30 προσλήψεις στο Δήμο Σάμου

Ο Δήμος Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σάμου, που εδρεύει στην Σάμο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 27 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σάμου, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 83100 Σάμος, Νομός Σάμου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ.κ. Tριτσινιώτου Γραμματικής, Αντωνακάκη Ευτυχίας, Γκόλφη Βασιλείας ή Λαδικού Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 2273350121-122 & 2273350161).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close