7 προσλήψεις στην 1η Εφορεία Αρχαιοτήτων (Αθήνα)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Ανάδειξη Υστερορωμαϊκού τείχους και ευρημάτων περιβάλλοντος χώρου» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 466079 του έργου «Ανάδειξη του αρχοντικού των Μπενιζέλων», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά.

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 2 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 3 ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Πανός 16, 105 55 Αθήνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της καταχώρησης στον δικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.yppo.gr), και στο δικτυακό κόμβο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) δηλαδή από τις 05.05.2014 έως τις 09.05.2014 και έως ώρα 14.00 (κ. Ε. Σκαρμούτσου).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close