18 προσλήψεις στο δήμο Πεντέλης Αττικής

Ο ∆ήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια

  • 3 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτωνέργου (Εκσκαφέα – φορτωτή) (Οµάδα Β΄ τάξη Γ΄)
  • 14 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση , είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαµβόκη Μελίσσια Τ.Κ. 15127, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close