Θέσεις για ναυαγοσώστες στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ,για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό και ειδικότητα:

2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής με ειδικότητα Κολύμβηση ή συναφή με τον υγρό στίβο.
2. ΄Αδεια Ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή , σε ισχύ.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με τα κάτωθι προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής με ειδικότητα Κολύμβηση ή συναφή με τον υγρό στίβο.
2. ΄Αδεια Ναυαγοσώστη από Ναυαγοσωστική Σχολή , αναγνωρισμένη από το Κράτος, σε ισχύ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω ειδικότητας.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς , πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο     ημόσιο εντός δωδεκαμήνου
Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας

Οι ημέρες και το ωράριο εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι :     ευτέρα έως Παρασκευή , 12.00 – 20.00 . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο     ήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ιδιωτικού     ικαίου προσωπικού , (τηλ. 2132023862, ,865).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close