Πρόσληψη 4 ατόμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηρακλή Ρεράκη, καθηγητή Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα για διάστημα έως τις 30/09/2014 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 7.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη της ομάδας έργου και των ασκουμένων φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος σε Σχολικές Μονάδες, συλλογή και επεξεργασία του συνόλου των εντύπων και εκθέσεων της πρακτικής άσκησης των φοιτητών για την περίοδο 2013-2014, οργάνωση και αρχειοθέτηση εκθέσεων και σχεδίων διδασκαλίας ασκουμένων φοιτητών Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές μονάδες για την περίοδο 2013-2014, συνδρομή στη διοργάνωση της απολογιστικής Ημερίδας του Έργου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο γραφείο του Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου κ. Ηρακλή Ρεράκη, 4ος όροφος Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη 54124, έως τις 07/07/2014 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τομέα ή Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close