Εγκύκλιος για τη Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, δημιουργήθηκε και εξυπηρετεί παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, έχοντας έντονο υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών καθώς και στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας. Από το σχολικό έτος 2010 μέχρι σήμερα, ορίστηκαν χίλια διακόσια ογδόντα επτά (1287) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, τα οποία εφαρμόζουν διευρυμένο πρωινό ωράριο, έχουν βελτιωμένα Προγράμματα Σπουδών και εμπλουτισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με νέα διδακτικά αντικείμενα και δραστηριότητες.

Λειτουργία
Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων είναι σε ισχύ, τα ακόλουθα:
-Ν.2525/1997(ΦΕΚ 188/1997,τ.Α΄): «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
-Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002(ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β΄),Υ.Α. του Υ.ΠΑΙΘ., με θέμα: «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε. και Δ.Ε, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων».
-Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002 (ΦΕΚ 1471/2002,τ.Β΄),Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Παρ.Β, 1.1, 1.2)».
-Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/2003,τ.Β΄),Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Παρ.Β, 1.2,2.2)».
-Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006( ΦΕΚ 1139/2006,τ.Β΄),Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων για όλα τα 6/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία».
-Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010(ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β’),Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Διδασκαλία Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος».
-Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011(ΦΕΚ 1327/2011 τ.Β΄),Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα:«Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ.Φ.12/773/7709 /Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010(ΦΕΚ 804/2010, τ. Β΄), Υ.Α. με θέμα:«Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΕΑΕΠ».
-Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345/2011,τ.Β΄),Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Τροποποίηση συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ1325,τ.Β΄) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β΄) ».
-Φ.50/315/72008/Γ1/27-6-2011 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα:«Στελέχωση των Ολοήμερων Σχολείων».
-61044/Γ1/30-5-2012 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙΘ., με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων το σχολικό έτος 2012-2013».
-Φ.50/161/71623/Γ1/27-05-2013 εγκύκλιος του Y.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014».
-Φ.50/162/71627/Γ1/27-05-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Προγραμματισμός Λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2013-2014».
-Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Προγραμματισμόςεκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014»
-Φ.3/583/122484/Γ1/05-09-2013, εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: « Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014».

Κατανομή των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος
Η επιλογή των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλων των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
«Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών και Υποδιευθυντών, θα πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 του Νόμου 2517 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α’) διδακτικό τους ωράριο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τη σχετική διάταξη του νόμου
1566/85 (ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄), άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.

Επιπρόσθετα, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου (08:00- 14:00/10:15-16:15). Σε περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες δασκάλων, αυτές διατίθενται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών του Ολοήμερου Προγράμματος» (βλ. «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014», παρ. 6).
Ο Υποδιευθυντής ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να διδάσκει στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και πέραν της διετίας, εφόσον επιλέγεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη με αριθμ. Φ.361.22/41/49889/Δ1/01-06-2004 Υ.A., καθώς και στην εκάστοτε σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδω

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close