Προσλήψεις 63 διοικητικών υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς υπαλλήλους» (ομάδες καθηκόντων AD και AST, αντίστοιχα).

EPSO/AD/362/18: 20

Ως αρχειονόμος/διαχειριστής εγγράφων, θα είστε υπεύθυνος για μία ή περισσότερες πτυχές της πολιτικής του θεσμικού οργάνου σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών.

Μπορεί να κληθείτε να αναπτύξετε, να εφαρμόσετε και να παρακολουθήσετε πολιτικές και στρατηγικές για τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών, καθώς και για τη συγκέντρωση, την επιλογή και τη διατήρηση, την ψηφιακή διαφύλαξη, τη διαχείριση του περιεχομένου και την ανάκτηση πληροφοριών. Θα φροντίζετε ώστε το θεσμικό όργανο να διαχειρίζεται τα αρχεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφά του σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την πρόσβαση στα έγγραφα και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

EPSO/AST/145/18: 43

Ως βοηθός αρχειονόμος/διαχειριστής εγγράφων, θα συμβάλλετε στην εφαρμογή της διαχείρισης εγγράφων, πληροφοριών και αρχείων και στην ανάπτυξη και χρήση ειδικών συστημάτων πληροφορικής.

Θα πρέπει να συλλέγετε, να κάνετε διαλογή και να ευρετηριάζετε, να ταξινομείτε και να διατηρείτε έγγραφα, να συντάσσετε συγκειμενικές ιστορικές περιγραφές του υλικού των αρχείων, να εισάγετε αναφορές εγγράφων και αρχείων σε συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, να παρέχετε υποστήριξη σχετικά με διαχείριση εγγράφων και αρχείων σε συναδέλφους και να βοηθάτε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες να βρίσκουν και να ανακτούν πληροφορίες και έγγραφα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα πρέπει να επιλέξετε μια γλώσσα 1 και μια γλώσσα 2. Θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα 1 από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και τη γλώσσα 2 μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής. Θα σας ζητηθεί επίσης να επιβεβαιώσετε ότι έχετε δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που επιλέξατε και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό (π.χ.: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από την ενότητα Talent Screener (Αξιολογητής Ταλέντου) που πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα 2 για τους ακόλουθους λόγους: η ενότητα «Talent Screener» αποτελεί αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης από την εξεταστική επιτροπή, χρησιμοποιείται ως έγγραφο αναφοράς από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της σχετικής με τον τομέα συνέντευξης στο κέντρο αξιολόγησης, και χρησιμοποιείται επίσης για την πρόσληψη εάν ο υποψήφιος επιτύχει. Είναι, επομένως, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και των υποψηφίων να συμπληρώσουν την ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) στη γλώσσα 2.

Σημειωτέον ότι πρόσβαση σε ολόκληρο το έντυπο της αίτησής σας θα έχουν η εξεταστική επιτροπή (στη διάρκεια του διαγωνισμού) και οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (για την πρόσληψη στην περίπτωση που είστε επιτυχών) που εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας, όπως εξηγείται ανωτέρω. Εάν επιτύχετε στον διαγωνισμό και συμπεριληφθείτε στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε στις υπηρεσίες πρόσληψης μετάφραση του εντύπου της αίτησης στη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά) εάν έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετική γλώσσα για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα.

Καταληκτική ημερομηνία: 16-10-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close