Αιτήσεις μέσα στην εβδομάδα για 416 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Yπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την πρόσληψημε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για τη θέση του Διοικητή Κέντρου Πρώτης Υποδοχής με τριετή θητεία, που εδρεύει στη Ν. Λέσβο.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τοποθέτηση στην προκηρυσσόμενη θέση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με τα υποδείγματα), μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανάρτησή της στη «Διαύγεια», δηλαδή έως και 18-07-2014 με συστημένη επιστολή στη δ/νση: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, Συγγρού 83, Τ.Κ. 117 45, Αθήνα.

Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να σταλούν και ηλεκτρονικά στο n. kouloulias@firstreception.gov.gr

Ελληνική Αστυνομία: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

O αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται σε σαράντα (40) και ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στην Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).

Πληροφορίες 1) στα τηλέφωνα ΑΘΗΝΑ 210 6977774, 210 6977327, 210 6980910 2) στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα 3) στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 21-07-2014.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 31-07-2014 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)

ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Δ.Μ.Ε.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια τετράμηνης σύμβασης και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1ΔΕ Νυκτοφύλακας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Θεμιστοκλέους 5, Τ.Κ. 106 77 Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, υπ’ όψιν κας Α. Τσιγάρα και κου Μ. Γρηγοριάδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 33 21 712, 210 33 21 703). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2014 έως και 24-07-2014.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο της Πράξης «Μάντσεστερ-Αθήνα Κάμερα Ευρέως Πεδίου: Επισκόπηση του Ουρανού μέσω γραμμών εκπομπής των εκτεταμένων περιοχών σε υψηλά Γαλαξιακά πλάτη (MAWFC – 3095)» που υλοποιείται σύμφωνα με τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τους για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Περιγραφή θέσης

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Φυσικού, μεταδιδάκτορα, στο θεματικό πεδίο «Παρατηρησιακή αστροφυσική στο οπτικό μέρος του φάσματος».

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι διδάκτωρ αστροφυσικής σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει γνώση αστροφυσικών θεμάτων στο οπτικό μέρος του φάσματος και επιστημονικών οργάνων.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19/07/2014 στη Γραμματεία του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ, (e-mail: ourania@noa.gr , υπόψη κ. Κουμεντάκου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μπούμη, e-mail: ptb@astro.noa.gr , τηλ. 2108109162. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ν. Χανίων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πέντε (5) μήνες για την εκτέλεση του έργου: ’’Συντήρηση και Αποκατάσταση των Ι.Ν. Αγίου Νέστορα και Αγίου Δημητρίου στο Κατοχώρι Δ.Δ. Κεραμειών Δ. Χανίων’’ και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1ΥΕ Ειδικευμένου Εργατοτεχνίτης
 • 1ΔΕ16 Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης
 • 1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α’)  ή ελλείψει αυτού
 • 1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα νομίμως (όπου αυτά απαιτούνται) επικυρωμένα δικαιολογητικά που απαιτεί η ειδικότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (από Δημόσια Αρχή), είτε ταχυδρομικά στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας στα Χανιά (Σουρμελή 24, Τ.Κ. 731 33, Χανιά, τηλ. επικοινωνίας: 2821053033). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-07-2014 έως και 17-07-2014.

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ν. Χανίων: Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης 1 ατόμου

Η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πέντε (5) μήνες για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1ΥΕ Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση «Υπόδειγμα 1» και να την υποβάλουν με συνημμένα τα νομίμως (όπου αυτά απαιτούνται) επικυρωμένα δικαιολογητικά που απαιτεί η ειδικότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (από Δημόσια Αρχή), είτε ταχυδρομικά στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας στα Χανιά (Σουρμελή 24, Τ.Κ. 731 33, Χανιά, τηλ. επικοινωνίας: 2821053033). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-07-2014 έως και 17-07-2014.

Κ’Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Μυτιλήνη ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση 9ης Επαρχιακής οδού Θερμής – Πηγής-Λάμπου Μύλοι (Δακλάδωση 36ης Ε.Ο.– Πηγής)», διάρκειας έξι (6) μηνών ως εξής:

 • 1ΠΕ Αρχαιολόγος

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Κ΄ ΕΠΚΑ Σαπφούς 22-Μυτιλήνη Τ.Κ.81100- Λέσβος, υπόψιν κ. Σαραντινού Βασιλική (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ΄ΕΠΚΑ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2014 έως και 15-07-2014.

ΚΑ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ν. Αττικής: Πρόσληψη 14 ατόμων

Η ΚΑ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στην Αθήνα ανακοινώνει την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (για τις ανάγκες αυτής στον Αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο της Δήλου) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 8ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
 • 3ΥΕ Καθαριστές/ριες
 • 3ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (από Δημόσια Αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: (ΚΑ’ ΕΠΚΑ, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα, υπόψιν κας Σεμελίδου Παρασκευής, τηλ. επικοινωνίας: 210 3250148). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-07-2014 έως και 20-07-2014.

ΚΒ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η ΚΒ’ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Β’ για συντήρηση κονιαμάτων και τοιχογραφιών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τρεις (3) μήνες για την εκτέλεση των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13» αρχαιολογικού έργου: «Στερέωση – Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου».

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: οδός Ιπποτών, Ρόδος 85100, υπόψη κ Β. Καραγιάννη τηλ. 2241076766, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2014 έως και 22-07-2014.

ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων: Πρόσληψη 14 ατόμων

Η ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στoν Πειραιά.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Η ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΔΕ) Ημερήσιων Φυλάκων, (ΔΕ) Νυχτοφυλάκων, (ΥΕ) Καθαριστών/τριών, το χρονικό διάστημα από 11-7-2014 έως 20-7-2014 και ώρα 09:30΄ έως 13:00΄ τις εργάσιμες ημέρες.

1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : Πρόσληψη 6 ατόμων

Η 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών τετράμηνης διάρκειας της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (Κάστρο Κυθήρων)
 • 1ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (Αρχοντικό Κουντουριώτη –Οικισμός Ύδρας)
 • 1ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (Μονή Δαφνίου – Χαïδάρι)
 • 1ΔΕ Νυκτοφυλάκων (Μονή Δαφνίου – Χαïδάρι)
 • 1ΥΕ Καθαριστές-Καθαρίστριες (Μονή Καισαριανής)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΑΝΟΣ 16, Τ.Κ. 105 55 ΑΘΗΝΑ, υπόψη κ. Ε. Σκαρμούτσου (τηλ. επικοινωνίας: 210-3213571). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-07-2014 έως και 21-07-2014.

10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πολυγύρου Χαλκιδικής: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για το ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) υποέργο 2 «Ανασκαφικές έρευνες και λοιπές αρχαιολογικές

εργασίες στο συγκρότημα του μεγάλου αρσανά της Ι.Μ.Βατοπαιδίου» στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του συγκροτήματος του μεγάλου αρσανά και του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου της Ι.Μονής Βατοπαιδίου», δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1ΠΕ Αρχαιολόγος (Άνδρας)
 • 2ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων (Άνδρες)

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας Πολύγυρος: 2371022060) (πληροφορίες δίνονται και στο Τεχνικό Γραφείο Αγ.Όρους: 2310285163), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στις 08.07.2014 στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. ( http :// www . yppo . gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2014 έως και 15-07-2014 (από 9.00-14.00.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψηπροσωπικού με σύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30-11-2014,για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, πουεδρεύει στη Λαμία και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 6 ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής (Τομεαρχών Δακοκτονίας)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3, ΤΚ 35100, Λαμία, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης υπόψιν κ. Πιλάτου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 22313-53346). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2014 έως και 19-07-2014.

Περιφέρεια Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ τριών (3) συνολικά ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, της Π.Ε Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1 – 72 100 Άγιος Νικόλαος, υπόψιν Μαυρομάτη Ελένης ή Μαντζουράνη Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας   2841340330 – 2841340345). Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : Από 11/7/2014 έως 15/7/2014

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου): Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, απευθύνοντάς την στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Ελισσάβετ Γράμψα (τηλ. επικοινωνίας: 26953 60324, 60333, 60326). Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : Από 12/7/2014 έως 21/7/2014

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 18 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 415 – 417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοίκησης – Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ.κ. Δ.Δημητράντζου – Σ.Λεβάκου (τηλ. επικοινωνίας 213 2004 501). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7/7/2014 έως και 16/7/2014.

Δήμος Κάσου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κάσου που εδρεύει στη Κάσο.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Κάσου, Φρυ-Κάσου Τ.Κ. 85800 Ν. Δωδεκανήσου, απευθύνοντάς την υπόψη κα Φωτεινή Φιλιππίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2245041865). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 6/7/2014 έως και 15/7/2014.

Δήμος Ιωαννιτών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 7 Τ.Κ. 454 44, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Καλδάνη Εριφύλλης (τηλ. επικοινωνίας:26513 61346). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8/7/2014 έως και 18/7/2014.

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 16 ατόμων

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων ΥΕ Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προσωπικού στον αρμόδιο υπάλληλο Μαρκαριάν Κάρολο ή Σοφρώνη Καλομοίρα (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 εσωτ. 163 & 180) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη Τρίτη 15 Ιουλίου 2014.

Δήμος Ζακύνθου: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη: A)10 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο κεντρικό πρωτόκολλο στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Πλατεία Σολωμού 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7/7/2014 έως και 18/7/2014.

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή επτά (7) ατόμων με σύμβαση διάρκειας ενός μηνός (Αύγουστος) , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3., τηλ: 2665361160-156.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 14/7/2014 έως και την 25/7/2014

Δήμος Αγκιστρίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Αγκιστρίου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών.

 • 1 Οδηγός
 • 2 Πυροφύλακες

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο του Δήμου Αγκιστρίου μέχρι και την 15/7/2014.

Δήμος Μακρακώμης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μακρακώμης, που εδρεύει στην Σπερχειάδα.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μακρακώμης, Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003 Σπερχειάδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Βασιλική Κοντογεώργου, (τηλ.επικοινωνίας: 2236350203). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/7/2014 έως και 21/7/2014.

Δήμος Πάτμου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Πάτμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι(6) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Πάτμου.

 • 6 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Χώρα Πάτμου, και ειδικότερα στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, αρμόδια κα Ελισσαίου Ελένη εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πάτμου, δηλ. από 11/7/2014 μέχρι 17/7/2014. Η πρόσληψη προσωπικού της παραπάνω ειδικότητας της παρούσας ανακοίνωσης, δεν υπόκειται σε κριτήρια και διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π.

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στη Χαλκιδική ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων,σχολικού έτους 2014-2015,συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας, και συγκεκριμένα τους εξής:

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

 • 1 ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 15
 • 2 ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 13
 • 3 ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 13
 • 4 ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 10
 • 5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 18
 • 6 ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 13
 • 7 ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12
 • 8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 14
 • 9 ΓΕΛ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα, Δήμος Ν. Προποντίδας, Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά, Τ.Κ.63200, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Παιδείας, (τηλ. Επικοινωνίας: 2373350243, 2373350208, 2373350257, 2373350218, 2373350212). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-7-2014 έως και 30-7-2014.

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 33 ατόμων

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στη Χαλκιδική ανακοινώνει την πρόσληψη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων, σχολικού έτους 2014-2015, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα, Δήμος Ν. Προποντίδας, Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά, Τ.Κ.63200, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Παιδείας, (τηλ. επικοινωνίας: 2373350243, 2373350208, 2373350257, 2373350218, 2373350212). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-7-2014 έως και 30-7-2014.

Μoνομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία Σητείας «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία Σητείας «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τετράμηνη σύμβαση συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της «Μονομετοχικής Ανωνύμου Δημοτικής Εταιρείας Σητείας» με το διακριτικό τίτλο «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.», που εδρεύει στο Παλαίκαστρο του Δήμου Σητείας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 3ΔΕ Προσωπικό παραλίας (για την εκμίσθωση ξαπλωστρών παραλίας)
 • 2ΔΕ Υπάλληλοι Αναψηκτιρίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.), Κτίριο Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, Παλαίκαστρο Σητείας Τ.Κ. 72300, υπόψη κ. Μιχαήλ Ρεμουντάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28433 40807). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως και 18-7-2014.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείριση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ) που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, οκτάμηνης σύμβασης για την λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2ΠΕ Νηπιαγωγοί

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, η οποία στεγάζεται στον χώρο του πρώην Δημαρχείου Νέας Κυδωνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γαλατάς Νέας Κυδωνίας (Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας) – Χανιά – Τ.Κ. 73100 Τηλ. :(28210) 34200 & 34201, Fax: (28210)34202. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι και 15-7-2014

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close