01­16.000,00 ευρώ 
α) Ατομικό 8.000,01-12.000,00 ευρώ10
β) Οικογενειακό 16.000,01 – 26.000,00 ευρώ 
α)Ατομικό από 12.000,01 ευρώ και άνω0
β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01 
ΗΛΙΚΙΑ18-29 ετών15
30-44 ετών25
45-54 ετών35
55 ετών και άνω45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝΓια κάθε ανήλικο τέκνο10
ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 10
(ανεξαρτήτως
συνολικού
αριθμού
τέκνων)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 40
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Ν. 4538/2018), ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 10
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. 20

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close