Τα κριτήρια και τα προσόντα για τους Λιμενοφύλακες (αναλυτική προκήρυξη)

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Στην προκήρυξη αναφέρονται:

α. Ο αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή, ανά κατηγορία.

β. Ο αριθμός προς κατάταξη υποψηφίων που υπάγονται σε ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3079/2002, όπως ισχύει και τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά.

Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων, καλύπτονται από τις κάτωθι κατηγορίες και με τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Κατηγορία Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.: ποσοστό είκοσι (20) τοις εκατό, από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της παρούσης.

β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): ποσοστό εβδομήντα (70) τοις εκατό, από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της παρούσης.

γ. Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000: ποσοστό δέκα (10) τοις εκατό, από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της παρούσης.

Κατά τον καθορισμό του αριθμού των προς κατανομή θέσεων, εφόσον παρουσιαστούν κλασματικά υπόλοιπα, τότε αυτά αθροίζονται στο σύνολό τους και το άθροισμά τους προστίθεται στις θέσεις Κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) .

Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ακολούθως:

α. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.».

β. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) » συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000».

γ. Κενές θέσεις κατηγορίας «Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000».

4. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο Κατηγορία.

Γενικά προσόντα υποψηφίων

 

Οι υποψήφιοι, πέραν των προσόντων του προηγούμενου άρθρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3079/2002,όπως ισχύει, πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Nα μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, ενώ ειδικά οι συμμετέχοντες ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία [αρθ.59-65 του Ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).

Από το ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου, εξαιρούνται οι υποψήφιοι της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου της παρούσης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής, οι απολυτήριοι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης για τα ημερήσια λύκεια, ή τετραετούς φοίτησης για τα εσπερινά λύκεια, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85.

ε. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

στ. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

ζ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

Από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα ελάχιστα όρια αναστήματος, εξαιρούνται οι υποψήφιοι της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου της παρούσης.

η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.

(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(3) για στρατιωτικά εγκλήματα.

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. η της παρ. 1 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

Η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο κατάταξής τους στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή.

Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. τίτλος σπουδών, τίτλος ξένης γλώσσας) μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι των Κατηγοριών (α) έως και (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 της παρούσης πρέπει, πέραν όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, να έχουν απαραιτήτως και επιπροσθέτως τα κάτωθι κατά περίπτωση Ειδικά Προσόντα:

Κατηγορία Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν. : κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού-Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, σε μία από τις ειδικότητες Πλοιάρχων ή Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού αντίστοιχα.

Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): κάτοχοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων κεκτημένων στις Ένοπλες Δυνάμεις, αποδεικνυόμενης με πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και αποδεικτικό των ειδικοτήτων αυτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή.

Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, ως ακολούθως :

i. Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. εισάγονται χωρίς εξετάσεις μετά από αίτησή τους εφόσον έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. , εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

Οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν αντίγραφο πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που διενεργήθηκε ή πρόκειται να διενεργηθεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και περατώνεται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, για την διαπίστωση των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3569/2007 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3752/2009, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

ii. Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα», εισάγονται χωρίς εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπρόσθετα πρέπει να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση επί όλων των όρων – προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο διαγωνισμό τους οποίους και αποδέχονται καθώς και ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποβληθείσα κατά το έτος 2009 αίτησή τους.

Εάν ο αριθμός των υποψηφίων (i) και (ii) περιπτώσεων της εν λόγω κατηγορίας είναι μεγαλύτερος του ποσοστού της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας, ο βαθμός του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο διαγωνισμό

Όσοι έχουν τα προσόντα των άρθρων 3 και 4 της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει να υποβάλουν -όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται σ’ αυτή- τα εξής δικαιολογητικά :

α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφη Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).

δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.

ε. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις κατηγορίες των Ευεργετικών Διατάξεων του οικείου διαγωνισμού κατάταξης, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλουν απαραιτήτως και τα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

στ. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (α) έως (γ) της παρ.1 του Άρθρου 2 της παρούσης, υποβάλουν απαραιτήτως και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα αποδεικτικά των ειδικών προσόντων του Άρθρου 4.

ζ. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες), υποβάλουν επιπρόσθετα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί δεκαετία, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν.

η. Τίτλο σπουδών (απολυτηρίου τίτλου ή αποδεικτικού απολύσεως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ως παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ ή του Ε.ΟΠ.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).

Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους ελληνικούς.

θ. Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

ι. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου

ια. Όσοι υπηρέτησαν ως Έφεδροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Αρχιλοχίες, Επιλοχίες, Λοχίες, Δεκανείς ή στους αντίστοιχους σε αυτούς βαθμούς των λοιπών Ενόπλων Δυνάμεων, θα προσκομίζουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

ιβ. Όσοι διαθέτουν την προβλεπόμενη Θαλάσσια υπηρεσία της περ. (γ) της παρ.2 του Άρθρου 7 της παρούσης, θα πρέπει να προσκομίσουν :

Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ με Ελληνική ή ξένη σημαία, Πιστοποιητικό ή/και Βεβαίωση Θαλάσσιας Υπηρεσίας που έχουν εκδοθεί από το ΥΝΑ / Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας /Τμήμα Δ΄ (ΔΝΕΡ-Δ΄) ή από Ελληνική Λιμενική Αρχή, στα οποία να φαίνονται οι ημερομηνίες Ναυτολόγησης και απόλυσης, καθώς και ο συνολικός χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας του υποψηφίου.

Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.

Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή/ές Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, που ορίζεται/ονται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) και έχει/ουν ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Διαδικασία Μοριοδότησης Συμμετεχόντων υποψηφίων

Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων εξαιρουμένων των συμμετεχόντων υποψηφίων της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τριακόσια πενήντα (350) και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της µονάδας.

α. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας αριθμός μορίων ως ακολούθως:

Τετρακόσια (400) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).

Τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).

Διακόσια πενήντα (250) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την   καλή γνώση (Β2).

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.

       β. Σε όσους έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί – Ανθ/στές ή Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες ή ως Δεκανείς και στους αντίστοιχους αυτών βαθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής:

Έφεδροι Αξιωματικοί – Ανθ/στές: 400 μόρια

Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες: 350 μόρια

Δεκανείς: 150 μόρια.

γ. Σε όσους διαθέτουν θαλάσσια υπηρεσία σε εν ενεργεία πλοία αποκλειστικά του Εμπορικού Ναυτικού, 1.500 οχ (500 κοχ) και άνω, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής : 2 μόρια για κάθε ημέρα ναυτολόγησης.

Η εν λόγω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 300 ημερολογιακών ημερών. Θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 60 ημερών και μεγαλύτερη των 300 ημερών, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Διαδικασίες Υψομέτρησης, Ιατρικές Εξετάσεις- παραπομπή στην Α.Ν.Υ.Ε., Αθλητικές Δοκιμασίες και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες

Από την/τις Επιτροπή/ές Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, καλείται από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, κάθε μιας από τις υπάρχουσες περιπτώσεις, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3079/2002 όπως ισχύει, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις –παραπομπή στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από το/τους Γραμματέα/είς, τον/τους Πρόεδρο/ους και τα μέλη της/των Επιτροπής/ών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών της παραγράφου 1, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η υψομέτρηση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., εκ των οποίων ο ένας (01) θα είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρός), η οποία ορίζεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με τους υποψηφίους που παρουσιάσθηκαν και διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών, Πίνακα με τους υποψηφίους της Κατηγορίας γ΄ με το μετρηθέν ύψος αυτών, καθώς και Πίνακα με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν παρουσιάσθηκαν για υψομέτρηση ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο ή δεν διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών.

Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας υψομέτρησης.

Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Υψομέτρησης προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή βεβαιώνει εγγράφως ότι προέβη σε τρεις (03) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την ολοκλήρωσή της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν την ημέρα της παρουσίασής τους για ιατρικές εξετάσεις καθώς και ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε, όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα καθορίζονται στην προκήρυξη, η μη προσκόμιση των οποίων αποτελεί αιτία αποκλεισμού.

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ, ή δεν θα παρουσιασθούν για ιατρικές εξετάσεις, ή στην ΑΝΥΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο στις διαδικασίες αυτές, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας ιατρικών εξετάσεων.

Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17) για την κρίση της Σωματικής Ικανότητας υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/1973).

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων κρίνονται κατάλληλοι από την ΑΝΥΕ και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία αθλητικών δοκιμασιών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Όσοι κληθούν να καταταγούν στη Σχολή Λιμενοφυλάκων πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν επιπλέον σε ανοσολογικές εξετάσεις (π.χ. Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, κ.λ.π.), καθώς και σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση διαπίστωσης θετικού δείγματος ή αποτελέσματος θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες.

9. Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες:

α. Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Όσοι δεν παρουσιασθούν ή κολυμπήσουν τις αντίστοιχες αποστάσεις σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμβησης συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στην κολύμβηση καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους οι οποίοι απέτυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β. Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στην κολύμβηση υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:

(1) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

(2) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

(3) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

(4) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

(5) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)» αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

(1) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον

(2) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον

(3) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον

(4) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά

(5) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δευτερόλεπτα

Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα τα αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στα αγωνίσματα καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους που απέτυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα αγωνίσματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από τη διαδικασία όλων των Αθλητικών Δοκιμασιών εξαιρούνται οι ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης.

Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδικά σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας υποψηφίου από επιτόπια εξέτασή του από τον παρόντα ιατρό, πριν από την διεξαγωγή κάποιου αγωνίσματος, υπάρχει η δυνατότητα να αγωνισθεί σε αυτό σε νέα ημερομηνία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος είτε της δοκιμασίας κολύμβησης είτε των ανωτέρω αγωνισμάτων αντίστοιχα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (κύησης, κ.λ.π.), που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα, αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό αποκλείεται του διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που επέτυχαν στα αγωνίσματα καθώς και οι εξαιρούμενοι από αυτά συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατάλληλες Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών που ορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με το αποτέλεσμα ανά υποψήφιο. Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή δεν παρουσιάσθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετείχε για οποιονδήποτε λόγο σε αυτές, αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων παρουσιασθούν και επιτύχουν στην εν λόγω διαδικασία, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των υποψηφίων δεν ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των προκηρυσσομένων θέσεων, δύναται να κληθεί εκ νέου από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία/ειδικότητα, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.

Γραπτές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στις Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, εξαιρουμένων των υποψηφίων της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, στα ακόλουθα μαθήματα:

α. Έκθεση Ιδεών

β. Ιστορία

Για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχιστον τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων- Κατάταξης αποτελούμενη από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην ίδια Απόφαση ορίζονται ανά εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον δύο (02) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως εξεταστές και τουλάχιστον ένας (01) Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως αναβαθμολογητής.

Η εξεταστέα κατά μάθημα ύλη καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Έκθεση Ιδεών:

Ανάπτυξη ορισμένου θέματος για τη διαπίστωση της γενικής μόρφωσης του υποψηφίου και της ικανότητάς του προς διατύπωση.

β. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου):

(1) Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871):Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815). Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821- Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881). Η Βιομηχανική Επανάσταση.

(2) ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914):Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913).

(3) Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

(4) Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Η δεκαετία 1920-1930. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930). Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940.

(5) Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται για εξέταση στα παραπάνω μαθήματα. Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων που θα περιλαμβάνει τις ημέρες, τις ώρες και τον τόπο εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους με σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και με ανάρτηση στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Είναι δυνατή η εξέταση σε περισσότερα του ενός μαθήματα σε μία ημέρα.

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος ορίζεται από μηδέν (0) έως εκατό (100). Υποψήφιος που δεν θα συγκεντρώσει συνολικό βαθμό τουλάχιστον εκατό (100), ως άθροισμα των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων, θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται του διαγωνισμού.

Ομοίως, αποτυχών θεωρείται και αποκλείεται από το διαγωνισμό και ο υποψήφιος που δεν θα υποβληθεί σε γραπτές εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα κατά περίπτωση μαθήματα, είτε λόγω απουσίας του σε κάποιο εξ αυτών, είτε λόγω αποκλεισμού του για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσης, είτε λόγω μη συμμετοχής ή συμμόρφωσής του σε οποιοδήποτε στάδιο της εν λόγω διαδικασίας με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Κάθε μάθημα βαθμολογείται ανά θέμα και αθροιστικά. Σε περίπτωση που θέμα αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα καθώς και υποερωτήματα, τίθεται επιμέρους βαθμολογία και εν συνεχεία αθροιστική.

Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο εξεταστές κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο βαθμός του πρώτου εξεταστή καλύπτεται από τον ίδιο, πριν το γραπτό παραδοθεί στο δεύτερο εξεταστή. Σε ανάλογη ενέργεια προβαίνει και ο δεύτερος πριν παραδώσει τα γραπτά στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων – Κατάταξης. Αν μετά την αποσφράγιση υπάρχει διαφορά μεταξύ των αθροιστικών βαθμολογιών των δύο εξεταστών μεγαλύτερη των είκοσι (20) μονάδων, τότε με μέριμνα του Προέδρου καλύπτονται οι βαθμοί των εξεταστών και το γραπτό παραδίδεται στον αναβαθμολογητή για εξέταση. Ο μέσος όρος των αθροιστικών βαθμολογιών των δύο εξεταστών εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού και σημειώνεται στο γραπτό ολογράφως και αριθμητικώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, ο βαθμός του αναβαθμολογητή είναι ο τελικός.

Μετά τον καθορισμό του μέσου όρου αθροιστικών βαθμολογιών ή του βαθμού αναβαθμολόγησης κατά δοκίμιο, γίνεται ενώπιον του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης, η αφαίρεση του αδιαφανούς χάρτη, του επικαλύμματος του ονοματεπώνυμου του υποψήφιου.

Από τα γραπτά η βαθμολογία μεταφέρεται σε κοινό κατά μάθημα πίνακα από το Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης. Στον πίνακα σημειώνεται η αθροιστική βαθμολογία κάθε εξεταστή, καθώς και ο εξαγόμενος μέσος όρος βαθμολογίας ή ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Ο παραπάνω πίνακας χρονολογείται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης, το Γραμματέα και τους κατά περίπτωση εξεταστές.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσει αλφαβητικό Πίνακα Αποτελεσμάτων στη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων. Στον πίνακα αυτό που υπογράφεται από την Επιτροπή και το Γραμματέα της, γράφονται έναντι του ονόματος εκάστου υποψηφίου η κατηγορία του (περιπτώσεις α΄ έως και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης), η τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετικές διατάξεις, οι τελικοί βαθμοί κατά μάθημα, το άθροισμά τους, ο εξαγόμενος μέσος όρος, καθώς και το γινόμενό του επί εκατό (100) το οποίο αποτελεί και το αποτέλεσμα της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι που δε λαμβάνουν τη βάση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ή εμπίπτουν σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, αποτυγχάνουν και έναντι του ονόματός τους αντί του τελικού συνολικού βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις, αναγράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη ‘‘ΑΠΕΤΥΧΕ’’, καθώς και ο λόγος αποτυχίας τους και αποκλείονται του διαγωνισμού. Για τους υποψήφιους που υπάγονται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, στα αντίστοιχα πεδία βαθμολογίας του/ των μαθήματος/ μαθημάτων αντί βαθμολογίας τίθεται η ένδειξη ‘’ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ’’ ή ‘’ΜΗΔΕΝ (0)’’ ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και αντί του τελικού συνολικού βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις, αναγράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη ‘‘ΑΠΕΤΥΧΕ’’ και αποκλείονται του διαγωνισμού.

Διαδικασία γραπτών εξετάσεων

Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων των μαθημάτων καταρτίζονται από τους κατά περίπτωση εξεταστές, λίγο πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος σε τριπλάσιο τουλάχιστον αριθμό αυτών που θα δοθούν στους υποψηφίους για ανάπτυξη, αριθμούνται και τοποθετούνται σε κληρωτίδα. Κάθε θέμα δύναται να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ερωτήματα, καθώς και υποερωτήματα, αναγράφοντας επί του σώματος του φύλλου χαρτιού που αναγράφεται κάθε θέμα, την βαθμολογία που λαμβάνει κάθε ερώτημα συνολικά, καθώς και την επιμέρους βαθμολογία που λαμβάνουν τα υποερωτήματά του.

Η εξαγωγή του κληρωθέντος θέματος από την κληρωτίδα γίνεται από έναν υποψήφιο παρουσία και λοιπών υποψηφίων που τα διαβάζει μεγαλόφωνα και τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι κατά περίπτωση εξεταστές, μονογράφουν όλα τα φύλλα χαρτιού στα οποία ήταν γραμμένα τα θέματα που τέθηκαν στην κληρωτίδα. Στο θέμα που κληρώθηκε τίθεται σχετική ένδειξη, που επίσης μονογράφεται από τον Πρόεδρο και τους κατά περίπτωση εξεταστές, και υπαγορεύεται στους υποψηφίους.

3. Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει με ανάπτυξη κειμένου ή με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στους υποψηφίους τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε ερωτήματος καθώς και των τυχόν υποερωτημάτων, αμέσως μετά την εκφώνηση αυτών. Σχετική ενυπόγραφη καταχώριση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τίθεται και επί του σώματος του κειμένου του κληρωθέντος θέματος.

Υποψήφιοι που στερούνται δελτίου ταυτότητας, δε γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους.

Για τις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιούνται φύλλα χάρτου που φέρουν την σφραγίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αδιαφανή χάρτη για την κάλυψη των στοιχείων του υποψηφίου και την υπογραφή του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής Εξετάσεων – Κατάταξης, κατόπιν εντολής του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει στην αρχή κάθε εξέτασης το χρόνο μέσα στον οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να αναπτύξουν τις απαντήσεις και να παραδώσουν τα γραπτά τους. Παράταση των εξετάσεων, μπορεί να επιτραπεί ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, όχι όμως πάνω από μισή ώρα κατά μάθημα. Ο εξεταζόμενος οφείλει να παραδώσει το γραπτό του εντός της ως άνω προθεσμίας αλλιώς μηδενίζεται.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες εξετάσεων, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύονται και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των υπευθύνων που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος.

Υποψήφιος που δεν προσέρχεται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με ανακοινώσεις για να μετάσχει στις γραπτές εξετάσεις για οποιαδήποτε αιτία (ακόμη και για λόγους ασθενείας), αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων, στους σχετικούς δε Πίνακες αντί βαθμολογίας στο οικείο μάθημα, τίθεται η ένδειξη ‘’ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ’’. Βραδύτερη προσέλευση υποψηφίων αποκλείει αυτούς από την προβλεπόμενη εξέταση, εκτός εάν κατά την κρίση της Επιτροπής αυτή είναι δικαιολογημένη και δεν παραβλάπτεται η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, σε καμιά όμως περίπτωση μετά την κλήρωση των θεμάτων.

Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου αποκλείεται.

Έκαστος υποψήφιος υποχρεούται να έχει τα αναγκαία για γραφή είδη και το στυλό που χρησιμοποιεί να είναι διαρκείας και μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

Δεν επιτρέπεται σε κανένα άτομο να εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων, με εξαίρεση τους εκτελούντες υπηρεσία που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να επεξεργάζονται τα θέματα σε άλλο χαρτί διάφορο εκείνου που τους παρέχεται από την Επιτροπή. Εργασία που έχει γραφεί σε άλλο χαρτί δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του. Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν γραπτό ή χρησιμοποιούν βοηθήματα άλλα, πλην αυτών που έχουν ειδικώς τυχόν επιτραπεί, ή σημειώσεις, ή υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο γραπτό τους σημεία αναγνώρισης ή υπογράφουν το γραπτό τους ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, στο οικείο μάθημα βαθμολογούνται με ‘’ΜΗΔΕΝ (0)’’ και αποκλείονται από το διαγωνισμό, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης, αφού προηγουμένως κληθούν ενώπιον της προφορικώς σε άμεση ακρόαση. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα μέλη της Επιτροπής, γνωστοποιείται άμεσα στον υποψήφιο, της οποίας λαμβάνει γνώση ενυπογράφως, και εν συνεχεία θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Δεν επιτρέπεται η έξοδος υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος.

Δεν επιτρέπεται παραμονή υποψηφίου στην αίθουσα εξετάσεων μετά τη σφράγιση του γραπτού, ή το τέλος του χρόνου διάρκειας της εξέτασης.

Κατά την παράδοση του γραπτού γίνεται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου, επικόλληση του αδιαφανή χάρτη και ακύρωση με γραμμές που σύρονται χιαστί του χώρου του χάρτου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος τα γραπτά δοκίμια μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσου ελέγχου και βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων στην αίθουσα εξετάσεων, αυτά σφραγίζονται από την Επιτροπή εντός φακέλων παρουσία όλων των μελών της και του Προέδρου, ο οποίος αναλαμβάνει τη φύλαξη τους προσωπικά μέχρι την αποσφράγισή τους, η οποία διενεργείται παρουσία της Επιτροπής και των εξεταστών όταν συνέλθουν για έλεγχο και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων.

Μετά από κάθε εξέταση καθώς και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης των δοκιμίων και εξαγωγής αποτελεσμάτων, η Επιτροπή συντάσσει σχετικά Πρακτικά.

Κατεβάστε εδω ολη την απόφαση

Δείτε επίσης x

192 εποχικοί σε δυο νοσοκομεία

192 εποχικοί σε δυο νοσοκομεία

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρούν δυο μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Πιο αναλυτικά, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close