Προσλήψεις ΑΣΕΠ: 1.338 μόνιμοι και εποχικοί σε επτά ΔΕΚΟ

Μέσω τεσσάρων διαγωνισμών θα προσληφθούν 733 μόνιμοι υπάλληλοι σε ΔΕΚΟ. Οι νέοι διαγωνισμοί θα «τρέξουν» μέσα στο καλοκαίρι και θα αφορούν ειδικότητες όπως διοικητικοί, μηχανικοί, οδηγοί, τεχνικοί, κ.α. Παράλληλα, αιτήσεις γίνονται αυτή την περίοδο για προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε τέσσερις ΔΕΚΟ. Πιο συγκεκριμένα με προσωπικό ενισχύονται η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η ΕΥΑΘ, Κοινωνία της Πληροφορίας και η ΔΕΗ.

75 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στη ΔΕΗ

Τα προσχέδια δύο νέων προκηρύξεων για 75 μόνιμες προσλήψεις στα κεντρικά γραφεία της ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Οι δύο προκηρύξεις (2/2022 και 3/2022) αναμένεται να εκδοθούν εντός των επόμενων ημερών. Η προκήρυξη 2/2022, αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 58 θέσεων προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη 3/2022, αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 17 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής και υπάλληλοι οικονομικών υπηρεσιών. Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητούνται: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιοσδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιοσδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται στις παραπάνω προκηρύξεις της ΔΕΗ είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή, Πολύ Καλή ή Άριστη) και η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δηλαδή οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις παραπάνω πιστοποιήσεις είναι πολύ πιθανό να μην μπορούν καν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της ΔΕΗ.

393 προσλήψεις αορίστου χρόνου στο ΔΕΔΔΗΕ

Και νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό σε ΔΕΚΟ έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τους διαγωνισμούς του καλοκαιριού. Αυτή τη φορά ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενισχύσει το προσωπικού του με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, σε όλη την επικράτεια. Η Διοίκηση του προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της Εταιρίας και η ψηφιακή της μετάβαση, με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες θα προσλάβει 393 άτομα. Στο πλαίσιο αυτό και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, θα δημοσιευθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα η εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, η οποία θα περιλαμβάνει τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία. Στην Προκήρυξη περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης: 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εξήντα οκτώ (68) θέσεις. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ,Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ,Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, πτυχιούχοι Δασολόγοι ΠΕ, πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ και πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ.2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), σαραντα επτα (47) θέσεις. πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ.3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) θέσεις. Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών ΔΕ. Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη Προκήρυξη. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της Προκήρυξης στον ιστότοπο της Εταιρείας.

145 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

Την έγκριση διαδικασιών πλήρωσης εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.), ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Το υπουργείο Εργασίας δημοσιοποίησε στο Εθνικό Τυπογραφείο τις θέσεις που θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/1998. Συμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν απο την προκήρυξη είναι:  ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Δομικων Εργων, ΔΕ Οδηγοι C Κατηγορίας , ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί και ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί.

120 μόνιμοι στον ΟΣΕ

Παράλληλα, δρομολογούνται ενέργειες για την πρόσληψη 120 εργαζομένων στον ΟΣΕ και την διοχέτευση 35 – 40 εκατ. ευρώ για την άμεση συντήρηση του δικτύου. Σχετικά με τις 120 προσλήψεις, η προκήρυξη των οποίων αναμένεται το επόμενο διάστημα, αυτές θα αφορούν θέσεις κλειδούχων, σταθμαρχών, μηχανικών, μηχανοδηγών, και άλλων ειδικοτήτων. Οι περισσότερες θέσεις (90) θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ, έπειτα από τη δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και οι υπόλοιπες (30) μέσω ΑΣΕΠ. Εκτιμάται ότι ίσως υπάρξει και δεύτερος κύκλος, αλλά και κάποιες συνδυαστικές δράσεις ενίσχυσης του προσωπικού. Πλέον, χρειάζεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αυτές, ώστε το ανθρώπινο αυτό δυναμικό να έρθει ταχύτερα και με τα κατάλληλα προσόντα, να υποστηρίξει το σιδηροδρομικό δίκτυο που χρήζει βελτίωσης. Είναι προφανές ότι το «κλειδί» για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι το δίκτυο.

15 υπάλληλοι πληροφορικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοινωνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαπέντε (15) φυσικά πρόσωπα με πτυχίοπ πληροφορικής για υπηρεσίες υποστήριξης της ΚτΠ Μ.Α.Ε. για το έργο «Υποστήριξη της ΚτΠ ΜΑΕ στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15-06-2022 και ώρα: 17:00, σε έντυπη μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη πρόταση συνεργασίας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. Λ. Συγγρού 194, 176 41, Καλλιθέα. Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται: 1. Η ένδειξη για το Έργο: «Υποστήριξη της ΚτΠ ΜΑΕ στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας». 2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3. Ο Κωδικός της θέσης για την οποία υποβάλλεται η πρόταση 4. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΚτΠ Μ.Α.Ε διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ktpae.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στην κα. Σεντούκαλη Γιώτα +30 213 1300878, ώρες 10:00 – 16:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ktpae.gr.

9 οδηγοί στη ΕΥΑΘ

Η Εταιρεια Υδρευσης  και Αποχετευσης  Θεσσαλονικης  Α.Ε (ΕΥΑΘ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Τσιμισκή Ιωάννη 91 – ΤΚ 54622 Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 έως και Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022.

4 θέσεις στη ΔΕΗ Καρδίτσας

Η ΔΕΗ Ν. Πλαστήρα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα που εδρεύει στο Νομό Καρδίτσας. Ζητούνται μηχανικοί και τεχνιτες. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση e.sotirlis@dei.gr και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ / ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας – ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Τ.Κ 43100 – Τ.Θ 123 απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Ε. ΣΩΤΗΡΛΗ τηλέφωνο 24410 55010 – 55294.

12 θέσεις στο Συγκρότημα Νέστου

Το Συγκρότημα Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου που εδρεύει στο Νομό Δράμας. Υποβολή αιτήσεων έως και Δευτέρα 30.05.2022. Ζητούνται μηχανικοί, τεχνικοί και εργάτες. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ, Τ.Θ. 201, Τ.Κ. 66100 Δράμα, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 25210 61681).

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close