Συνεργάτης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAΑΔΕΤ) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ηλιακά μικρής-κλίμακας φαινόμενα και ο ρόλος τους στη θέρμανση της ηλιακής ατμόσφαιρας (SOLAR – 4068)», που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, του επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΕΑΑ (συνεδρίαση 1080/17.12.2013) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη μίας θέσης εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών, με συνολική αμοιβή 30.000,00 ευρώ και με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη μηνών

Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Αστροφυσική με εξειδίκευση στην Ηλιακή Φυσική. Θα απασχοληθεί στο έργο στην επεξεργασία ηλιακών παρατηρήσεων και την εξαγωγή φυσικών παραμέτρων από φασματικές γραμμές. Ειδικότερα θα πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται παρακάτω:

Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας)

Τα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου για τη θέση με κωδικό ΑΡΙΣΤΕΙΑ-SOLAR1 είναι τα παρακάτω:

Εμπειρία σε ανάλυση και ερμηνεία ηλιακών παρατηρήσεων σε πολλά μήκη κύματος που έχουν ληφθεί από επίγεια και διαστημικά όργανα (30%)

• Εμπειρία στη μελέτη μικρής-κλίμακας ηλιακών φαινομένων, εξαγωγή φυσικών παραμέτρων από προφίλ φασματικών γραμμών, γνώση επεξεργασίας παρατηρήσεων μαγνητικών πεδίων (30%)

• Γνώση προγραμματισμού και ιδιαίτερα στην Interactive Data Language (IDL) (20%)

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (10%)

• 2 συστατικές επιστολές (10%)

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΙΑΑΔΕΤ (υπόψη κ. Ουρανίας Κουμεντάκου, ourania@astro.noa.gr και στη Δρ Γ. Τσιροπούλα, georgia@noa.gr) μέχρι τις 11 Μαϊου 2014. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των επιλεγμένων, κατόπιν αίτησής τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΑΑ, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ.

Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δρα Γεωργία Τσιροπούλα (georgia@noa.gr).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close