468 μόνιμοι μηχανικοί, τεχνικοί και διοικητικοί σε ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ

Με 468 μόνιμους υπαλληλους ενισχύονται δυο ΔΕΚΟ αυτή την περιοδο. Αναλυτικά, στην πρόσληψη 393 μόνιμων υπαλλήλων προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ για την κάλυψη των αναγκών του. Ειδικότερα θα προσληφθούν ανά κατηγορία εκπαίδευσης:  Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), (68) άτομα ειδικοτήτων απασχόλησης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, Πτυχιούχοι Δασολόγοι ΠΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), (47) άτομα ειδικότητας απασχόλησης: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (278) άτομα ειδικότητας απασχόλησης: Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών ΔΕ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης.

Ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλλουν: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης, ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως. 2. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων ή και των ιδιοτήτων τους που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς. Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα από την Προκήρυξη προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται ανά ειδικότητα απασχόλησης και κωδικό θέσης σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία Εκπαίδευσης), κριτηρίων.

Και 75 θέσεις στη ΔΕΗ

Παράλληλα η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει 75 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας στην Αττική μεσω 2 προκηρύξεων. Η πρωτη προκήρυξη 3/2022, που αφορά την την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 17 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, έχει ήδη δημοσιευθεί και δέχεται αιτήσεις. Μάλιστα, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην 3/2022 προκήρυξη της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 το μεσημέρι. Θέμα χρόνου, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και η έκδοση της προκήρυξης 2/2022 της ΔΕΗ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 58 θέσεων προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close