Κοινωφελής εργασία: Η κατανομή, τα μόρια και ο μισθός του νέου προγράμματος

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία αιτήσεων για τις 2.260 θέσεις σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)».

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00.  Η δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα τα προγράμματα κατάρτισης θα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr , (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση” – “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasiakai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelouskharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) www.dypa.gov.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α.) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Ποιοι συμμετέχουν και ποιοι μένουν εκτός

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
 4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) άνω των 29 ετών
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
 7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημόσιες Προσκλήσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Δράσεις κατάρτισης

Η Δράση της Κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική. Περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης ενδεικτικά δύναται να είναι: 1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο) 2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο) 3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο) 4. Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων 5. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Η δήλωση των αντικειμένων της κατάρτισης γίνεται από τον δυνητικά ωφελούμενο κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Μισθός

Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4597/2019, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο, που τοποθετείται από τον Επιβλέποντα Φορέα το μισθολογικό κόστος (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενου) αντιστοιχεί: σε 28,52 Ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 713,00 Ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με την με αριθμό ΥΑ 38866/2022 (ΦΕΚ 2030/Β/21-04-2022), όπως ισχύει. Ως χρόνος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος, που ο ωφελούμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη/επιβλέποντα φορέα και απασχολείται προσηκόντως. Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ενίσχυση για 25 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4597/2019. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος. Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και ο Επιβλέπων Φορέας δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους ωφελούμενους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.) πέραν των ρητώς προβλεπομένων στις ανωτέρω σχετικές ΚΥΑ.

Κριτήρια Κατάταξης –Μοριοδότηση

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
 4. Ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και αυτού πουφορολογείται αυτοτελώς) (φορολογικού έτους 2021) ατομικό ή οικογενειακό
 5. Ηλικία
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 8. Δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ).
 9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2). Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΜΟΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ 15
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021α) Ατομικό 0- 3.500,00 ευρώ β) Οικογενειακό 0- 7.000,00 ευρώ30
α) Ατομικό 3.500,01 – 5.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 7.000,01 -10.000,00 ευρώ25
α) Ατομικό 5.000,01 – 8.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 10.000,01- 16.000,00 ευρώ20
α) Ατομικό 8.000,01- 12.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 16.000,01 -26.000,00 ευρώ10
α)Ατομικό από 12.000,01 ευρώ και άνω β) Οικογενειακό άνω των 26.000,010
ΗΛΙΚΙΑ18-29 ετών15
30-44 ετών25
45-54 ετών35
55 ετών και άνω45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝΓια κάθε ανήλικο τέκνο10
ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 10 (ανεξαρτήτω ς συνολικού αριθμού τέκνων)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 40
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016,4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017 20

Πίνακας με τις 20 ειδικότητες που θα ζητηθούν

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ301
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ63
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ53
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ288
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ300
ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ140
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ220
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ171
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ34
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ40
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ34
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ64
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ47
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ75
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ181
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ60
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ64
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ43
ΨΥΚΤΙΚΩΝ33
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ49

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close