Πρακτική άσκηση για άτομα με αναπηρίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε άτομα με αναπηρίες, ως μέτρο θετικής δράσης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στον χώρο εργασίας.

Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου. (Το άρθρο 18 των Εσωτερικών Διατάξεων σχετικά με τις Περιόδους Πρακτικής Άσκησης και τις Επισκέψεις Μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται για αποδοχή σε αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης δεν εφαρμόζεται σε αυτό το πρόγραμμα.)

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε ορισμένα άτομα με αναπηρία μια εποικοδομητική και πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και μια ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι περίοδοι αμειβόμενης πρακτικής άσκησης έχουν διάρκεια πέντε μηνών, μη δυνάμενη να παραταθεί. Επισημαίνεται ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν παρέχουν στους ασκούμενους δικαίωμα για περαιτέρω απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμών που οργανώνονται από την EPSO. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται βάσει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η EPSO.

Οι περίοδοι άσκησης είναι δύο και ξεκινούν:

 • 1η Μαρτίου
 • 1η Οκτωβρίου

Οι προθεσμίες εγγραφής είναι:

 • 15 Aυγούστου – 15 Οκτωβρίου μεσάνυχτα για την πρώτη περίοδο (1η Μαρτίου)
 • 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου μεσάνυχτα για τη δεύτερη περίοδο (1η Οκτωβρίου)

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα αυτό πρέπει:

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας
 • να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης
 • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και επαρκή γνώση μιας δεύτερης
 • να μην έχουν μετάσχει σε άλλη αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή σε βουλευτή ή πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι έχουν κάποια/ες αναπηρία/ες (ιατρικό πιστοποιητικό ή κάρτα / πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή).

Εάν επιλεγείτε, θα σας ζητηθούν τα κατωτέρω έγγραφα ως δικαιολογητικά:

 • υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης (εκτυπώστε την αίτησή σας αφού την επικυρώσετε)
 • φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας
 • φωτοτυπία του τελευταίου πιστοποιητικού σπουδών σας ή του πανεπιστημιακού πτυχίου (ή πτυχίων), εάν υπάρχει
 • συστατική επιστολή υπογεγραμμένη από διδάσκοντα σε πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επιστολή από επαγγελματία που είναι σε θέση να παράσχει αντικειμενική αξιολόγηση των ικανοτήτων σας
 • έγγραφο που να πιστοποιεί την/ις αναπηρία/ες σας, αναγνωρισμένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υποψήφια προς ένταξη χώρα.

Εάν ενδιαφέρεσθε για μια περίοδο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης της κατηγορίας αυτής, παρακαλείσθε να διαβάσετε την περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για άτομα με αναπηρίες, Εσωτερικές Διατάξεις σχετικά με τις Περιόδους Άσκησης και τις Επισκέψεις Μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις Πρακτικές πληροφορίες – Βρυξέλλες/Λουξεμβούργο.

Επισημαίνεται ότι θέσεις για περιόδους πρακτικής άσκησης υπάρχουν κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, δεδομένου ότι ορισμένα από τα Γραφεία Πληροφοριών στα κράτη μέλη μπορεί να μην είναι σε θέση να προσφέρουν τις ειδικές προσαρμογές που απαιτούνται για την προσβασιμότητα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close