Θέσεις για νηπιαγωγούς στα Χανιά

H Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για την λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

2 Νηπιαγωγών ΠΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, η οποία
στεγάζεται στον χώρο του πρώην Δημαρχείου Νέας Κυδωνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Γαλατάς Νέας Κυδωνίας (Πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας) – Χανιά – Τ.Κ. 73100 Τηλ. :
(28210) 34200 & 34201, Fax: (28210)34202 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που
αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική
εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ., εφόσον η
ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Ακριβές αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Ακριβές αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο
ακριβής βαθμός αυτού. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και
βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Όταν ο τίτλος σπουδών έχει
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση είτε από το
Υπουργείο Εξωτερικών είτε από Δικηγόρο.
3. Υπεύθυνη δήλωση τον Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος
καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι
υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι
δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
4. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:
Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείαc και
Θρησκευμάτων.
5. Αποδεικτικό-βεβαίωση προϋπηρεσίας για απόδειξη εμπειρίας

Δείτε επίσης x

22 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

22 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close