Μάγειρας στο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΔΕ Μαγείρων 1

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Αντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», Αγ. Μαρίνας 101 Τ.Κ. 200 02, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Υποστήριξης, τηλ. επικοινωνίας: 2742 360334 και 2742 360300 και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσάκωνας Ιωάννης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close