ΟΑΕΔ: 2.821 θέσεις για μαθητευόμενους στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

Σε 2.821 ανέρχεται ο αριθμός των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία, δηλαδή πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2021-22.

Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής), πριν την αντιστοίχιση των μαθητευομένων σε θέσεις μαθητείας, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές δεσμεύσεις ανάληψης υποχρέωσης/δεσμεύσεις πίστωσης για τα έτη 2021-2022, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Από την υλοποίηση της Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προκαλείται συνολική δαπάνη έως ποσού ύψους 11.432.158,92€, πέραν αυτής που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση του σημείου 25 της παρούσας, και αφορά:

α. την οικονομική επιβάρυνση των φορέων του Δημοσίου Τομέα ως εργοδότες, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής: κατά το σχολικό έτος 2021-22, εκτιμώμενη δαπάνη έως ποσού ύψους 4.713.213,96€, σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.

Η ανωτέρω δαπάνη επιμερίζεται κατ’ έτος ως εξής: για το 2021: έως 944.470,80 € και για το 2022: έως 3.768.743,16€.

β. την οικονομική επιβάρυνση του ΟΑΕΔ από την επιδότηση των θέσεων μαθητείας από 1/1/2022 – 31/8/2022, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής: για το έτος 2021: η δαπάνη περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ.Οικ.30073/19-5-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2021» (Β’ 2181), για το έτος 2022 (έως 31/8/2022): εκτιμώμενη δαπάνη έως ποσού ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (6.718.944,96 €), η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-20» (έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 126109/22-11-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Μαθητεία/πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σχολικά έτη 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5124318 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος).

Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων στις θέσεις μαθητείας.

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close