Πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδειου Σχολής

Tο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα με την επωνυμία « ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (ΣΔΣΤΕ), που είναι Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωφελές και απολαμβάνει αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησης με βάση συνταγματική επιταγή, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας της λειτουργίας του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, με την με αριθμ. 119/31-8-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ <<ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ>> απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ φθινοπωρινού εξαμήνου 2017-2018, σύμφωνα με την οποία και μεταξύ άλλων, προβλέπεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν, ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες, που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ και οι οποίες θα αναρτηθούν στην ΣΔΣΤΕ , καθώς και στην ιστοσελίδα της ΣΔΣΤΕ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/A’ 193.

Από τους πίνακες εξαιρούνται εκείνοι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. (θα ενταχθούν στους πίνακες με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του αρ. 10 του Ν. 3865 και του αρ. 16 Ν.3863/2010 και της 157363/1-11-2010 εγκυκλίου του ΓΛΚ).

Ο διευθυντής, οι υποδιευθυντές και το διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι, μεταταγμένοι, αποσπασμένοι κλπ) του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ δεν δύνανται να έχουν διδακτικές ώρες στο ΙΕΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α 118).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν αρίθμηση, να είναι απαραιτήτως εντός των πλαισίων της προκήρυξης, θα συνοδεύουν ως συνημμένα την αίτηση του υποψηφίου και θα κατατίθενται στην ΣΔΣΤΕ.

Δικαιολογητικά που δεν αποτελούν τυπικά προσόντα και κριτήρια μοριοδότησης και είναι άσχετα με την προκήρυξη δεν γίνονται δεκτά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close