7 προσλήψεις στην 6η ΕΒΑ

Η 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  ικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά επτά ( 7 ) ατόμων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013″ έργου «Στερέωση – Ανάδειξη Παλαιάς Ι.Μ. Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση – Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής::

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος
  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων)
  • 3 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.(Ομάδα Β με εξειδίκευση στη Συντήρηση Τοιχογραφιών)
  • 2 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Φιλοποίμενος 56, 261 10 Πάτρα, υπόψιν κας Χαρίτου Χριστίνα (τηλ. επικοινωνίας: 2610 276143, 2610 279330) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης της προκήρυξης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής  ΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot), του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣnΠΙΚΟΥ) και της 6ης Ε.Β.Α. (http://www.6eba.gr, ΑΝΑΚΟΙΝnΣΕΙΣ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) καθώς και της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων Υπηρεσίας, την 04.02.2014 δηλαδή από 05 .02.2014 έως και 11.02.2014.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close