5 προσλήψεις στο Οργανισμό Παιδικής Μέριμνας Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

α) «Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων για την ομαλή ένταξη βρεφών και νηπίων στον παιδικό σταθμό με έμφαση την πρώιμη παρέμβαση και την παράλληλη στήριξη παιδιών με ιδιαιτερότητες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες και

β) «Εφαρμογή μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 4 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • 1 ΠΕ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης, Μιαούλη 4 Τριανδρία ΤΚ 55337 Θεσσαλονίκη, υπόψιν κας Κούτσου Ουρανίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310989280-9). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close