13 προσλήψεις στο Δήμο Ναυπλίου

Ο ∆ήμος Ναυπλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δεκαπέντε (13) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι θέσεις είναι:

  • 10 ΥΕ Εργατών καθαριότητας γενικών καθηκόντων
  • 2 ∆Ε 29 Οδηγών απορριµµατοφόρων
  • 1 ∆Ε 28 Χειριστής µηχανηµάτων έργων (σαρώθρου οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ.21100, απευθύνοντάς την στο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού ∆ήµου Ναυπλιέων υπόψη κου Γεωργίου Αλεξίου (τηλ. επικοινωνίας: 27523-60926). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close