Αιτησεις για 295 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώνει διαγωνισμό για την κάλυψη 295 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών για το έτος 2024.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, στις εγκαταστάσεις του Εφετείου στην έδρα κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία, Ποινικός Κώδικας και Ποινική Δικονομία, Αστικός Κώδικας και Εμπορικό Δίκαιο. Τα εξεταζόμενα θέματα είναι ενιαία για όλους τους υποψηφίους της χώρας και θα διατυπωθούν από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υποψήφιοι είναι άτομα γεννημένα από το 1984 έως το 2002.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στη Γραμματεία του Εφετείου της έδρας του αντίστοιχου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών μέχρι τις 10 Μαΐου 2024, επισυνάπτοντας: α) Πιστοποιητικό άσκησης από τον σύλλογο, β) Τίτλο υπεύθυνη δήλωση για την κατοχή των απαραίτητων προσόντων και την απουσία κωλυμάτων, καθώς και γ) απόδειξη καταβολής του ποσού των 50 ευρώ για τα εξέταστρα.

Οι επιτυχόντες θα ανακηρυχθούν βάσει της κατανομής των θέσεων που έχει αποφασιστεί, με την προϋπόθεση της επίτευξης του ελάχιστου γενικού βαθμού πέντε (5). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η τελική κατάταξη θα κριθεί με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης ως μέρος της διαδικασίας τους.

Για την εφαρμογή των επιμορφωτικών διαδικασιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στην οδό Καρόλου 28, Τ.Κ. 10437, Αθήνα, με τηλεφωνικό αριθμό 210-3307127-8, και ηλεκτρονική διεύθυνση epimelites@odee.gr. Η Ομοσπονδία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών και του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων.

Οι επιτυχόντες πρέπει να υποβάλουν, εντός σαράντα (40) ημερών από την έκδοση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα πρέπει να δηλώσουν με σειρά προτίμησης την έδρα του Εφετείου στην οποία επιθυμούν να διοριστούν και να επισυνάψουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, β) Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο, και γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης για άνδρες, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία.

Η κατανομή των θέσεων για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών στα διάφορα Εφετεία της Ελλάδας για το έτος 2024 είναι η εξής:

– Εφετείο Αθηνών: 90 θέσεις
– Εφετείο Πειραιώς: 21 θέσεις
– Εφετείο Ευβοίας: 8 θέσεις
– Εφετείο Αιγαίου: 5 θέσεις
– Εφετείο Βορείου Αιγαίου: 7 θέσεις
– Εφετείο Δωδεκανήσου: 4 θέσεις
– Εφετείο Λαμίας: 8 θέσεις
– Εφετείο Θεσσαλονίκης: 40 θέσεις
– Εφετείο Λάρισας: 23 θέσεις
– Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας: 13 θέσεις
– Εφετείο Θράκης: 17 θέσεις
– Εφετείο Κέρκυρας: 3 θέσεις
– Εφετείο Ιωαννίνων: 9 θέσεις
– Εφετείο Πατρών: 12 θέσεις
– Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος: 8 θέσεις
– Εφετείο Ναυπλίου: 7 θέσεις
– Εφετείο Καλαμάτας: 4 θέσεις
– Εφετείο Κρήτης: 6 θέσεις
– Εφετείο Ανατολικής Κρήτης: 10 θέσεις

Το συνολικό αριθμός των κενών θέσεων που θα καλυφθούν ανέρχεται σε 295.

Για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για τις κενές οργανικές θέσεις δικαστικών επιμελητών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1984 έως και το 2002. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Εφετείου της έδρας του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών που επιλέγουν οι υποψήφιοι, μέχρι τις 10 Μαΐου 2024.

Πότε θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για τους 295 δικαστικούς επιμελητές στα Εφετεία;

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

– **Πιστοποιητικό θεωρητικής και πρακτικής άσκησης** από τον σύλλογο που ανήκουν.- **Τίτλος σπουδών**: πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμο αλλοδαπού αναγνωρισμένου από τον νόμο.
– **Υπεύθυνη δήλωση** που επιβεβαιώνει την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων και την απουσία κωλυμάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.
– **Απόδειξη καταβολής** ποσού 50 ευρώ ως εξέταστρα.

Αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα για την επικύρωση της συμμετοχής των υποψηφίων στον διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής για τις κενές θέσεις.

Η διαδικασία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δικαστικών επιμελητών είναι αυστηρά οργανωμένη και περιλαμβάνει γραπτή εξέταση που καλύπτει συγκεκριμένα νομικά θέματα, όπως ορίζονται από τις Υπουργικές αποφάσεις. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών και ολοκληρώνοντας τον, να υποβάλλουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την τελική τους διορισμό.

Πότε θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για τους 295 δικαστικούς επιμελητές στα Εφετεία;

Εξεταστέα Ύλη

Η εξέταση περιλαμβάνει:

1. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία
2. Ποινικός Κώδικας και Ποινική Δικονομία
3. Αστικός Κώδικας και Εμπορικό Δίκαιο

Τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους και ορίζονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή.

Διαδικασία Επιτυχίας και Διορισμού

– **Επιτυχία**: Υποψήφιοι που έχουν βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
– **Ισοβαθμία**: Η κατάταξη των ισοβαθμούντων καθορίζεται με κλήρωση.
– **Επιμορφωτικές Διαδικασίες**: Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος.

Πότε θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για τους 295 δικαστικούς επιμελητές στα Εφετεία;

Υποχρεώσεις μετά την Παρακολούθηση Σεμιναρίων

Μετά τη λήξη των σεμιναρίων, οι επιτυχόντες έχουν 40 ημέρες για να υποβάλλουν:
– Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την προτίμη

ση της έδρας διορισμού
– Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων
– Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο
– Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Περαιτέρω δικαιολογητικά όπως Ποινικό Μητρώο και Στρατολογική Κατάσταση, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτό βοηθά στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη διαδικασία επιλογής και διορισμού των δικαστικών επιμελητών.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close